EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Luchtverkeersbeheer: de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim

Luchtverkeersbeheer: de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 551/2004 — De organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim („de luchtruimverordening”)

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

  • Deze verordening maakt deel uit van een pakket wetgeving inzake luchtverkeersbeveiliging voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees luchtruim onder Verordening (EG) nr. 549/2004 (zie samenvatting) om een optimaal gebruik van het Europese luchtruim te waarborgen, om vertragingen te verminderen en om de groei van het luchtvervoer te stimuleren.
  • De verordening is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1070/2009 in verband met het plan om de bevoegdheden van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart uit te breiden met de veiligheid van de luchtverkeersbeveiliging. Op grond van deze wijziging is de Europese Commissie bevoegd om maatregelen te actualiseren vanwege technische of operationele ontwikkelingen en om de basiscriteria en procedures voor de uitoefening van bepaalde managementfuncties binnen het netwerk vast te stellen.

KERNPUNTEN

Vaststelling van een gemeenschappelijk Europees luchtruim

Dit heeft het volgende ten doel:

  • instrumenten bieden om schommelingen in de luchtverkeerscapaciteit op te vangen;
  • veiligheid verbeteren: waarborgen dat in alle EU-landen hetzelfde veiligheidsniveau wordt aangehouden in systemen voor de luchtverkeersleiding;
  • fragmentatie van de levering van luchtverkeersdiensten verminderen: gevarieerde aanpak van luchtverkeersbeheer en -organisatie tussen verschillende landen leiden tot inconsistenties en tekortkomingen, met negatieve gevolgen voor de interne markt voor luchtvervoer;
  • de integratie van militaire systemen in de organisatie van de luchtverkeersleiding verbeteren;
  • de introductie van nieuwe technologie mogelijk maken.

Ontwerp en beheer van het netwerk

Ter ondersteuning van initiatieven op nationaal niveau en op het niveau van functionele luchtruimblokken maken de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeveiliging het mogelijk het luchtruim optimaal te benutten, te garanderen dat luchtruimgebruikers geprefereerde trajecten kunnen opereren en te voorzien in een maximale toegang tot het luchtruim en tot luchtvaartnavigatiediensten.

Flexibel gebruik van het luchtruim

De coördinatie tussen de civiele en militaire autoriteiten zal worden versterkt, met name ten behoeve van de efficiënte toewijzing en benutting van het luchtruim voor militaire doeleinden, met inbegrip van criteria en beginselen die ten grondslag moeten liggen aan deze toewijzing en benutting, en met name een openstelling voor burgervluchten.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 20 april 2004 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie ook:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim („de luchtruimverordening”) (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 20-25)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 551/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad (PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1-122)

Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim („de kaderverordening”) (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1-9)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 08.05.2020

Top