EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De toewijzing van slots op EU-luchthavens

De toewijzing van slots op EU-luchthavens

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op EU-luchthavens

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

De verordening moet ervoor zorgen dat in gevallen waarin de luchthavencapaciteit schaars is, de beschikbare landings- en opstijgingsslots* efficiënt worden gebruikt en op een billijke, niet-discriminerende en transparante wijze worden verdeeld.

KERNPUNTEN

 • De verordening bevat de objectieve criteria op basis waarvan een luchthaven kan worden aangewezen als gecoördineerde luchthaven* of als luchthaven met bemiddeling inzake de dienstregelingen* omdat de capaciteit ervan ontoereikend is.
 • EU-landen kunnen een luchthaven als gecoördineerde luchthaven bestempelen op voorwaarde dat:
  • er een capaciteitsanalyse is uitgevoerd, en
  • er sprake is van ernstige capaciteitstekorten die niet op korte termijn kunnen worden verholpen.

Coördinator/bemiddelaar inzake de dienstregelingen

 • Het EU-land dat verantwoordelijk is voor een gecoördineerde luchthaven of een luchthaven met bemiddeling inzake de dienstregelingen, moet een gekwalificeerde natuurlijke of rechtspersoon met ruime ervaring met de coördinatie van de planning van de vliegtuigbewegingen van luchtvaartmaatschappijen benoemen als luchthavencoördinator respectievelijk bemiddelaar inzake de dienstregelingen.
 • De coördinator/bemiddelaar inzake de dienstregelingen vervult zijn taken op onafhankelijke, niet-discriminerende en transparante wijze en staat los van elke belanghebbende partij.
 • Het systeem voor de financiering van de activiteiten van de coördinatoren is zodanig dat de onafhankelijke status van de coördinator wordt gewaarborgd. Dezelfde coördinator mag voor meer dan één luchthaven worden aangewezen.

Luchthavencapaciteit

 • De voor toewijzing beschikbare slotcapaciteit op de luchthavens wordt tweemaal per jaar door de bevoegde autoriteiten vastgesteld volgens de twee „seizoenen” (winter en zomer) die voor de planning in de internationale luchtvaart gelden. De berekening van de capaciteit van een luchthaven geschiedt op basis van een objectieve analyse van de mogelijkheden om het luchtverkeer te verwerken.
 • Luchtvaartmaatschappijen moeten de door de coördinator gevraagde relevante informatie verstrekken.

Coördinatiecomité

 • Het verantwoordelijke EU-land moet ervoor zorgen dat op een gecoördineerde luchthaven een coördinatiecomité wordt ingesteld.
 • Het coördinatiecomité doet voorstellen en verstrekt advies aan de coördinator over alle vragen met betrekking tot de capaciteit van de luchthaven en in het bijzonder over:
  • mogelijkheden om de capaciteit te verhogen;
  • coördinatieparameters;
  • controlemethoden, en
  • lokale richtsnoeren.
 • Het lidmaatschap van dit comité staat open voor:
  • de luchtvaartmaatschappijen die van de luchthaven gebruikmaken;
  • de luchthavenbeheerder;
  • de luchtverkeersleidingsautoriteiten;
  • vertegenwoordigers van de algemene luchtvaart.

Procedure voor de toewijzing van slots

 • Voor de toewijzing van slots geldt het algemene beginsel dat een luchtvaartmaatschappij die haar specifieke slots voor ten minste 80 % tijdens de dienstregelingsperiode in de zomer/winter heeft geëxploiteerd, recht heeft op dezelfde slots in de overeenkomstige dienstregelingsperiode van het volgende jaar (ook wel historische rechten genoemd). Slots die door een luchtvaartmaatschappij niet voldoende benut zijn, worden derhalve opnieuw toegewezen (de zogenaamde „als je ze niet gebruikt, dan raak je ze kwijt”-regel).
 • Er kunnen slot-pools worden gevormd met daarin nieuw gecreëerde of onbenutte slots en de slots waarvan een luchtvaartmaatschappij afstand heeft gedaan of die anderszins beschikbaar worden.
 • De coördinator houdt ook rekening met de door de luchtvaartsector opgestelde aanvullende regels en richtsnoeren en met de door het coördinatiecomité voorgestelde lokale richtsnoeren die door het voor de luchthaven verantwoordelijke EU-land of enige andere voor de luchthaven verantwoordelijke bevoegde autoriteit zijn goedgekeurd.
 • Indien niet aan een aanvraag voor een slot kan worden voldaan, geeft de coördinator de betrokken luchtvaartmaatschappij hiervan de redenen op en deelt hij tevens het beste alternatieve slot mee.
 • Slots mogen in bepaalde gespecificeerde omstandigheden worden uitgewisseld of overgedragen tussen luchtvaartmaatschappijen (bijvoorbeeld gedeeltelijke of gehele overname, of overdracht naar een andere route of vervoerswijze). In dergelijke gevallen is uitdrukkelijke bevestiging door de coördinator altijd vereist.
 • Een EU-land kan bepaalde slots reserveren voor regionale diensten.

