EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De Toezichtautoriteit voor het Europese GNSS, belast met de Europese programma's voor satellietnavigatie

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

De Toezichtautoriteit voor het Europese GNSS, belast met de Europese programma's voor satellietnavigatie

Deze verordening heeft ten doel de supervisie van de ontwikkeling en exploitatie van het Europees systeem voor radionavigatie per satelliet toe te vertrouwen aan een overheidsorgaan (EN), vanwege het strategisch belang van dit systeem en vanwege het feit dat openbare belangen hier terdege verdedigd en vertegenwoordigd moeten worden.

BESLUIT

Verordening (EG) n r. 1321/2004 van de Raad van 12 juli 2004 inzake de beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet [Publicatieblad L 246 van 12 juli 2004] [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het strategisch karakter van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet kan niet worden ontkend. Bovendien zijn de veiligheid en betrouwbaarheid van dit systeem van cruciaal belang, rekening houdend met de eindeloze toepassingen die de programma's zullen kennen.

Het is bijgevolg de taak van de Toezichtautoriteit om de openbare belangen die bij deze Europese progamma's voor radionavigatie per satelliet aan bod komen (GNSS), te behartigen en in dit verband als regulerende autoriteit op te treden.

De bevoegdheden van de gemeenschappelijke onderneming Galileo, die op 31 december 2006 werd ontbonden, werden per 1 januari 2007 aan de Toezichtautoriteit overgedragen. De Autoriteit is voorlopig in Brussel gevestigd; bij de verordening worden haar de volgende taken - die momenteel worden herzien - toegewezen:

  • het beheer van de overeenkomst met de marktdeelnemer die belast wordt met de exploitatie van Egnos * dat ze overneemt van de gemeenschappelijke onderneming Galileo;
  • de coördinatie van de activiteiten van de lidstaten met betrekking tot de frequenties die noodzakelijk zijn voor het functioneren van het systeem;
  • het bijstaan van de Commissie bij de voorbereiding van de voorstellen voor het programma;
  • de modernisering van het systeem in zijn geheel;
  • het beheer van alle aspecten in verband met de veiligheid en de beveiliging van het systeem;
  • het vormen van de Europese GNSS-instantie voor veiligheidsaccreditatie voor Galileo;
  • het beheer van de onderzoekwerkzaamheden die nuttig zijn voor de ontwikkeling en stimulering van de Europese GNNS - programma's.

De Autoriteit mag bij haar werkzaamheden op de technische en wetenschappelijke ondersteuning van het Europees Ruimte-Agentschap (ESA) rekenen.

Structuur van de Autoriteit

De Autoriteit is een orgaan van de Gemeenschap. Zij heeft rechtspersoonlijkheid en kan derhalve in rechte optreden. Voorts is zij eigenaar van alle activa die haar door de gemeenschappelijke onderneming Galileo zijn overgedragen.

De Autoriteit wordt gevormd door een raad van bestuur; deze bestaat uit één vertegenwoordiger per lidstaat alsmede één vertegenwoordiger van de Commissie en komt doorgaans twee maal per jaar bijeen.

Binnen dit kader beschikt ieder lid over één stem; besluiten worden over het algemeen genomen met een tweederde meerderheid.

De raad van bestuur omvat een uitvoerend directeur die de Autoriteit vertegenwoordigt, de werkzaamheden van de raad van bestuur voorbereidt en ervoor zorgt dat het jaarlijkse werkprogramma van de Autoriteit wordt uitgevoerd. De raad van bestuur moet daarenboven het werkprogramma en een jaarlijks verslag over de werkzaamheden en vooruitzichten van de Autoriteit goedkeuren.

Bij deze verordening wordt tevens een Comité voor de veiligheid en beveiliging van het systeem ingesteld dat uit één vertegenwoordiger van elke lidstaat en één vertegenwoordiger van de Commissie bestaat die uit erkende veiligheidsexperten worden geselecteerd. Dit comité wordt geraadpleegd en kan voorstellen doen in verband met veiligheids- en beveiligingsvraagstukken.

Ook een wetenschappelijk en technisch comité dat is samengesteld uit deskundigen die door de raad van bestuur zijn aangewezen, kan om advies over technische vraagstukken en om aanbevelingen in verband met de modernisering van het systeem worden verzocht.

De begroting van de Autoriteit wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Ze wordt door de uitvoerend directeur uitgevoerd. De begroting moet in evenwicht zijn; de inkomsten van de Autoriteit bestaan derhalve onder meer uit een in de algemene begroting van de Europese Unie opgenomen subsidie van de Gemeenschap.

Bij het verwerken van gegevens met betrekking tot personen is de Autoriteit onderworpen aan de verordening betreffende de bescherming van natuurlijke personen.

Belangrijkste begrippen

  • Egnos was aanvankelijk een tripartiet programma van de Europese Gemeenschap, het ESA en Eurocontrol dat ten doel had de Amerikaanse GPS- en de Russische Glonass-signalen in een groot geografisch gebied in en rond Europa te versterken ten behoeve van de betrouwbaarheid. Het staat los van het programma Galileo maar vult dit programma aan en bereidt het gebruik ervan voor.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1321/2004

30.7.2004

-

L 246 van 12.7.2004

Wijzigingsbesluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1942/2006

12.12.2006

-

L 367 van 22.12.2006

See also

Voor nadere informatie gelieve de website van Directoraat Generaal Vervoer te raadplegen.

Laatste wijziging: 14.01.2008

Top