Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Wettelijke controle — Zorgen voor accurate financiële overzichten van bedrijven

Go to the summaries’ table of contents

Wettelijke controle — Zorgen voor accurate financiële overzichten van bedrijven

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2006/43/EG betreffende wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn worden twee besluiten samengevoegd, nl. Richtlijn 78/660/EEG over individuele financiële overzichten en Richtlijn 83/349/EEG over geconsolideerde financiële overzichten, om zo de betrouwbaarheid van de financiële overzichten van bedrijven te verbeteren.
 • De richtlijn bevat minimumeisen voor de wettelijke controle* van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen.
 • Met de richtlijn wordt beoogd dat bedrijfsrekeningen een getrouw beeld geven van de activa, passiva, de financiële positie en de winst of het verlies van het bedrijf.
 • In deze samenvatting wordt er rekening mee gehouden dat Richtlijn 2006/43/EG driemaal is gewijzigd, door Richtlijn 2008/30/EG, Richtlijn 2013/34/EU (die de boekhoudregels van de Europese Unie (EU) bevat) en Richtlijn 2014/56/EU.

KERNPUNTEN

Openbaar register van auditors

 • Wettelijke controle mag alleen worden uitgevoerd door wettelijke auditors en auditkantoren die door de bevoegde autoriteiten van EU-landen zijn goedgekeurd.
 • Deze moeten door EU-landen in een openbaar register zijn opgenomen.

Erkenning van auditkantoren buiten hun land van herkomst

 • Een auditkantoor dat wettelijke controles wil uitvoeren in een EU-land dat niet het land van herkomst van dat kantoor is moet zich inschrijven bij de bevoegde autoriteit in het gastland.
 • De bevoegde autoriteit in het gastland is verplicht het auditkantoor te registreren als de bevoegde autoriteit van het land van herkomst het kantoor heeft geregistreerd.

Goedkeuring van wettelijke auditors uit een ander EU-land

Van auditors uit andere EU-landen kan worden verlangd dat zij een aanpassingsperiode doorlopen (maximaal drie jaar) en/of zich aan testen onderwerpen. Zo is zeker dat zij voldoende kennis bezitten van onderwerpen als vennootschapsrecht, belastingrecht en sociaal recht. Na goedkeuring moeten zij in het openbaar register worden opgenomen.

Permanente scholing

 • Voor wettelijke auditors is permanente scholing verplicht om hun theoretische kennis, vaardigheden en waarden op peil te houden en te verbeteren.
 • Als ze deze permanente scholingseisen niet naleven, worden ze aan sancties onderworpen.

Onafhankelijkheid en objectiviteit

 • EU-landen moeten ervoor zorgen dat een wettelijke auditor of een auditkantoor en natuurlijke personen die zich in een positie bevinden waarin zij de uitkomst van de wettelijke controle rechtstreeks of indirect kunnen beïnvloeden, onafhankelijk zijn van de gecontroleerde entiteit en niet betrokken zijn bij de besluitvorming van de gecontroleerde entiteit.
 • Onafhankelijkheid is zowel vereist gedurende:
  • de periode waarop de te controleren financiële overzichten betrekking hebben, als
  • de periode waarin de wettelijke controle wordt uitgevoerd.

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

 • Auditors zijn gebonden aan strikte regels met betrekking tot de privacy van hun cliënten, maar deze regels mogen geen belemmering vormen voor de correcte handhaving van deze richtlijn.
 • Deze regels blijven van toepassing op auditkantoren die niet langer betrokken zijn bij een specifieke controleopdracht.

Internationale normen

Alle wettelijke controles moeten worden uitgevoerd op basis van internationale controlestandaarden, voor zover die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd: de Commissie heeft discretionaire bevoegdheid om deze standaarden goed te keuren en kan ze alleen goedkeuren als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zolang de Commissie nog geen internationale standaard heeft goedgekeurd, mogen EU-landen nationale standaarden toepassen.

Benoeming en ontslag

 • De wettelijke auditor of het auditkantoor wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders of leden van de gecontroleerde entiteit. EU-landen mogen alternatieve regelingen toestaan zolang de onafhankelijkheid van de wettelijke auditor of het auditkantoor ten opzichte van de gecontroleerde entiteit is verzekerd.
 • Auditors of auditkantoren mogen alleen worden ontslagen als daarvoor gegronde redenen zijn. Een verschil van mening over de boekhoudkundige verwerking of controlewerkzaamheden is geen gegronde reden voor ontslag.

