EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Het EU-comité voor de economische politiek

Het EU-comité voor de economische politiek

 

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2000/604/EG van de Raad — De samenstelling en het statuut van het Comité voor de economische politiek

WAT IS HET DOEL VAN DIT BESLUIT?

 • In dit besluit worden de taken, samenstelling, organisatie en werking bevestigd van het Comité voor de economische politiek („het comité”) van de Europese Unie (EU), een comité dat oorspronkelijk in 1974 werd opgericht.
 • Het besluit volgde op de stap van de EU naar de laatste fase van de Economische en Monetaire Unie (EMU), waarin wisselkoersen onherroepelijk werden vastgesteld en de eenheidsmunt, de euro, werd geïntroduceerd op de deviezenmarkten en voor elektronische betalingen.
 • Het besluit is vervolgens in 2003 aangepast in voorbereiding op de uitbreiding van de EU in 2004.

KERNPUNTEN

Het werk van het comité

 • Het comité is opgericht om:
  • bij te dragen aan het werk van de Raad (en in het bijzonder de ministers van Economische en Financiële Zaken in de EU, Ecofin) ter coördinatie van het economisch beleid en de begrotingen van de EU en de EU-landen;
  • de Europese Commissie te adviseren;
  • een deel van het werk van de Eurogroep voor te bereiden.
 • Het comité:
  • voert economische analyses uit;
  • verstrekt adviezen over methodologieën;
  • neemt het voortouw in de voorbereiding van werk van de Raad op het gebied van het Europees Semester, inclusief het opstellen van beleidsaanbevelingen aan EU-landen op basis van ontwerpteksten van de Commissie;
  • formuleert beleidsaanbevelingen, zoals de globale richtsnoeren voor het economisch beleid ter verbetering van de werkgelegenheid en het groeipotentieel in de EU;
  • draagt bij aan het multilaterale toezicht op nationaal economisch beleid middels het uitvoeren van geregelde evaluatie van structurele hervormingen in de EU-landen;
  • biedt beleidsadvies met betrekking tot het gedeelte van het investeringsplan voor Europa dat erop is gericht regelgevingsbarrières voor investeringen op zowel nationaal als EU-niveau weg te nemen.
 • Het comité richt zich met name op:
  • de werking van de goederen-, de kapitaal-, de diensten- en de arbeidsmarkt, met inbegrip van de ontwikkelingen van de lonen, de productiviteit, de werkgelegenheid en het concurrentievermogen;
  • de rol en de efficiëntie van de overheidssector en de houdbaarheid van de openbare financiën op de lange termijn;
  • de implicaties voor de gehele economie van specifieke beleidsmaatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, onderzoek en ontwikkeling en sociale samenhang.
 • Het comité ondersteunt het werk van het Economisch en Financieel Comité. Dit omvat, onder andere, het volgen van de macro-economische ontwikkelingen op de korte en middellange termijn op zowel EU- als nationaal niveau. Het comité verstrekt analyses en adviezen met betrekking tot de interactie tussen het structureel en macro-economisch beleid en de loonontwikkelingen.
 • Het comité fungeert tevens als forum voor technische, macro-economische besprekingen met de Europese Centrale Bank (ECB), het Economisch en Financieel Comité, het Comité voor de werkgelegenheid, de Commissie en de sociale partners.

Samenstelling en werking

 • Elk EU-land levert twee vertegenwoordigers en er zijn twee vertegenwoordigers voor zowel de Commissie als de ECB.
 • Wanneer het comité vergadert in Eurogroepformatie, bestaat dit uit de vertegenwoordigers van de Commissie, de ECB en de landen die de euro als valuta hebben aangenomen.
 • Elke twee jaar wordt een voorzitter gekozen en een secretariaat ondersteunt het werk van het comité.
 • Vergaderingen zijn vertrouwelijk, maar verslagen en adviezen zijn beschikbaar voor het publiek.
 • Indien moet worden gestemd over adviezen of verslagen, moeten deze worden aangenomen door een meerderheid van de leden. Het comité dient ook verslag uit te brengen over meningen van een minderheid of afwijkende meningen die in de loop van de discussie tot uitdrukking worden gebracht.
 • Wanneer in verslagen een advies wordt gegeven over vraagstukken waarover de Raad mogelijkerwijs vervolgens een besluit neemt, nemen leden van centrale banken en de Commissie geen deel aan de stemming.
 • Het comité heeft verscheidene werkgroepen ingesteld die specifieke vraagstukken onderzoeken:

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 12 oktober 2000 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Besluit 2000/604/EGvan de Raad van 29 september 2000 inzake de samenstelling en het statuut van het Comité voor de economische politiek (PB L 257 van 11.10.2000, blz. 28–31)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Besluit 2000/604/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 11.04.2017

Top