EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen

De uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen

Hierin zijn de regels vastgelegd volgens welke EU-burgers het actieve en passieve kiesrecht kunnen uitoefenen bij de gemeenteraadsverkiezingen* van het EU-land waarin ze wonen.

BESLUIT

Richtlijn 94/80/EG van de Raad van 19 december 1994 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actieve en passieve kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij de nationaliteit niet bezitten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Hierin zijn de regels vastgelegd volgens welke EU-burgers het actieve en passieve kiesrecht kunnen uitoefenen bij de gemeenteraadsverkiezingen* van het EU-land waarin ze wonen.

KERNPUNTEN

Elke EU-burger zonder de nationaliteit van het EU-land waarin hij of zij woont, heeft onder dezelfde voorwaarden als de nationale kiezer het recht om het actief en passief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen in het land uit te oefenen.

Om aan de verkiezingen deel te nemen, moeten EU-burgers zijn ingeschreven in het kiezersregister van het land van hun woonplaats en hiervoor dezelfde bewijzen overleggen als nationale kandidaten. Dit is ook van toepassing op de landen waar stemplicht geldt.

Indien, om kiezer of verkiesbaar persoon te zijn, de onderdanen van het EU-land van verblijf er sedert een bepaalde minimumperiode moeten hebben verbleven, kan een gelijkwaardige periode van verblijf in andere EU-landen voor EU-burgers uit een ander land meetellen om aan deze voorwaarde te voldoen.

EU-landen hebben het recht om EU-burgers hun passief kiesrecht te weigeren indien:

ze ingevolge een strafrechtelijke of individuele civielrechtelijke beslissing overeenkomstig het recht van hun EU-land van herkomst het passieve kiesrecht hebben verloren,

ze de verklaring met vermelding van hun nationaliteit en verblijfplaats of, indien vereist, andere identiteitsbewijzen niet kunnen overleggen.

EU-landen kunnen in bepaalde omstandigheden vaststellen dat de hoedanigheid van gemeentelijk verkozene in het land van verblijf onverenigbaar is met de in andere EU-landen uitgeoefende functies.

EU-landen kunnen ervoor kiezen om bepaalde verkozen hoge functies aan hun onderdanen voor te behouden, of ze kunnen beslissen dat verkozen burgers van andere EU-landen niet mogen deelnemen aan de benoeming van de kiescolleges die daarna de leden van een parlementaire vergadering kunnen verkiezen of binnen die vergadering kunnen kiezen.

De richtlijn voorziet ook in uitzonderingen voor:

elk EU-land waar het aantal EU-burgers dat aldaar verblijft zonder de nationaliteit van dit land te bezitten en dat de kiesgerechtigde leeftijd heeft bereikt 20 % van het totale electoraat overschrijdt, en

EU-burgers die al stemrecht hebben voor het nationale parlement van het EU-land van hun verblijfplaats.

SINDS WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Sinds 20 januari 1995.

KERNBEGRIPPEN

* Gemeenteraadsverkiezingen: Verkiezingen waaraan alle volwassen inwoners die in aanmerking komen, kunnen deelnemen op het niveau van het primair lokaal lichaam, zoals opgenoemd in de bijlage van de richtlijn.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 94/80/EG

20.1.1995

31.12.1995

PB L 368 van 31.12.1994, blz. 38-47

De achtereenvolgende wijzigingen van de bijlagen van Richtlijn 94/80/EG zijn in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

Laatste bijwerking 24.09.2015

Top