Handhaving

 • Een vluchtplan van een luchtvaartmaatschappij kan door de bevoegde luchtverkeersleidingsautoriteiten worden verworpen wanneer de luchtvaartmaatschappij van plan is op een gecoördineerde luchthaven te landen of op te stijgen zonder dat de coördinator daarvoor een slot heeft toegewezen.
 • Indien een luchtvaartmaatschappij herhaaldelijk en opzettelijk luchtdiensten uitvoert op een tijdstip dat wezenlijk verschilt van de toegewezen slots of slots op aanzienlijk andere wijze gebruikt, kan de coördinator besluiten de desbetreffende reeks slots van die luchtvaartmaatschappij in te trekken. Die luchtvaartmaatschappij kan bijgevolg haar historische rechten verliezen.
 • De EU-landen moeten doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties ter bestraffing van dit soort situaties vaststellen.

Wijzigingen

De oorspronkelijke verordening is vijf keer gewijzigd

 • in 2002, na de terroristische aanslagen in september 2001, zodat de luchtvaartmaatschappijen de slots die hun in 2001 waren toegewezen, konden behouden voor de zomerdienstregeling van 2002 en de winterdienstregeling 2002-2003 (Verordening (EG) nr. 894/2002);
 • in 2003, om rekening te houden met de oorlog tegen Irak en het uitbreken van het Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS), teneinde ervoor te zorgen dat het niet-benutten van slots die voor de dienstregeling 2003 zijn toegewezen, er niet toe leidt dat luchtvaartmaatschappijen hun recht op die slots verliezen (Verordening (EG) nr. 1554/2003);
 • in 2004, om de toepassing van de bestaande regeling op een aantal verschillende punten te verduidelijken, onder andere wat betreft de onafhankelijke status van coördinatoren en het functioneren van de procedures voor de toewijzing van slots (Verordening (EG) nr. 793/2004);
 • in 2009, in het licht van de mondiale economische en financiële crisis, teneinde ervoor te zorgen dat het niet-benutten van slots die voor de zomerdienstregelingsperiode 2009 zijn toegewezen, er niet toe leidt dat luchtvaartmaatschappijen hun recht op die slots verliezen (Verordening (EG) nr. 545/2009);
 • in 2020, in het licht van de COVID-19-crisis, teneinde ervoor te zorgen dat het niet-benutten van slots die voor maart 2020 (en voor routes naar China en Hongkong voor de periode van 23 januari-29 februari 2020) en de slots die voor de gehele zomerdienstregelingsperiode 2020 zijn toegewezen, er niet toe leidt dat luchtvaartmaatschappijen hun recht op die slots verliezen (Verordening (EU) nr. 2020/459).

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 22 februari 1993.

ACHTERGROND

KERNBEGRIPPEN

Slot: door een coördinator gegeven toestemming om op een specifieke datum en tijd de gehele voor de uitvoering van een luchtdienst noodzakelijke luchthaveninfrastructuur op een gecoördineerde luchthaven te gebruiken om te landen of op te stijgen.
Gecoördineerde luchthaven: een luchthaven met een hoge mate van congestie waar de vraag de capaciteit in de relevante periode overschrijdt en waarop een luchtvaartmaatschappij om te kunnen landen of opstijgen moet beschikken over een door een coördinator toegewezen slot.
Luchthaven met bemiddeling inzake de dienstregelingen: een luchthaven waar tijdens sommige periodes congestie kan ontstaan en waar een bemiddelaar inzake de dienstregelingen is aangesteld om de diensten van luchtvaartmaatschappijen die op die luchthaven vluchten uitvoeren of willen uitvoeren, te vergemakkelijken.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens (PB L 14 van 22.1.1993, blz. 1-6)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EEG) nr. 95/93 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de toepassing van Verordening (EEG) nr. 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens, zoals gewijzigd (COM(2008) 227 definitief van 30 april 2008)

Mededeling van de Commissie over de toepassing van Verordening (EG) nr. 793/2004 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens (COM(2007) 704 definitief van 15 november 2007)

Laatste bijwerking 11.05.2020

Top