Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

De gunning van overheidsopdrachten en concessies: beroepsprocedures

Go to the summaries’ table of contents

De gunning van overheidsopdrachten en concessies: beroepsprocedures

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 89/665/EEG van de Raad over de toepassing van beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn verplicht EU-landen ertoe om te zorgen dat tegen beslissingen over de gunning van overheidsopdrachten en concessies, alsook voorlopige procedurele beslissingen op dit gebied, snel en effectief beroep kan worden ingesteld wanneer zij inbreuk hebben gemaakt op de EU-regelgeving voor de plaatsing van overheidsopdrachten.

KERNPUNTEN

  • Richtlijn 89/665/EEG heeft betrekking op openbare contracten in de publieke sector en op concessies die onder het toepassingsgebied vallen van de relevante materiële voorschriften (d.w.z. de voorschriften die bepalen wat de rechten en verplichtingen zijn). Richtlijn 2014/23/EU en Richtlijn 2014/24/EU vervangen Richtlijn 2004/18/EG van 18 april 2016.
  • EU-landen dienen te zorgen dat de beroepsprocedures op zijn minst beschikbaar zijn voor iedereen die een belang bij de verkrijging van een bepaald contract heeft of heeft gehad en die schade heeft ondervonden, of dreigt te ondervinden, van een vermeende inbreuk.
  • Richtlijn 89/665/EEG maakt het mogelijk om rechtsvordering in te stellen voor het contract is getekend (precontractuele rechtsmiddelen) en daarna (postcontractuele rechtsmiddelen).
    • Het doel van precontractuele rechtsvorderingen is om de inbreuk op de voorschriften voor overheidsaanschaffingen gedurende de aanbestedingsprocedure ongedaan te maken en in elk geval voordat het contract is getekend. Zo zijn er het recht op tijdelijke maatregelen, een periode waarin alles verplicht stil wordt gezet, en de voorwaarde dat de gunningsprocedure wordt opgeschort gedurende het onderzoek van het beroep, om te voorkomen dat het contract wordt gegund.
    • Postcontractuele rechtsvorderingen hebben tot doel een bestaand contract onverbindend te verklaren en/of aan de getroffen partijen compensatie te bieden (vooral schadevergoedingen) als het bewuste contract al is gegund.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 3 januari 1990 van toepassing. De EU-landen moesten de richtlijn voor 21 december 1991 in nationaal recht omzetten.

ACHTERGROND

  • Richtlijn 2007/66/EG wijzigde Richtlijn 89/665/EEG ingrijpend. Richtlijn 2014/23/EU bevatte nog meer wijzigingen. Die hadden vooral tot doel het toepassingsgebied uit te breiden van Richtlijn 89/665/EEG met betrekking tot concessies krachtens Richtlijn 2014/23/EU en de verwijzingen naar de materiële voorschriften voor overheidscontracten zoals vervat in Richtlijn 2014/24/EU bij te werken.
  • Richtlijn 92/13/EEG is het equivalent van Richtlijn 89/665/EEG voor overheidscontracten in de sector nutsbedrijven. Richtlijn 2007/66/EG wijzigde deze richtlijn ingrijpend. Richtlijn 2014/23/EU bevatte nog meer wijzingen die nodig waren voor Richtlijn 2014/25/EU.

BESLUIT

Richtlijn 89/665/EEG van de Raad van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken (PB L 395 van 30.12.1989, blz. 33-35)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 89/665/EEG zijn in de oorspronkelijke tekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie (die alleen de wijzigingen bevat die tot en met Richtlijn 2007/66/EG zijn aangebracht) heeft alleen documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 92/13/EEG van de Raad van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (PB L 76 van 23.3.1992, blz. 14-20). Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1-64). Zie geconsolideerde versie.

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65-242). Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 08.03.2016

Top