EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Het i2010-actieplan voor de elektronische overheid

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Het i2010-actieplan voor de elektronische overheid

Dit actieplan heeft ten doel de openbare diensten doeltreffender te maken, ze te moderniseren en beter tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking. Hiertoe worden in het kader van het plan een aantal prioriteiten alsmede een stappenplan voorgesteld teneinde de ontwikkeling van de elektronische overheid in Europa te versnellen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 25 april 2006, het i2010-actieplan voor de elektronische overheid: versnelde invoering van de elektronische overheid voor het nut van iedereen [COM(2006) 173 - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

Het plan onderstreept hoe belangrijk de versnelde invoering van de elektronische overheid (of "e-overheid" *) in Europa is om een aantal problemen op te lossen en aan een aantal behoeften tegemoet te komen. Deze problemen en behoeften zijn:

 • de openbare diensten moderniseren en doeltreffender maken;
 • de dienstverlening verbeteren en veiliger maken voor de bevolking;
 • tegemoet komen aan de eisen van de ondernemingen die minder bureaucratie maar meer doeltreffendheid wensen;
 • de grensoverschrijdende continuïteit van de openbare dienstverlening, die voor de mobiliteit in Europa onontbeerlijk is, waarborgen.

Initiatieven op het gebied van e-overheid hebben reeds geleid tot belangrijke tijdbesparingen en geldelijke besparingen in bepaalde lidstaten. Bovendien worden de geldelijke besparingen, indien de elektronische facturering in Europa veralgemeend zou zijn, geraamd op 50 miljard.

Doelstellingen van het actieplan

Met dit plan wil de Commissie bereiken dat:

 • er voor alle burgers en bedrijven sneller concrete voordelen worden behaald op het gebied van e-overheid;
 • e-overheid op nationaal niveau geen nieuwe belemmeringen voor de interne markt veroorzaakt met name door gebrek aan interoperabiliteit;
 • er meer wordt geprofiteerd van e-overheid op EU-niveau dankzij schaalvoordelen.

VIJF PRIORITEITEN

Het actieplan is toegespitst op vijf prioritaire doelstellingen.

Toegang voor iedereen

De ontwikkeling van de e-overheid moet iedereen ten goede komen. Het is derhalve van essentieel belang dat minder begunstigden zo weinig mogelijk belemmeringen ondervinden bij hun toegang tot de elektronische openbare dienstverlening.

Bij deze bestrijding van de digitale kloof hebben de lidstaten er zich toe verplicht er voor te zorgen dat de gehele bevolking, inclusief de sociaal minder begunstigden, uiterlijk 2010 volop profiteren van e-overheid.

Conform de mededeling over e- toegankelijkheid * en de agenda voor e-inclusie * [EN] zal de Commissie de lidstaten helpen deze doelstellingen te realiseren.

Grotere doeltreffendheid

De lidstaten hebben zich ertoe verplicht uiterlijk 2010 door een innoverend gebruik van de informatie- en communicatietechnologie * (ICT) meer doeltreffendheid te bewerkstelligen en de administratieve lasten aanzienlijk te beperken.

Ter begeleiding van dit proces is in het actieplan vastgesteld dat de lidstaten en de Commissie een systeem opzetten voor een vergelijkende evaluatie van de impact en de voordelen van e-overheid. Er zullen ook maatregelen worden genomen om een grotere uitwisseling van ervaring te bevorderen.

e-overheidsdiensten met hoge impact

Sommige diensten met een grensoverschrijdend karakter zijn van grote betekenis voor de burger, het bedrijfsleven en de overheid. Zij kunnen hierdoor als vlaggenschip voor e-overheid in Europa dienen.

De elektronische aanbesteding van overheidsopdrachten is één van die diensten met hoge impact. Overheidsopdrachten vertegenwoordigen 15 à 20% van het BBP, d.w.z. ongeveer 1 500 miljard euro, per jaar in Europa. Met de elektronische aanbesteding van de overheidsopdrachten zouden jaarlijks tientallen miljarden euro's kunnen worden bespaard. Een hoog niveau van acceptatie van elektronische aanbestedingen is daarom uiterst wenselijk.

De lidstaten hebben zich er toe verbonden hun overheidsinstanties in staat te stellen 100% van hun opdrachten langs elektronische weg aan te besteden. Het komt erop aan er voor te zorgen dat minimaal 50% van de aanbestedingen boven de EG-drempel (tussen 50 000 euro voor de gewone diensten en 6 000 000 euro voor de openbare werken) uiterlijk 2010 langs elektronische weg wordt afgewikkeld.

In het actieplan wordt een stappenplan opgesteld om deze doelstelling te bereiken. In de periode 2006-2010 zal de Commissie met de lidstaten maatregelen voor samenwerking nemen in verband met andere overheidsdiensten met hoge impact.

