EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees spoorwegbureau

This summary has been archived and will not be updated. See 'Spoorwegbureau van de Europese Unie — zorgen voor de veiligheid en interoperabiliteit van de spoorwegruimte' for an updated information about the subject.

Europees spoorwegbureau

Het Europees Spoorwegbureau speelt een cruciale rol bij de tenuitvoerlegging van het beleid ter modernisering van de Europese spoorwegen. De ontwikkeling van de spoorwegsector wordt in ernstige mate belemmerd door het feit dat in de 28 lidstaten verschillende technische en veiligheidsregels gelden. Het spoorwegbureau heeft als taak deze technische regels geleidelijk te harmoniseren en de gemeenschappelijke methoden en veiligheidsdoelstellingen vast te leggen die voor alle Europese spoorwegmaatschappijen gelden.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 tot oprichting van een Europees Spoorwegbureau [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

De inrichting van een Europese spoorwegruimte zonder grenzen vereist gemeenschappelijke actie in het gebied van de technische reglementering van toepassing op de spoorwegen, wat betreft technische alsook veiligheidsaspecten. Het gelijktijdige nastreven van de veiligheids- en interoperabiliteitsdoelstellingen is een belangrijk technisch werk dat werd toevertrouwd van een gespecialiseerd orgaan: het Europees spoorwegbureau (het spoorwegbureau).

De voornaamste taken van het Europees spoorwegbureau zijn:

 • verbeteren van de veiligheid van het Europees spoorwegsysteem;
 • bevorderen van de interoperabiliteit ervan;
 • bijdragen aan de totstandbrenging van een Europees systeem voor de certificering voor het onderhoud van spoorvoertuigen;
 • bijdragen aan de totstandbrenging van een eenvormig stelsel voor de opleiding en de erkenning van treinbestuurders.

Veiligheid van het spoorwegsysteem

Het spoorwegbureau dient de technische ondersteuning te bieden die nodig is voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/49/EG betreffende de veiligheid op de Europese spoorwegen. De voornaamste taken die erop rusten, zijn:

 • aanbevelingen doen inzake gemeenschappelijke veiligheidsmethoden en -indicators, en jaarlijks controleren of de veiligheidsdoelstellingen worden nageleefd door de lidstaten;
 • zich steunen op het advies van de groepen van deskundigen uit de sector;
 • de sociale partners en de organisaties raadplegen die op Europees niveau de passagiers en klanten van het goederenvervoer vertegenwoordigen;
 • de veiligheidsprestaties permanent bewaken;
 • tweejaarlijks een openbaar verslag over de veiligheidsprestaties publiceren;
 • een openbaar gegevensbestand inzake de veiligheid van het spoorvervoer bijhouden;
 • de samenwerking tussen de nationale veiligheidsinstanties en de desbetreffende onderzoeksinstanties organiseren en bevorderen met het oog op de uitwisseling van ervaring en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke cultuur van spoorwegveiligheid.

Interoperabiliteit van het spoorwegsysteem

De interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem heeft ten doel de verschillende nationale spoorwegsystemen van de lidstaten verenigbaar te maken door technische obstakels weg te werken of te beperken.

Om de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem te verbeteren, moet het Bureau de werkzaamheden organiseren en leiden in het kader waarvan technische specificaties voor interoperabiliteit (TSI’s) worden opgesteld en bijgewerkt. TSI’s zijn technische specificaties die ervoor moeten zorgen dat de voornaamste voorschriften van Richtlijn 2008/57/EG betreffende de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem worden nageleefd. Het spoorwegbureau brengt ook om de twee jaar verslag uit over de vorderingen die op het gebied van interoperabiliteit zijn gemaakt.

Onderhoud van spoorvoertuigen

Het onderhoud van spoorvoertuigen is belangrijk voor de spoorwegveiligheid. Daarom heeft het spoorwegbureau tot taak aanbevelingen te doen, met name wat de regeling voor de certificering van werkplaatsen betreft die instaan voor het onderhoud van wagons en andere spoorvoertuigen.

Het spoorwegbureau moet voorts verslag uitbrengen over de totstandbrenging van die certificeringsregeling.

Spoorwegpersoneel

De opleiding en de vaardigheden van treinbestuurders zijn belangrijk voor zowel de veiligheid als de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem. Het spoorwegbureau moet er mee helpen voor zorgen dat de beroepsvaardigheden van treinbestuurders worden geharmoniseerd. De werkzaamheden van het spoorwegbureau houden bijgevolg ook verband met de richtlijn 2007/59/EG betreffende de certificering van treinbestuurders in de EU.

Het spoorwegbureau moet met name samenwerken met de bevoegde autoriteiten om de interoperabiliteit van de vergunningsregisters en de aan bestuurders afgegeven getuigschriften te garanderen, de vooruitgang op hun certificering te evalueren en een verslag over mogelijke verbeteringen op te stellen.

Organisatie

Het spoorwegbureau beschikt over een raad van bestuur, die minstens tweemaal per jaar bijeenkomt. Deze moet met name het jaarlijkse werkprogramma en het algemene verslag van het spoorwegbureau goedkeuren. De raad van bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van elke lidstaat, van de Commissie en van zes groepen uit de spoorwegsector, namelijk spoorwegondernemingen, infrastructuurbeheerders, spoorwegindustrie, vakbonden, passagiers en klanten van het goederenvervoer.

Het spoorwegbureau wordt voorts geleid door een uitvoerend directeur, die door de raad van bestuur wordt benoemd. De uitvoerend directeur heeft tot taak het werkprogramma op te stellen en uit te voeren. Hij beheert ook de begroting van het spoorwegbureau.

Het spoorwegbureau heeft geen beslissingsbevoegdheden als dusdanig, maar kan de Commissie adviezen, aanbevelingen en voorstellen voorleggen. Het is onafhankelijk, maar werkt wel nauw samen met deskundigen op het gebied.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 881/2004

1.5.2004

-

L 164, 30.4.2004

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1335/2008

1.1.2009

-

L 354, 31.12.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

2014/89/EU : Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 februari 2014 een proefproject ter uitvoering van de verplichtingen tot administratieve samenwerking die zijn vastgelegd in Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad door middel van het Informatiesysteem interne markt [Publicatieblad L 45 van 15.2.2014].

Het spoorwegbureau is verantwoordelijk voor de opvolging van een pilootproject voor het gebruik van het Informatiesysteem interne markt (IIM) om door te gaan met de uitwisseling van informatie tussen de nationale registers van vergunningen en de aanvullende bevoegdheden van treinbestuurders. Het bereidt ook rapporten voor over de werking van dit project, om de Commissie in staat te stellen om de resultaten te evalueren.

Laatste wijziging: 06.06.2014

Top