Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/7/EG — indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

 • De richtlijn heeft als doel het reguleren van de indirecte belastingen die worden geheven door EU-landen ter zake van het bijeenbrengen van kapitaal. Indirecte belastingen worden gegeven op goederen en diensten, in plaats van inkomen of winst.
 • Hoewel met de richtlijn deze belastingen, met name kapitaalrecht* in het algemeen worden verboden, staat het bepaalde landen toe deze belastingen toch te heffen, mits zij aan strikte voorwaarden voldoen.

KERNPUNTEN

Belastingen en betrokken vennootschappen

De richtlijn regelt de heffing van indirecte belastingen op:

 • de inbreng van kapitaal in kapitaalvennootschappen;
 • herstructuringsmaatregelen waarbij kapitaalvennootschappen zijn betrokken;
 • de uitgifte van bepaalde effecten en obligaties (langlopende effecten met een vast rentetarief).

De richtlijn is van toepassing op de volgende vennootschappen:

 • naamloze vennootschappen (particuliere bedrijven waarvan de eigenaren slechts tot het bedrag van het geïnvesteerde kapitaal wettelijk aansprakelijk zijn voor hun schulden);
 • commanditaire vennootschap op aandelen (gedeelte van het kapitaal dat afkomstig is uit de uitgifte van aandelen);
 • besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Onder „kapitaalvennootschap” wordt in deze richtlijn verstaan elke vennootschap, elk bedrijf, elke vereniging of elke rechtspersoon:

 • waarvan de aandelen ter beurze kunnen worden verhandeld;
 • waarvan de leden hun aandelen vrij mogen overdragen en slechts tot het bedrag van hun deelneming aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap;
 • en, doorgaans, ieder ander die werkt met winstoogmerk.

In de richtlijn wordt toegelicht wat wordt verstaan onder de inbreng van kapitaal (waaronder ook begrepen de oprichting van of omzetting in een kapitaalvennootschap, of de vermeerdering van het kapitaalbelang door inbreng van activa of door omzetting van winsten of reserves). Er worden tevens herstructureringsmaatregelen in gedefinieerd, zoals fusies die worden geraakt door de inbreng van activa of door de uitwisseling van aandelen.

Verbod op de heffing van indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal

EU-landen mogen bij kapitaalvennootschappen geen indirecte belasting op het bijeenbrengen van kapitaal heffen.

De verrichtingen betreffen in het bijzonder:

 • de inbreng van kapitaal;
 • leningen of diensten verstrekt in het kader van de inbreng van kapitaal;
 • de inschrijving of elke andere formaliteit die een vennootschap vanwege haar rechtsvorm in acht moet nemen alvorens met haar werkzaamheden te kunnen beginnen;
 • een wijziging in de akte van oprichting of de statuten van de vennootschap*;
 • herstructureringen.

De richtlijn verbiedt ook dat de uitgifte van bepaalde effecten en obligaties aan indirecte belastingen wordt onderworpen. EU-landen mogen wel bepaalde overdrachtsrechten, vergoedingen en btw heffen.

Uitzonderingen

Sinds 1 januari 2006 zijn speciale regels van toepassing op EU-landen die rechten hieven op de inbreng van kapitaal in kapitaalvennootschappen (kapitaalrecht). Deze landen mogen het recht blijven heffen, tegen een uniform tarief van ten hoogste 1 % en uitsluitend op de inbreng van kapitaal. Er mag dus geen kapitaalrecht worden geheven op andere verrichtingen, zoals herstructureringen.

Het kapitaalrecht mag alleen worden geheven door een EU-land als de zetel van de werkelijke leiding van de kapitaalvennootschap zich op het tijdstip van de kapitaalsinbreng in dat land bevindt. Bovendien mag het kapitaalrecht in de EU slechts eenmaal worden geheven.

Kapitaalvennootschappen die diensten van openbaar nut verrichten of uitsluitend culturele en sociale doeleinden nastreven, kunnen een vrijstelling van kapitaalrecht krijgen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 12 maart 2008. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 2008 omzetten in nationaal recht.

KERNBEGRIPPEN

Kapitaalrecht: een indirecte belasting die wordt geheven wanneer kapitaalvennootschappen worden gevormd en die het vrije verkeer van kapitaal hindert.
Akte van oprichting of statuten van de vennootschap: de oprichting van de vennootschap of de rechtshandelingen tot oprichting van de vennootschap.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal (PB L 46 van 21.2.2008, blz. 11-22)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2008/7/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 07.11.2017

Top