De controle van geconsolideerde jaarrekeningen

In het geval van geconsolideerde jaarrekeningen (dus van een moedermaatschappij en dochterondernemingen) is er een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheden van de auditors die onderdelen van de groep controleren. De groepsauditor (dus de wettelijke auditor of het auditkantoor dat de controle van de geconsolideerde jaarrekeningen uitvoert) draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de controleverklaring.

Kwaliteitsborging

 • EU-landen moeten een kwaliteitsborgingsstelsel invoeren dat los staat van de auditors die worden beoordeeld en dat is onderworpen aan openbaar toezicht.
 • Tot dit stelsel behoort een beoordeling van:
  • naleving van toepasselijke controlestandaarden en onafhankelijkheidseisen;
  • de hoeveelheid en de kwaliteit van ingezette middelen;
  • de in rekening gebrachte honoraria voor controles, en
  • het interne kwaliteitbeheersingssysteem van de auditkantoren.
 • De financiering van het kwaliteitsborgingsstelsel moet verzekerd zijn en gevrijwaard tegen enigerlei ongewenste beïnvloeding door wettelijke auditors of auditkantoren.
 • De personen die specifieke kwaliteitsbeoordelingen verrichten moeten worden geselecteerd volgens een objectieve procedure, die is opgezet om belangenconflicten te voorkomen tussen de beoordelaars en de wettelijke auditor en auditkantoren die worden beoordeeld.

Onderzoeken en sancties

 • EU-landen moeten doeltreffende onderzoeks- en sanctiesystemen hebben opgezet waarmee inadequaat uitgevoerde wettelijke controles kunnen worden opgespoord, gecorrigeerd en voorkomen.
 • Maatregelen en sancties met betrekking tot wettelijke auditors en auditkantoren moeten op passende wijze openbaar worden gemaakt. De sancties moeten ook bestaan uit de mogelijkheid om de toelating in te trekken.

Kleine ondernemingen

 • Er zijn geen EU-eisen die kleine ondernemingen wettelijke controle voorschrijven.
 • Als EU-landen wettelijke controle van kleine bedrijven voorschrijven, dan moet bij de uitvoering daarvan rekening worden gehouden met de schaal en de werkzaamheden van de bedrijven in kwestie.

Organisaties van openbaar belang*

De wettelijke controle van organisaties van openbaar belang is, vanwege de behoefte aan betrouwbare informatie en het belang daarvan voor het publiek en voor investeerders, aan strikte regels onderworpen. Dat zijn onder andere:

 • een gedetailleerdere controleverklaring waarin ook informatie over de uitvoering van de controle is opgenomen;
 • de auditors/auditkantoren moeten rouleren;
 • een door EU-landen op te stellen lijst van niet-controlediensten die niet door de wettelijke auditor of het auditkantoor aan de gecontroleerde entiteit kunnen worden geleverd;
 • aan de honoraria voor niet-controlediensten moeten grenzen worden gesteld;
 • er wordt een auditcomité gecreëerd dat een belangrijke rol heeft bij de benoeming van de auditor en het toezicht op de controle.

Verordening (EU) nr. 537/2014 bevat verdere regels die specifiek op organisaties van openbaar belang van toepassing zijn.

Uitvoeringsbepalingen en gedelegeerde handelingen

Krachtens de richtlijn mag de Commissie uitvoeringsbepalingen en gedelegeerde handelingen goedkeuren met betrekking tot de internationale aspecten van de richtlijn. Daarin kan nader worden bepaald hoe de autoriteiten van EU-landen en de verschillende marktpartijen de verplichtingen uit de richtlijn op dit terrein moeten naleven.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 29 juni 2006 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 29 juni 2008 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Wettelijke controle: Een wettelijk verplichte controle van financiële gegevens om aandeelhouders advies te geven over de juistheid van de rekeningen van bedrijven of openbare entiteiten.

Organisaties van openbaar belang: Hiertoe behoren:

 • bedrijven met een beursnotering in een EU-land;
 • kredietinstellingen;
 • verzekeringsmaatschappijen;
 • bedrijven die door EU-landen vanwege de aard van hun bedrijfsactiviteiten, hun omvang of het aantal personeelsleden als entiteiten van openbaar belang zijn aangemerkt.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87-107)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2006/43/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie (PB L 158 van 27.5.2014, blz. 77-112)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 29.05.2017

Top