EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Resolutie van de Europese Raad te Amsterdam betreffende het stabiliteits- en groeipact

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Resolutie van de Europese Raad te Amsterdam betreffende het stabiliteits- en groeipact

Deze resolutie biedt een sterke politieke leidraad aan de lidstaten, de Raad en de Commissie, voor strikte en snelle toepassing van het stabiliteits- en groeipact. Zij moedigt de lidstaten aan ook in de derde fase van de Economische Monetaire Unie (EMU) een gezonde begrotingspolitiek te blijven voeren.

BESLUIT

Resolutie van de Europese Raad betreffende het stabiliteits- en groeipact - Amsterdam, 17 juni 1997 [Publicatieblad C 236 van 2.8.1997].

SAMENVATTING

Deze resolutie van de Europese Raad vormt de politieke grondslag voor het stabiliteits- en groeipact en biedt de lidstaten, de Commissie en de Raad een sterke leidraad voor de tenuitvoerlegging van het pact.

De lidstaten verbinden zich ertoe om de middellangetermijndoelstelling van een begroting die vrijwel in evenwicht is of een overschot vertoont, te verwezenlijken. En de lidstaten:

 • wordt verzocht om de aanbevelingen die de Raad tot hen richt, eigener beweging openbaar te maken;
 • verbinden zich ertoe om de begrotingscorrecties uit te voeren die nodig zijn om de doelstellingen van hun stabiliteits- of convergentieprogramma's te verwezenlijken;
 • voeren onverwijld de begrotingsaanpassingen uit die zij noodzakelijk achten wanneer zij informatie ontvangen waaruit blijkt dat er een buitensporig tekort dreigt;
 • corrigeren buitensporige tekorten zo spoedig mogelijk nadat deze aan het licht zijn getreden;
 • verbinden zich ertoe om geen beroep te doen op de uitzonderlijke aard van een tekort indien dit samenhangt met een jaarlijkse daling van het BBP met minder dan 2 %, tenzij zij een ernstige recessie doormaken (daling van het reële BBP van ten minste 0,75 % per jaar).

De Commissie:

 • oefent haar initiatiefrecht uit hoofde van het Verdrag zodanig uit dat de strikte, tijdige en doeltreffende werking van het stabiliteits- en groeipact wordt vergemakkelijkt;
 • legt onverwijld de nodige verslagen, adviezen en aanbevelingen voor teneinde de aanneming van besluiten van de Raad mogelijk te maken;
 • verbindt zich ertoe om een verslag op te stellen wanneer er een buitensporig tekort dreigt of wanneer het voorziene of feitelijke overheidstekort de 3 procents-BBP-norm overschrijdt;
 • verbindt zich ertoe om, wanneer zij van mening is dat een tekort van meer dan 3 % van het BBP niet buitensporig is en zij daarmee afwijkt van het advies van het Economisch en Financieel Comité, de redenen die haar standpunt rechtvaardigen schriftelijk aan de Raad kenbaar te maken;
 • verbindt zich ertoe om, ingevolge een verzoek van de Raad, in de regel een aanbeveling te richten tot de Raad om middels een besluit te bepalen of er sprake is van een buitensporig tekort;

De Raad is gehouden tot strikte en tijdige toepassing van alle onderdelen van het stabiliteits- en groeipact die onder zijn bevoegdheid vallen. En de Raad:

 • wordt dringend verzocht om de termijnen voor de toepassing van de procedure bij buitensporige tekorten als maximumtermijnen te beschouwen;
 • wordt verzocht om altijd sancties op te leggen indien een deelnemende lidstaat niet de nodige stappen neemt om overeenkomstig de aanbeveling van de Raad een einde te maken aan de situatie van buitensporig tekort en om stipt alle beschikbare sancties toe te passen;
 • wordt verzocht om een besluit om niet op te treden altijd schriftelijk met redenen te omkleden.

Naar aanleiding van de discussie over het stabiliteits- en groeipact heeft de Commissie in september 2004 een mededeling goedgekeurd over versterking van de economische governance en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van het stabiliteits- en groeipact, waarin een aantal verbeteringen wordt voorgesteld. De Commissie richt zich daarbij hoofdzakelijk op de ontwikkeling van de economische factoren in de lidstaten en gezonde overheidsfinanciën op de lange termijn.

Op de Europese Raad van 22 en 23 maart 2005 hebben de ministers van Financiën een politiek akkoord bereikt over een beter beheer van het stabiliteits- en groeipact.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1467/97 van de Raad van 7 juli 1997 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten [Publicatieblad L 209 van 2.8.1997]. Deze verordening verduidelijkt en bespoedigt de procedure bij buitensporige tekorten zodanig dat deze een daadwerkelijk afschrikkende rol speelt.

Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid [Publicatieblad L 209 van 2.8.1997]. Deze verordening is bedoeld om het toezicht op begrotingssituaties van de lidstaten te versterken en hun economisch beleid te coördineren.

See also

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende website:

Laatste wijziging: 04.11.2005

Top