EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim

Kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 549/2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim (de kaderverordening)

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Deze verordening maakt deel uit van een pakket wetgeving inzake luchtverkeersbeveiliging voor de totstandbrenging van een gemeenschappelijk Europees luchtruim om een optimaal gebruik van het Europese luchtruim te waarborgen, opdat wordt voorzien in de behoeften van alle gebruikers van het luchtruim.
 • Deze verordening heeft tot doel:
  • de huidige veiligheidsnormen en de algehele doeltreffendheid voor het algemene luchtverkeer in Europa te verbeteren;
  • de capaciteit te optimaliseren, en
  • de vertragingen tot een minimum terug te brengen.
 • De verordening is gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1070/2009 in verband met het plan om de verantwoordelijkheden van het Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart uit te breiden met de veiligheid van de luchtverkeersbeveiliging. Op grond van deze wijziging is de Europese Commissie bevoegd om wetgeving te actualiseren naar aanleiding van technische of operationele ontwikkelingen en om de basiscriteria en procedures voor de uitoefening van bepaalde managementfuncties binnen het netwerk vast te stellen.

KERNPUNTEN

Nationale toezichthoudende instanties

 • De EU-landen moeten samen of afzonderlijk één of meer organen aanwijzen of instellen die als nationale toezichthoudende instantie belast worden met de door deze verordening aan dergelijke instanties toegekende taken.
 • De toezichthoudende instanties zijn onafhankelijk van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten.

Het Single Sky Comité

 • Er wordt een Single Sky Comité opgericht dat tot taak heeft de Commissie bij te staan bij het beheer van het gemeenschappelijke Europese luchtruim en erover te waken dat de belangen van alle categorieën gebruikers van het luchtruim op passende wijze in acht worden genomen.
 • Het comité bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk EU-land en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Uitvoeringsbepalingen

Eurocontrol wordt op basis van door het Single Sky Comité overeengekomen mandaten betrokken bij de uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen die op het werkterrein van Eurocontrol liggen.

Prestatiebeoordeling

Bij de verordening wordt een nieuw beoordelingsmechanisme voor de prestaties van de luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties ingevoerd. Dit omvat:

 • EU-wijde prestatiedoelstellingen op belangrijke terreinen als veiligheid, milieu, capaciteit en kostenefficiëntie;
 • nationale plannen of plannen voor functionele luchtruimblokken* die zorgen voor samenhang met de EU-wijde doelstellingen, en
 • een periodieke evaluatie, controle en benchmarking van de prestaties van de luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties.

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 van de Commissie bevat de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de prestatieregeling voor luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties, en die in verband met het heffingenstelsel als bedoeld in Verordening (EG) nr. 550/2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten — zie de samenvatting.

Vrijwaringsbepalingen

Deze verordening belet een EU-land niet de nodige maatregelen te nemen om essentiële belangen op het gebied van het veiligheidsbeleid of het defensiebeleid te beschermen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 20 april 2004 van toepassing.

ACHTERGROND

Het eerste pakket „gemeenschappelijk Europees luchtruim” bestaat uit deze kaderverordening en drie technische verordeningen over de verlening van luchtvaartnavigatiediensten (Verordening (EG) nr. 550/2004), de organisatie en het gebruik van het luchtruim (Verordening (EG) nr. 551/2004) en de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeheer (nu op grond van Verordening (EU) 2018/1139 of andere gerelateerde gedelegeerde of uitvoeringsverordeningen waarbij Verordening (EG) nr. 552/2004 werd ingetrokken en vervangen). Deze verordeningen hebben met name tot doel de veiligheid te verbeteren en te versterken en het luchtruim te herorganiseren om het af te stemmen op het verkeer en niet op de nationale grenzen.

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Functioneel luchtruimblok: een luchtruimblok dat niet op nationale grenzen, maar op operationele behoeften is gebaseerd, waarbinnen luchtvaartnavigatiediensten en aanverwante functies op prestatiegerichte en optimale wijze worden verleend met het oogmerk in ieder functioneel luchtruimblok versterkte samenwerking tussen de verleners van luchtvaartnavigatiediensten of, in voorkomend geval, een geïntegreerde dienstverlener, in te voeren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim („de kaderverordening”) (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1-9)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 549/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/903 van de Commissie van 29 mei 2019 tot vaststelling van de EU-wijde prestatiedoelen voor het netwerk voor luchtverkeersbeheer voor de derde referentieperiode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 (PB L 144 van 3.6.2019, blz. 49-55)

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/317 van de Commissie van 11 februari 2019 tot vaststelling van een prestatie- en heffingsregeling in het gemeenschappelijk Europees luchtruim en tot intrekking van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 390/2013 en (EU) nr. 391/2013 (PB L 56 van 25.2.2019, blz. 1-67)

Verordening (EU) 2018/1139 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2018 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart, en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2111/2005, (EG) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 en de Richtlijnen 2014/30/EU en 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 552/2004 en (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EEG) nr. 3922/91 van de Raad (PB L 212 van 22.8.2018, blz. 1-122)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/259 van de Commissie van 13 februari 2017 inzake bepaalde herziene prestatiedoelstellingen en passende maatregelen in de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad ingediende nationale plannen of plannen voor functionele luchtruimblokken die niet sporen met de EU-wijde prestatiedoelstellingen voor de tweede referentieperiode, en tot vaststelling van verplichte corrigerende maatregelen (PB L 38 van 15.2.2017, blz. 76-85)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/348 van de Commissie van 2 maart 2015 betreffende de samenhang tussen bepaalde doelstellingen die zijn opgenomen in de nationale plannen of plannen voor functionele luchtruimblokken die zijn ingediend krachtens Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad en de EU-wijde prestatiedoelstellingen voor de tweede referentieperiode (PB L 60 van 4.3.2015, blz. 55-67)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsbesluit 2014/132/EU van de Commissie van 11 maart 2014 tot vaststelling van de EU-wijde prestatiedoelstellingen voor het Europees netwerk voor luchtverkeersbeheer en de alarmdrempels voor de tweede referentieperiode 2015-2019 (PB L 71 van 12.3.2014, blz. 20-23)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 409/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 inzake de definitie van gemeenschappelijke projecten, de vaststelling van governance en de identificatie van stimulansen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europees masterplan inzake luchtverkeersbeheer (PB L 123 van 4.5.2013, blz. 1-7)

Verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim („de luchtruimverordening”) (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 20-25)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim („de luchtvaartnavigatiedienstenverordening”) (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 10-19)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 08.05.2020

Top