Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Aansprakelijkheidsverzekering voor luchtvervoerders

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Aansprakelijkheidsverzekering voor luchtvervoerders

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 785/2004 — Verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Ze stelt minimumverzekeringseisen vast voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen ten aanzien van passagiers, bagage, vracht en derden.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen die binnen, naar, vanuit of over het grondgebied van een EU-land vliegen. Luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen moeten verzekerd zijn ten aanzien van:

 • passagiers;
 • bagage;
 • vracht en derden;
 • risico's in verband met aansprakelijkheid specifiek voor de luchtvaart zoals oorlogshandelingen, terrorisme, kaping, sabotage, wederrechtelijk beslag op luchtvaartuigen en ongeregeldheden.

De verordening is niet van toepassing op:

 • staatsluchtvaartuigen (militaire luchtvaartuigen, douane- en politieluchtvaartuigen);
 • modelvliegtuigen met een maximale startmassa (Maximum Take Off Mass — MTOM*) van minder dan 20 kg;
 • luchtvaartuigen die met een aanloop in de lucht worden gebracht, waaronder gemotoriseerde paragliders en deltavliegers;
 • kabelballonnen;
 • vliegers;
 • parachutes, met inbegrip van parachutes voor parasailing;
 • luchtvaartuigen, met inbegrip van zweefvliegtuigen, met een MTOM van minder dan 500 kg, en ultralichte vliegtuigen die gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden of plaatselijke vlieglessen waarbij geen internationale grenzen worden overschreden (voor zover het gaat om verzekeringseisen van deze verordening die betrekking hebben op oorlogs- en terrorismerisico's).

Naleving

Luchtvervoerders en, waar vereist, exploitanten van luchtvaartuigen moeten bewijzen dat ze aan de verzekeringseisen van deze verordening voldoen door aan de bevoegde autoriteiten van het betrokken EU-land* een verzekeringsbewijs of ander stuk waaruit blijkt dat zij geldig verzekerd zijn, voor te leggen.

Verzekering voor aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers, bagage en vracht

De verzekeringsdekking voor aansprakelijkheid ten aanzien van passagiers bedraagt minimaal 250 000 BTR* per passagier. Voor niet-commerciële diensten van luchtvaartuigen met een MTOM van 2 700 kg of minder kunnen EU-landen echter een lagere minimale verzekeringsdekking vaststellen, mits die dekking ten minste 100 000 BTR per passagier bedraagt.

De verzekeringsdekking voor aansprakelijkheid ten aanzien van bagage bedraagt minimaal 1 131 BTR per passagier bij commerciële diensten.

De verzekeringsdekking voor aansprakelijkheid ten aanzien van vracht bedraagt minimaal 19 BTR per kg bij commerciële diensten.

Verzekering voor aansprakelijkheid ten aanzien van derden

De minimale verzekeringsdekking per ongeval en per luchtvaartuig hangt af van de MTOM van het luchtvaartuig.

Handhaving en sancties

 • EU-landen moeten ervoor zorgen dat luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen aan de bepalingen van deze verordening voldoen. Sancties in geval van overtreding moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
 • Voor luchtvervoerders uit de EU kunnen deze sancties de intrekking van de exploitatievergunning omvatten.
 • Voor luchtvervoerders van buiten de EU en exploitanten van luchtvaartuigen die gebruikmaken van buiten de EU geregistreerde luchtvaartuigen, kan een sanctie ook bestaan uit weigering van het recht om te landen op het grondgebied van een EU-land.
 • Wanneer een EU-land van mening is dat niet aan de voorwaarden van deze verordening is voldaan, laat het een luchtvaartuig niet opstijgen totdat de betrokken luchtvervoerder of exploitant van luchtvaartuigen een bewijs van toereikende verzekering heeft voorgelegd.

Om rekening te houden met de inflatie werden in Verordening (EU) nr. 285/2010 de maximale vergoedingen zoals vermeld in Verordening (EG) nr. 785/2004 herzien.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 30 april 2005.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie Lucht — verzekering op de website van de Europese Commissie.

KERNBEGRIPPEN

* Maximale startmassa: een officieel vastgestelde waarde die specifiek is voor alle luchtvaartuigtypen, zoals aangegeven in de luchtwaardigheidsverklaring van het luchtvaartuig.

* Betrokken EU-land: het EU-land dat de exploitatievergunning aan de luchtvervoerder uit de EU heeft verleend of waar het luchtvaartuig is geregistreerd. Voor luchtvervoerders van buiten de EU en exploitanten van luchtvaartuigen die buiten de EU geregistreerde luchtvaartuigen gebruiken, verwijst „betrokken EU-land” naar het EU-land naar waar of van waaruit de vluchten plaatsvinden.

* BTR: bijzonder trekkingsrecht of mogelijke vordering op de vrij te gebruiken valuta’s van leden van het Internationaal Monetair Fonds (Definitie van BTR door het Internationaal Monetair Fonds).

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen (PB L 138 van 30.4.2004, blz. 1-6)

Achtereenvolgende wijzigingen en verbeteringen van Verordening (EG) nr. 785/2004 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 inzake onderzoek en preventie van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart en houdende intrekking van Richtlijn 94/56/EG (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 35-50) Zie geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (Herziening) (PB L 293 van 31.10.2008, blz. 3-20)

Verordening (EG) nr. 889/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 13 mei 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2027/97 van de Raad betreffende de aansprakelijkheid van luchtvervoerders bij ongevallen (PB L 140 van 30.5.2002, blz. 2-5)

Besluit 2001/539/EG van de Raad van 5 april 2001 inzake de sluiting door de Europese Gemeenschap van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Verdrag van Montreal) (PB L 194 van 18.7.2001, blz. 38)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad — Verzekeringseisen voor exploitanten van luchtvaartuigen in de EU — Verslag over de toepassing van Verordening (EG) nr. 785/2004 (COM(2008) 216 def. van 24.4.2008)

Laatste bijwerking 22.02.2016

Top