EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regels voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

This summary has been archived and will not be updated. See 'Overheidsopdrachten - Overzicht van duidelijke spelregels' for an updated information about the subject.

Regels voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

Deze wet wil een open markt voor overheidsopdrachten tot stand brengen en zorgen voor een eerlijke toepassing van de regels voor de toekenning van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten.

SAMENVATTING

Richtlijn 2004/18/EG voorziet in de regels van de Europese Unie (EU) voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. De richtlijn moet ervoor zorgen dat het proces voor overheidsopdrachten eerlijk is en open is voor inschrijvers uit heel Europa.

Doelstellingen

De wet dekt de meeste overheidsopdrachten anders dan voor nutsvoorzieningen (water, transport, energie en postdiensten), telecommunicatie, concessies voor diensten (als de exploitatie van een bestaand wagenpark) en bepaalde opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied.

4 soorten procedures

 • openbaar: iedere partij mag een bieding uitbrengen;
 • niet-openbaar: iedere partij kan om deelname verzoeken en de aanbestedende dienst bepaalt welke partijen uitgenodigd worden een bieding uit te brengen;
 • via onderhandelingen: waar aanbestedende diensten rechtstreeks over de voorwaarden van de opdracht onderhandelen;
 • in geval van zeer complexe opdrachten, waarbij de aanbestedende eenheid eisen en oplossingen bespreekt met de tot een procedure toegelaten gegadigden (bekend als de „concurrentiegerichte dialoog”).

Openheid

Dit wordt gegarandeerd door de publicatie van aankondigingen van openbare aanbestedingen in het Publicatieblad van de EU en de TED database, en op nationaal niveau. Alle publicaties moeten identieke informatie bevatten om geen enkele inschrijver te begunstigen. Zij bevatten informatie als:

 • termijnen voor indiening,
 • taal of talen van indiening,
 • gunningscriteria en hun relatieve gewicht,
 • certificaten/documenten bij de inschrijving waarmee de geschiktheid van de inschrijver voor de uitvoer van de opdracht beoordeeld kan worden

Gunning van de opdracht

Opdrachten worden gegund op basis van:

 • economisch meest voordelige inschrijving(gebaseerd op criteria als kwaliteit, prijs, technische waarde, klantenservice); of
 • de laagste prijs.

Drempelbedragen

Alle openbare aanbestedingen met een waarde van meer dan een gegeven drempelbedrag vallen hieronder. Drempelbedragen worden elke 2 jaar berekend.

Per 1 januari 2014 zijn de belangrijkste drempelbedragen voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten zoals gewijzigd in Verordening (EU) nr. 1336/2013 zijn als volgt:

Centrale overheidsinstanties

 • Opdrachten voor werken, concessieovereenkomsten voor openbare werken, gesubsidieerde opdrachten: 5 186 000 euro.
 • alle prijsvragen (voor architecturale plannen bijvoorbeeld), alle opdrachten voor diensten die door de aanbestedende diensten worden gesubsidieerd en alle opdrachten voor in de Bijlage IIA vermelde diensten (met uitzondering van diensten voor onderzoek en ontwikkeling en bepaalde telecommunicatiediensten): 134 000 euro.
 • opdrachten met betrekking tot de in Bijlage II B vermelde diensten en diensten voor onderzoek en ontwikkeling en bepaalde telecommunicatiediensten : 207 000 euro.
 • alle opdrachten voor leveringen die worden gegund door aanbestedende overheidsinstantiesdie niet op het gebied van defensie werkzaam zijn: 134 000 euro.

Opdrachten voor leveringen die worden gegund door overheidsinstanties die wel op het gebied van defensie werkzaam zijn: (i) voor in Bijlage V beschreven producten: 134 000 euro; (ii) met betrekking tot andere producten: 207 000 euro.

Lagere aanbestedende diensten

 • opdrachten voor werken, concessieovereenkomsten voor openbare werken, gesubsidieerde opdrachten: 5 186 000 euro.
 • alle opdrachten voor diensten, alle prijsvragen, gesubsidieerde opdrachten voor diensten, alle opdrachten voor leveringen: 207 000 euro.

Richtlijn 2004/18/EG blijft van kracht tot 18.4.2016, de datum waarop de richtlijn wordt vervangen door een nieuwe richtlijn (Richtlijn 2014/24/EU).

BESLUIT

Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (PB L 134, 30.4.2004, blz. 114–240).

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2004/18/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2004/17/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (PB L 134, 30.4.2004, blz. 1–113)

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94, 28.3.2014, blz. 65–242)

Laatste bijwerking 30.09.2015

Top