Scheppen van belangrijke randvoorwaarden

Voor een optimale ontwikkeling van de e-overheid moeten een aantal belangrijke middelen beschikbaar zijn zoals:

 • interoperabele systemen * voor het beheer van de elektronische identificatie (e-ID) bij de toegang tot overheidsdiensten;
 • elektronische echtverklaring van documenten;
 • elektronische archivering.

De lidstaten zijn overeengekomen om uiterlijk 2010 beveiligde systemen op te zetten voor de wederzijdse erkenning van de nationale elektronische identificatoren voor websites en diensten van de overheid.

De Commissie zal hieraan een bijdrage leveren door middel van de vaststelling van gemeenschappelijke specificaties voor het beheer van de elektronische identificatoren en door middel van de monitoring van grootschalige proefprojecten met e-ID systemen.

Verbetering van participatie en democratische besluitvorming

De ICT biedt reële mogelijkheden om een groter aantal personen te laten deelnemen aan het openbaar debat en aan de politieke besluitvorming. 65% van de respondenten bij een online-enquête over e-overheid zei hierover dat e-democratie het democratisch tekort zal helpen verminderen.

Om één en ander te bevorderen wordt in het actieplan voorgesteld projecten te ondersteunen waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT met het oog op een grotere participatie van de burgers aan het democratische proces.

Context

Dit actieplan maakt deel uit van de strategie i2010 van de EU die ten doel heeft de digitale economie in Europa tot ontwikkeling te brengen. De grondslag voor het plan is de ministeriële verklaring die werd goedgekeurd tijdens de derde ministeriële conferentie over de e-overheid (november 2005, Manchester, Verenigd Koninkrijk). De kwantificeerbare doelstellingen inzake e-overheid, waarvan de verwezenlijking uiterlijk 2010 mag worden verwacht, werden vastgesteld in het kader van die verklaring.

Belangrijkste begrippen

 • Elektronische overheid ("e-overheid"): de elektronische overheid beoogt gebruik te maken van de informatie- en communicatietechnologie teneinde de kwaliteit en de toegankelijkheid van de overheidsdiensten te verbeteren. De elektronische overheid kan de kosten zowel voor de bedrijven als voor de overheid verlagen en de transacties tussen de overheid en de burgers vergemakkelijken. Zij draagt bovendien bij aan overheidsdiensten die opener en transparanter worden en aan een overheid die voor de burgers begrijpelijker en redelijker wordt.
 • Informatie- en communicatietechnologie (ICT): de term ICT dekt een ruime lading aan diensten, toepassingen, technologieën, uitrustingen en software, m.a.w. instrumenten zoals telefonie en internet, afstandsonderwijs, televisie, computers, netten en software die nodig zijn om deze technologieën te gebruiken. Deze technologieën brengen een revolutie teweeg in de sociale, culturele en economische structuren doordat ze een nieuwe houding bewerkstelligen ten aanzien van de informatie, de kennis, de beroepsactiviteit enz.
 • e- toegankelijkheid: het begrip "e-toegankelijkheid" (of eAccessibility) verwijst naar initiatieven die er voor zorgen dat alle burgers toegang krijgen tot de diensten van de informatiemaatschappij. Het komt er derhalve op aan technische, juridische en andere obstakels die sommigen op hun weg kunnen vinden wanneer zij van ICT-diensten gebruik maken, uit de weg te ruimen.
 • e-Insluiting ("e-inclusion"): dit begrip verwijst naar de ontwikkeling van een informatiemaatschappij voor iedereen, d.w.z. een maatschappij die ervoor zorgt dat iedereen tegen een betaalbare prijs, op dezelfde wijze toegang krijgt tot ICT en dat deze voor iedereen op dezelfde wijze beschikbaar is. Met name heeft "e-inclusie" ten doel systemen op te zetten waardoor minder valide of bejaarde personen gemakkelijk toegang krijgen tot de diensten van de informatiemaatschappij.
 • Interoperabiliteit: interoperabiliteit betekent dat verschillende systemen, ongeacht of ze identiek dan wel radicaal verschillend zijn, met elkaar, zonder enige ambiguïteit kunnen communiceren en samenwerken.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 1 juni 2005, "i2010 - Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid" [COM(2005) 229 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Mededeling van de Commissie van 26 september 2003, "De rol van de elektronische overheid ( eGovernment ) voor de toekomst van Europa [COM(2003) 567 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

See also

Voor meer informatie klik op de site "e-Government" [EN] van de Commissie die aan de Europese informatiemaatschappij is gewijd.

Laatste wijziging: 14.08.2006

Top