EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rechten van personen met beperkte mobiliteit — luchtvervoer

Rechten van personen met beperkte mobiliteit — luchtvervoer

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1107/2006 — rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

  • De verordening verbiedt luchtvaartmaatschappijen om reserveringen door of het instappen van passagiers te weigeren op basis van beperkte mobiliteit of een handicap*.
  • Ook moet aan passagiers op basis van deze verordening gratis bijstand worden gegarandeerd om hen in staat te stellen op gelijke voet met andere passagiers gebruik te maken van luchtvervoer.

KERNPUNTEN

Uitzonderingen en bijzondere voorwaarden

Onder bepaalde omstandigheden mag een luchtvaartmaatschappij, een agent van een luchtvaartmaatschappij of een touroperator weigeren de boeking van een gehandicapte of persoon met beperkte mobiliteit te aanvaarden of een dergelijke persoon te laten instappen:

  • wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen (de luchtvaartmaatschappij mag tevens verlangen dat de persoon in kwestie wordt begeleid door een andere persoon die in staat is de bijstand te bieden om aan de veiligheidseisen te voldoen);
  • wanneer de grootte van het luchtvaartuig of van zijn deuren het instappen of vervoeren van de persoon in kwestie fysiek onmogelijk maakt.

In beide gevallen dient de persoon in kwestie onmiddellijk van de redenen op de hoogte te worden gebracht. Er moeten redelijke inspanningen worden verricht om de persoon in kwestie een aanvaardbaar alternatief aan te bieden. Personen die op basis van deze redenen als passagier zijn geweigerd, hebben recht op terugbetaling of een andere vlucht op basis van Verordening (EG) nr. 261/2004.

Bijstand op luchthavens

Personen met een verminderde mobiliteit of een handicap hebben recht op de in de verordening vermelde gratis bijstand:

  • op vliegvelden (bij vertrek, aankomst en doorreis); en
  • aan boord van het vliegtuig (bijvoorbeeld het vervoer van mobiliteitsuitrusting of het vervoer van een blindengeleidehond).

Beheersorganen van luchthavens kunnen deze diensten financieren door een speciale heffing op te leggen aan luchthavengebruikers.

Overtredingen en sancties

EU-landen en landen die lid zijn van de Europese Vrijhandelsassociatie stellen sancties vast voor overtredingen van de verordening en richten instanties op om klachten af te handelen.

In verordening (EG) nr. 261/2004 zijn EU-brede regels vastgesteld inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten.

Richtlijnen

In 2012 publiceerde de Europese Commissie richtlijnen betreffende de interpretatie van de verordening. Deze richtlijnen zijn gericht op praktische problemen en onduidelijkheden die blijven bestaan voor zowel luchtvaartmaatschappijen als passagiers met een handicap of met beperkte mobiliteit.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van kracht sinds 15 augustus 2006.

KERNBEGRIPPEN

* Gehandicapten of personen met beperkte mobiliteit: personen wier mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of locomotorische, permanente of tijdelijke) handicap, een intellectuele handicap of stoornis, of enige andere oorzaak van handicap, of ten gevolge van leeftijd, en wier situatie vereist dat zij passende aandacht krijgen en dat de aan alle passagiers verstrekte diensten aan hen worden aangepast.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1107/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer reizen (PB L 204 van 26.7.2006, blz. 1-9)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1107/2006 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46 van 17.2.2004, blz. 1-8)

Laatste bijwerking 15.02.2016

Top