Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rechten van treinreizigers

Rechten van treinreizigers

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Het doel van de verordening is om rechten en verplichtingen voor treinreizigers vast te stellen om hen met name te beschermen bij reisonderbrekingen, en om de efficiëntie en aantrekkelijkheid van de spoorwegdiensten voor reizigers te verbeteren.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

 • De verordening heeft betrekking op alle treinreizen en -diensten die worden verstrekt door een of meer spoorwegondernemingen waaraan een vergunning is verleend zoals vastgelegd in Richtlijn 2012/34/EU (zie de samenvatting Eén spoorwegnetwerk voor Europa).
 • De verordening is niet van toepassing op reizen en diensten die worden uitgevoerd op het grondgebied van een niet-EU-land.
 • Een EU-land kan ervoor kiezen binnenlandse spoorwegdiensten voor reizigers voor een maximale periode van vijf jaar een vrijstelling, die tweemaal kan worden verlengd, toe te kennen van de meeste artikelen van de richtlijn. Een EU-land kan ook stads-, voorstads- en regionale spoorwegdiensten vrijstellen van deze verordening.

Rechten van reizigers

Treinreizigers hebben de volgende basisrechten:

Vervoerovereenkomst en informatie

Aan reizigers moet duidelijke en toegankelijke informatie worden verstrekt:

 • vóór de reis, met name over de relevante voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn, dienstregelingen en de gehanteerde tarieven;
 • tijdens de reis, met name over vertragingen of verstoringen van diensten;
 • over de procedures voor het indienen van klachten.

De informatie die aan personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit wordt verstrekt, moet in een toegankelijk formaat zijn.

Vertragingen en uitval

In het geval van een vertraging van meer dan 60 minuten bij aankomst op de eindbestemming, hebben reizigers recht op:

 • terugbetaling van de volledige kostprijs van het vervoerbewijs voor het niet gemaakte gedeelte van hun reis; of
 • voortzetting van de reis langs de gebruikelijke of langs een andere route, onder vergelijkbare vervoersomstandigheden, bij de vroegste gelegenheid of op een latere datum wanneer het de reiziger schikt.

Als reizigers niet voor terugbetaling kiezen, maar voor voortzetting van de reis, kunnen ze aanspraak maken op een minimumvergoeding die gelijk is aan:

 • 25 % van de prijs van het vervoerbewijs bij een vertraging van 60 tot en met 119 minuten;
 • 50 % van de prijs van het vervoerbewijs bij een vertraging van 120 minuten of meer.

In geval van vertraging bij aankomst of vertrek van meer dan 60 minuten, hebben reizigers recht op:

 • informatie over de situatie en de verwachte vertrektijd en de verwachte aankomsttijd;
 • maaltijden en verfrissingen binnen redelijke grenzen;
 • verblijf wanneer een verblijf van een of meer nachten noodzakelijk wordt;
 • vervoer naar het spoorwegstation of naar het alternatieve vertrekpunt of naar de eindbestemming indien de trein geblokkeerd wordt op het spoor.

Personen met een handicap en beperkte mobiliteit

De EU-wetgeving voor treinreizigers zorgt ervoor dat reizigers met een handicap en beperkte mobiliteit op een vergelijkbare manier kunnen reizen als andere burgers. Bijgevolg hebben ze op grond van de verordening de volgende rechten:

 • het recht op niet-discriminerende toegang tot vervoer zonder extra kosten;
 • het recht om op verzoek te worden geïnformeerd over de toegankelijkheid van spoorwegdiensten en -stations;
 • het recht op gratis bijstand in de trein en op bemande spoorwegstations (reizigers wordt verzocht om 48 uur voor vertrek hun behoefte aan bijstand te melden);
 • het recht op schadevergoeding indien de spoorwegonderneming verantwoordelijk is voor verlies of beschadiging van hun mobiliteitshulpmiddelen.

Veiligheid, klachten en kwaliteit van de dienst

 • In samenwerking met de openbare autoriteiten wordt de persoonlijke veiligheid van reizigers in treinen en stations gegarandeerd.
 • Er moet een doeltreffend klachtenbehandelingsmechanisme worden opgezet. Reizigers kunnen een klacht indienen bij elke van de betrokken spoorwegondernemingen.
 • De minimumnormen voor de dienstkwaliteit van spoorwegondernemingen omvatten:
  • reizigersinformatie en vervoerbewijzen;
  • stiptheid van diensten en algemene beginselen om te reageren op dienstverstoringen;
  • uitvallen van de diensten;
  • netheid van rollend materieel en netheid van stationsfaciliteiten;
  • klantentevredenheidsonderzoeken;
  • klachtenafhandeling, terugbetalingen en schadevergoeding wegens niet voldoen aan de dienstkwaliteitsnormen;
  • bijstand aan personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit.

Handhaving door de EU-landen

Elk EU-land moet een of meer onafhankelijk instanties aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de verordening. Elke reiziger kan bij deze instanties een klacht indienen als zij van mening zijn dat hun rechten niet zijn gerespecteerd.

De EU-landen moeten bovendien doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties vaststellen voor schendingen van de verordening.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 3 december 2009.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 14-41)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (herschikking) (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 32-77)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2012/34/EU werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

Mededeling van de Commissie — Interpretatieve richtsnoeren betreffende Verordening (EG) nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (PB C 220 van 4.7.2015, blz. 1-10)

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over door de lidstaten op grond van Verordening (EG) nr. 1371/2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer toegestane vrijstellingen (COM(2015) 117 final van 11 maart 2015)

Laatste bijwerking 01.10.2019

Top