EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Richtlijn "Audiovisuele mediadiensten zonder grenzen"

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Richtlijn "Audiovisuele mediadiensten zonder grenzen"

De herziening van de richtlijn Televisie zonder grenzen (TZG) beoogt de aanpassing en modernisering van de bestaande regels. In deze herziening wordt rekening gehouden met de technologische ontwikkelingen en veranderingen in de audiovisuele sector. Ook moet de last die de aanbieders van audiovisuele diensten door de huidige voorschriften voelen, worden verminderd en de financiering van Europese audiovisuele inhoud worden vergemakkelijkt.

BESLUIT

Richtlijn 2007/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten.

SAMENVATTING

De richtlijn "Audiovisuele mediadiensten" beoogt de herziening van de in 1989 vastgestelde en in 1997 voor het eerst gewijzigde richtlijn Televisie zonder grenzen (TZG). Doel van deze herziening is een modern, soepel en eenvoudig kader te schetsen voor audiovisuele inhoud.

De Commissie stelt een herziening voor die gebaseerd is op een herdefiniëring, onafhankelijk van de distributietechnieken, van de audiovisuele mediadiensten.

Verschil tussen "lineaire" en "niet-lineaire" diensten

In de nieuwe richtlijn wordt het begrip "audiovisuele mediadiensten"gedefinieerd en wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • de lineaire diensten * die traditionele televisie-, internet- en mobiele telefoniediensten omvatten waartoe de kijkers passief toegang krijgen;
 • de niet-lineaire diensten * of televisie-op-aanvraag waarbij de kijkers kiezen wat ze willen zien (bijvoorbeeld video-op-aanvraag).

Op basis van dit onderscheid beoogt deze richtlijn:

 • het regelgevingskader voor lineaire diensten te moderniseren en te vereenvoudigen;
 • minimumvoorschriften voor niet-lineaire diensten in te voeren, vooral inzake de bescherming van minderjarigen (es de en fr), de preventie van rassenhaat en het verbod op sluikreclame *.

Op al deze diensten is het land-van-oorsprong-beginsel van toepassing: alleen de wettelijke bepalingen van het land van vestiging gelden. Ook de niet-lineaire diensten genieten op die manier de voordelen van dit beginsel waardoor ze de beste kansen op commercieel succes krijgen.

Voor het geval dat omroeporganisaties uit andere lidstaten de strengere regels van de lidstaat van bestemming willen omzeilen is een nieuwe procedure in twee stappen van toepassing waarbij een dialoog tussen de twee lidstaten op gang wordt gebracht en de Commissie in voorkomend geval optreedt om de verenigbaarheid van de door de lidstaat van bestemming voorgestelde maatregelen met het Gemeenschapsrecht te onderzoeken.

Versoepeling van de reclamevoorschriften

Door de richtlijn worden de voorschriften inzake het uitzenden van reclame eenvoudiger en flexibeler en worden zelfregulering en coregulering op reclamegebied bevorderd.

Het huidige maximum van drie uur reclame per dag wordt geschrapt. De Commissie heeft echter wel het maximum van 12 minuten reclame per uur behouden om de totale reclamehoeveelheid binnen de perken te houden.

Verder geeft de nieuwe richtlijn de omroep de vrijheid om zelf het meest geschikte moment te kiezen voor het inlassen van reclame in programma's in plaats van de tot dusver verplichte 20 minuten tussen elke reclameblok.

De richtlijn stelt dat bioscoopfilms, kinderprogramma's en nieuws- en informatieprogramma's slechts eenmaal per periode van 35 minuten voor reclame mogen worden onderbroken.

Hij schenkt aandacht aan nieuwe vormen van reclame (es de en fr) zoals reclame op split screen, virtuele en interactieve reclame.

Een duidelijk wettelijk kader voor "productplaatsing"

De richtlijn definieert voor het eerst expliciet het begrip "productplaatsing" * en stelt hiervoor een duidelijk wettelijk kader op. Productplaatsing verwijst naar het expliciete gebruik van een merkproduct door filmpersonages.

De Commissie laat productplaatsing toe indien in het begin van de uitzending de productplaatsing wordt aangekondigd. Productplaatsing is wel verboden tijdens nieuws- en informatieprogramma's, documentaires en kinderprogramma's.

Pluralisme in de media

Om het pluralisme in de media te bevorderen worden drie maatregelen voorgesteld:

 • elke lidstaat moet de onafhankelijkheid garanderen van het nationale reguleringsorgaan dat de bepalingen in de richtlijn moet uitvoeren;
 • de omroep moet het recht hebben om op een niet-discriminerende wijze "fragmenten" te gebruiken;
 • producten van onafhankelijke Europese productiemaatschappijen van audiovisuele werken worden gepromoot (de bepaling bestaat al in de oude TZG-richtlijn).

Bevordering van culturele diversiteit

De bevordering van de culturele diversiteit bestaat uit het opleggen van inhoudquota's aan omroepen en andere dienstverleners. Met de huidige richtlijn wordt bekrachtigd dat de EU zich wil inzetten voor Europese audiovisuele werken en mogen de lidstaten - waar het uitvoerbaar is - aan omroeporganisaties inhoudquota's opleggen ten voordele van Europese producties. Deze flexibele quotaregeling werkt goed. De lidstaten leven deze quota's zonder problemen na en kunnen een onafhankelijke Europese productie stimuleren.

Context

De modernisering van het wettelijk kader voor mediadiensten past in het kader van de inspanningen van de Commissie op het gebied van "betere wetgeving" (DE)(EN)(FR)en maakt deel uit van het initiatief " i2010 - Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid " van de Commissie van juni 2005.

Belangrijkste begrippen

 • Lineaire dienst: een audiovisuele mediadienst waartoe de kijkers passief toegang krijgen, zoals traditionele televisie-uitzendingen, internet en mobiele telefoniediensten ("push"-inhoud).
 • Niet-lineaire dienst: een niet-geprogrammeerde audiovisuele mediadienst die gevraagd wordt door de gebruiker, zoals video-op-aanvraag ("pull"-inhoud).
 • Sluikreclame: vertonen van goederen, diensten, naam, handelsmerk of activiteiten van een producent van goederen of een aanbieder van diensten in programma's, indien dit door de omroeporganisatie wordt gedaan met de bedoeling reclame te maken en het publiek kan worden misleid omtrent de aard van deze vermelding c.q. vertoning. Deze bedoeling wordt met name geacht aanwezig te zijn indien de vermelding c.q. vertoning tegen betaling of soortgelijke vergoeding geschiedt.
 • Productplaatsing: elke vorm van audiovisuele commerciële communicatie door opname van of verwijzing naar een product of dienst of een desbetreffend handelsmerk in een audiovisuele mediadienst, gewoonlijk tegen betaling of soortgelijke vergoeding.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uitertste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2007/65/EG [goedkeuring: medebeslissingsprocedure COD/2005/0260]

19.12.2007

19.12.2009

L 332 van 18.12.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

TZG-RICHTLIJN

Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten [Publicatieblad L 298 van 17.10.1989].

Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten [Publicatieblad L 202 van 30.7.1997].

HERZIENINGSPROCES VAN DE TZG-RICHTLIJN

Interpretatieve mededeling van de Commissie over bepaalde aspecten van de bepalingen van de richtlijn "Televisie zonder grenzen" betreffende televisiereclame [Publicatieblad C 102 van 28.4.2004].

Mededeling van de Commissie van 15 december 2003 over "De toekomst van het Europese audiovisuele regelgevingsbeleid" [COM(2003) 784 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 05.03.2008

Top