Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Postdiensten in de EU

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2008/6/EG — voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de EU

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan de regels die EU-landen moeten invoeren om de interne markt voor postdiensten in de EU te voltooien.

KERNPUNTEN

Universeledienstverplichtingen

EU-landen moeten:

 • ervoor zorgen dat het brede publiek permanent overal in het land is voorzien van postdiensten van een bepaalde kwaliteit tegen een betaalbare prijs en, als zodanig
 • ervoor zorgen dat contact- en toegangspunten in staat zijn aan de behoeften van hun gebruikers te voldoen en dat universele dienstverlening ten minste vijf werkdagen per week is gewaarborgd (met inbegrip van één inzameling en één bestelling per dag).

Ieder EU-land moet ervoor zorgen dat het aanbieden van universele dienstverlening aan de volgende eisen voldoet:

 • een dienst die naleving van essentiële eisen waarborgt,
 • een identieke dienstverlening voor gebruikers in vergelijkbare omstandigheden,
 • beschikbaarheid zonder enige vorm van discriminatie,
 • geen onderbrekingen of stilleggingen behalve in uitzonderlijke omstandigheden,
 • evoluerend overeenkomstig de technische, economische en sociale ontwikkelingen en de behoeften van gebruikers.

Mededinging

De richtlijn verbiedt nationale overheden om exclusieve of bijzondere rechten voor het vestigen of aanbieden van postdiensten te verlenen of in stand te houden.

Vergunningen

EU-landen kunnen machtigingsprocedures opstellen met individuele vergunningen om ervoor te zorgen dat postdiensten de essentiële eisen (zoals het vertrouwelijke karakter van de brievenpost en de veiligheid van het netwerk bij het vervoer van gevaarlijke goederen) naleven en dat er universele dienstverlening wordt geleverd.

Prijsstelling

Prijzen voor elk van de diensten waaruit de universele dienstverlening bestaat moeten:

 • betaalbaar zijn en moeten het mogelijk maken diensten aan te bieden die voor alle gebruikers, ongeacht geografische locatie, en rekening houdende met specifieke nationale omstandigheden, toegankelijk zijn;
 • kostengeoriënteerd zijn en een efficiënte aanbieding van de universele dienst stimuleren.

Kwaliteit van de dienst

Kwaliteitsnormen voor universele dienstverlening moet worden vastgesteld en gepubliceerd teneinde een postdienst van goede kwaliteit te garanderen. Normen zijn gericht op bestellingstijden en de regelmaat en de betrouwbaarheid van de diensten.

Voor diensten die tussen EU-landen werken schrijft de richtlijn voor dat:

 • 85 % van de poststukken van de snelste standaardcategorie binnen drie dagen na datum van verzending worden bezorgd, en
 • 97 % binnen vijf dagen na de datum van verzending.

EU-landen moeten een aantal maatregelen nemen met inbegrip van:

 • het vaststellen van kwaliteitsnormen voor nationale post en ervoor zorgen dat deze verenigbaar zijn met de regels voor diensten tussen EU-landen,
 • hun kwaliteitsnormen voor nationale diensten aan de Europese Commissie meedelen, die ze op dezelfde wijze zal publiceren als normen voor diensten tussen EU-landen,
 • ervoor zorgen dat alle aanbieders van postdiensten transparante, eenvoudige en niet te dure procedures instellen.

Nationale regelgevende instanties

 • Ieder EU-land moet een of meer nationale regelgevende instanties aanwijzen die juridisch onderscheiden en functioneel onafhankelijk zijn van de exploitanten van postdiensten.
 • Daar waar staten eigendom van of de zeggenschap over aanbieders van postdiensten behouden, moeten regelgevende taken daadwerkelijk structureel gescheiden zijn van de met eigendom of zeggenschap verband houdende activiteiten.

In 2010 werd de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten opgericht. Deze groep bestaat uit nationale regelgevende instanties voor postdiensten en biedt advies en ondersteuning aan de Commissie.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het verdrag is op 27 februari 2008 in werking getreden. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 2010 omzetten naar hun nationale wetgeving, en in sommige gevallen voor 31 december 2012.

ACHTERGROND

Postdiensten

BESLUIT

Richtlijn 2008/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap (PB L 52 van 27.2.2008, blz. 3-20)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2008/6/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient alleen voor referentiedoeleinden.

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit van de Commissie van 10 augustus 2010 tot oprichting van de Europese Groep van regelgevende instanties voor postdiensten (PB C 217 van 11.8.2010, blz. 7–9)

Laatste bijwerking 20.01.2016

Top