Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement

Actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 93/109/EG — Vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een ander EU-land dan hun eigen land

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

In deze richtlijn worden de nadere regels vastgesteld volgens welke de burgers van de EU die in een EU-land verblijven waarvan zij geen onderdaan zijn, in dat land hun actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) kunnen uitoefenen.

KERNPUNTEN

Criteria waaraan moet worden voldaan

De richtlijn strekt tot vaststelling van de voorwaarden waaraan onderdanen van een ander EU-land moeten voldoen om hun actief en passief kiesrecht in het land van verblijf te kunnen uitoefenen. De persoon moet:

  • een burger van de EU zijn;
  • verblijven in het EU-land waar zij hun actief of passief kiesrecht willen uitoefenen;
  • voldoen aan dezelfde voorwaarden als de onderdanen van het desbetreffende EU-land die hun actief of passief kiesrecht willen uitoefenen (het beginsel van de gelijkheid tussen nationale kiezers en kiezers uit andere EU-landen).

Vereenvoudiging van de procedures waarmee mensen zich verkiesbaar kunnen stellen

De richtlijn werd in 2013 gewijzigd om de procedures waarmee mensen zich verkiesbaar kunnen stellen te vereenvoudigen als ze in een EU-land wonen waarvan ze geen onderdaan zijn. Eerst moesten EU-burgers die zich verkiesbaar wilden stellen in een EU-land waarvan ze geen onderdaan waren een burgercertificaat overleggen van het land waarvan zijn onderdaan waren waarin werd verklaard dat ze het recht om zich verkiesbaar te stellen voor de verkiezingen van het Europees Parlement niet hadden verloren in dat land. Vanaf 2014 kunnen EU-burgers die zich verkiesbaar stellen hun aanvraag voorzien van een verklaring in plaats van een certificaat. De autoriteiten in het EU-land waar ze verblijven, moeten contact opnemen met het land waarvan ze onderdaan zijn om de geldigheid van de verklaring te verifiëren. Om te zorgen voor efficiënte communicatie moeten de EU-landen allemaal één contactpunt aanwijzen dat verantwoordelijk is voor het verschaffen van informatie met betrekking tot dergelijke kandidaten.

De uitoefening van het actief en passief kiesrecht

EU-burgers kunnen hun actief en passief kiesrecht uitoefenen ofwel in het land waar zij verblijven ofwel in hun land van herkomst. Niemand mag bij eenzelfde verkiezing meer dan eenmaal zijn stem uitbrengen of in meer dan een EU-land kandidaat zijn.

Registratie op de kiezerslijst

Kiezers kunnen slechts worden ingeschreven op de kiezerslijst van het land van verblijf indien zij dat van te voren aanvragen. In de EU-landen waar stemplicht bestaat, geldt deze verplichting ook voor de kiezers uit andere EU-landen die zich op de kiezerslijst laten inschrijven.

Om op de kiezerslijst te worden ingeschreven, moeten kiezers uit andere EU-landen dezelfde bewijzen overleggen als nationale kiezers. Bovendien moeten zij aanvullende informatie verstrekken in de vorm van een formele verklaring.

Beroepsprocedures

Indien kiezers uit andere EU-landen inschrijving op de kiezerslijst wordt ontzegd of indien hun kandidaatstelling wordt verworpen, moeten zij toegang hebben tot dezelfde beroepsprocedures als de onderdanen van het land van verblijf.

Nationale regels betreffende onderdanen die buiten hun grondgebied verblijven

Niets in Richtlijn 93/109/EG kan afbreuk doen aan de regels van elk EU-land met betrekking tot het actief en passief kiesrecht van zijn onderdanen die buiten hun kiesgebied verblijven.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn is van toepassing sinds 30 december 1993. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 februari 1994 omzetten in nationaal recht.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PB L 329 van 30.12.1993, blz. 34-38)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 93/109/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 15.12.2017

Top