EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gemeenschappelijke onderneming Galileo

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Gemeenschappelijke onderneming Galileo

GALILEO is het Europees programma voor satellietnavigatie en -positiebepaling. Het programma is gelanceerd door de Commissie en wordt ontwikkeld samen met het Europees Ruimte-Agentschap. Het moet ervoor zorgen dat de Europese Unie over de vereiste technologie beschikt onafhankelijk van het Amerikaanse GPS- en het Russische GLONASS-systeem. Bij deze in 2002 aangenomen verordening is een gemeenschappelijke onderneming opgericht die belast werd met het beheer van de ontwikkelingsfase van het GALILEO-programma. Vervolgens is de verordening gewijzigd en is de gemeenschappelijke onderneming Galileo op 31 december 2006 opgeheven. Omdat de ontwikkelingsfase nog tot eind 2008 moest worden verlengd, zijn de taken van de gemeenschappelijke onderneming overgedragen aan de GNSS-toezichtautoriteit.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 876/2002 van de Raad van 24 mei 2002 tot oprichting van de gemeenschappelijke onderneming GALILEO [Zie Wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Omdat niet alleen een positieve impuls moest worden gegeven aan onze bedrijven en diensten, maar ook de onafhankelijkheid van Europa op het gebied van een zo belangrijke sleuteltechnologie moest worden veiliggesteld, heeft de Commissie het GALILEO-programma voor satellietnavigatie opgesteld. Dit programma zal in verschillende fasen worden uitgevoerd:

  • in de ontwerpfase zijn de krachtlijnen van het project vastgelegd;
  • in de ontwikkelingsfase (die oorspronkelijk van 2002 tot en met 2005 gepland was) worden de verschillende onderdelen van de architectuur van het systeem geverifieerd en getest. In de praktijk zal deze fase tot na 2008 doorlopen;
  • deze fase wordt gevolgd door de stationeringsfase waarin de satellieten worden gebouwd en gelanceerd en de grondstations worden geïnstalleerd;
  • daarna begint de exploitatiefase.

In deze verordening worden de basisbeginselen en de verschillende elementen van de gemeenschappelijke onderneming GALILEO vastgelegd. Het doel is om te kunnen beschikken over een soepele structuur, met rechtspersoonlijkheid, die de nodige contracten kan sluiten voor het opzetten van een Europees satellietnavigatiesysteem en die de vereiste inspanningen op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling kan leveren. De gemeenschappelijke onderneming was oorspronkelijk opgericht voor een duur van vier jaar, van 2002 tot en met 2005, tot aan het einde van de ontwikkelingsfase, met een mogelijkheid tot verlenging. Aangezien de ontwikkelingsfase niet voor eind 2008 zal zijn afgerond, vond de Unie het in 2007 niet nodig de gemeenschappelijke onderneming te verlengen omdat de in 2004 opgerichte GNSS-toezichtautoriteit de vereiste taken kon overnemen.

De gemeenschappelijke onderneming Galileo is daarom op 31 december 2006 opgeheven.

De twee voornaamste opdrachten van de onderneming waren:

  • de tenuitvoerlegging van de ontwikkelingsfase: daartoe heeft zij ervoor gezorgd dat het Europees Ruimte-Agentschap via een overeenkomst de vereiste projecten gedurende de ontwikkelingsfase kon opzetten en dit zowel voor het ruimte- als voor het bijbehorende grondsegment;
  • de voorbereiding van de volgende fasen van het programma: de gemeenschappelijke onderneming heeft de nodige openbare en particuliere middelen verzameld en de beheerstructuren voor de volgende fasen van het programma voorbereid.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 876/2002

28.5.2002

-

L138 van 28.5.2002

Wijzigingsbesluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1943/2006

22.12.2006

-

L 367 van 22.12.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal navigatiesatellietsysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en de Volksrepubliek China [COM(2003) 578 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Integratie van het EGNOS-programma in het GALILEO-programma [COM(2003) 123 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Stand van zaken bij het onderzoekprogramma GALILEO aanvang 2004 [COM(2004) 112 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Deze stand van zaken is opgemaakt minder dan zes maanden na de daadwerkelijke oprichting van de gemeenschappelijke onderneming GALILEO. Volgens de Commissie is het jaar 2003 beslissend geweest voor het programma. De eerste twee experimentele satellieten zijn besteld en moeten vanaf 2006 hun signaal uitzenden en daardoor hun op de Wereldradiocommunicatieconferentie van juni 2003 toegekende frequenties veiligstellen. De internationale samenwerking ontwikkelt zich volop en steeds meer derde landen tonen hun belangstelling. In oktober 2003 heeft de Europese Unie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met China en er wordt onderhandeld met de Verenigde Staten (overeenkomst in februari 2004), Israël (overeenkomst in maart 2004), Rusland, Brazilië, India, Japan, Canada en Zuid-Korea. Voor de feitelijk stationering van het systeem in de periode 2006-2007 en de exploitatie ervan vanaf 2008 (volgens het oorspronkelijk vastgestelde tijdschema) hebben drie consortia hun belangstelling doen blijken. De geselecteerde onderneming moet een bedrag van 1,5 miljard euro inbrengen.

Mededeling van de Commissie aan het Parlement en de Raad - Voortgang van het programma GALILEO [COM(2002) 518 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Vier maanden na de inwerkingtreding van Verordening (EG) nr. 876/2002 wordt in deze mededeling een stand van zaken opgemaakt over de tenuitvoerlegging van het GALILEO-programma (ontwikkelingsfase). Bij de oprichting van de gemeenschappelijke onderneming is vertraging opgetreden ten gevolge van de moeilijkheden die het Europees Ruimte-Agentschap heeft ontmoet bij de vaststelling van de respectieve bijdragen van de lidstaten. De raad voor de veiligheid wordt weldra opgericht. Het technische document waarin de opdrachten van GALILEO worden omschreven, alsook het gamma, de prestaties en de technische kenmerken van de te leveren diensten en het frequentieplan, is uitgewerkt. Op de volgende onder auspiciën van de Verenigde Naties te houden Wereldradiocommunicatieconferentie (WRC) van juni/juli 2003 moet bevestigd worden dat GALILEO toegang krijgt tot een voldoende soepel frequentiespectrum om de invoering van de beoogde diensten mogelijk te maken en de verenigbaarheid te waarborgen met de andere radionavigatiediensten (het Amerikaanse GPS, het Russische GLONASS en de Chinese systemen). Aangezien het GALILEO-systeem een wereldomspannende opdracht krijgt, moet er doeltreffend worden samengewerkt met alle derde landen.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de overgang op de stationerings- en de exploitatiefase van het Europees programma voor radionavigatie per satelliet [COM(2004) 636 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 02.08.2007

Top