EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Autowrakken

Autowrakken

Motorvoertuigen die het einde van hun nuttige bestaan hebben bereikt en niet langer bruikbaar zijn, zijn jaarlijks goed voor miljoenen tonnen afval. Om de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, een beter hergebruik van materialen te garanderen en energiebesparing te verbeteren, wordt in de wetgeving van de Europese Unie (EU) bepaald hoe nieuwe voertuigen moeten worden ontworpen en hoe afval moet worden opgehaald en verwerkt.

BESLUIT

Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken - Verklaringen van de Commissie

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn bevat maatregelen om afval van autowrakken en onderdelen ervan te voorkomen en te beperken en garandeert waar mogelijk dat dit afval wordt hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen.

KERNPUNTEN

 • Voertuig- en apparatuurfabrikanten moeten rekening houden met de ontmanteling, het hergebruik en de nuttige toepassing van voertuigen bij het ontwerp en de productie van hun producten. Ze moeten garanderen dat nieuwe voertuigen:
  • voor ten minste 85 % van hun gewicht herbruikbaar en/of recycleerbaar zijn
  • voor ten minste 95 % van hun gewicht herbruikbaar en/of nuttig toepasbaar zijn.
 • De voertuigen mogen geen gevaarlijke stoffen zoals lood, kwik, cadmium en zeswaardig chroom bevatten.
 • Fabrikanten, importeurs en distributeurs moeten systemen opzetten voor het inzamelen van autowrakken en, voor zover dat technisch haalbaar is, van afval van gebruikte onderdelen uit gerepareerde personenwagens.
 • Eigenaars van een afgedankt voertuig dat wordt afgegeven voor afvalverwerking ontvangen een certificaat van vernietiging. Dit certificaat is nodig om het voertuig uit te schrijven.
 • Producenten nemen alle of een aanzienlijk deel van de kosten met betrekking tot de overdracht aan een verwerker voor hun rekening. De overdracht is kosteloos voor de eigenaar van het voertuig, behalve in uitzonderlijke gevallen wanneer de motor ontbreekt of het afgedankte voertuig volgeladen met afval is.
 • Centra voor afvalverwerking moeten een vergunning ontvangen van of geregistreerd worden bij de bevoegde instanties.
 • Autowrakken worden voorafgaande aan verdere verwerking gedemonteerd. Gevaarlijke materialen en onderdelen worden weggenomen en selectief gescheiden. Er wordt aandacht besteed aan mogelijk hergebruik, terugwinning of recycling van afval.
 • Duidelijke kwantitatieve doelstellingen inzake hergebruik en terugwinning van afgedankte voertuigen worden opgesteld voor een jaarlijkse verslaggeving aan de Europese Commissie. Deze doelstellingen zijn steeds veeleisender geworden.
 • EU-landen brengen om de drie jaar verslag uit aan de Europese Commissie over de uitvoering van de richtlijn.
 • De wetgeving is van toepassing op personenwagens en kleine vrachtwagens, maar niet op zware vrachtwagens, klassieke voertuigen en voertuigen voor speciale doeleinden.

Op hergebruik, recycling en terugwinning van voertuigonderdelen en -materialen is een aparte wetgeving van kracht.

ACHTERGROND

Autowrakken zijn jaarlijks goed voor 8 tot 9 miljoen ton afval.

Voor nadere informatie, zie Autowrakken op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2000/53/EG

21.10.2000

21.4.2002

PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34-43

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2008/33/EG

21.3.2008

-

PB L 81 van 20.3.2008, blz. 62-64

Richtlijn 2008/112/EG

12.1.2009

-

PB L 345 van 23.12.2008, blz. 68-74

De achtereenvolgende wijzigingen en veranderingen aan de bijlagen van Richtlijn 2000/53/EG werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2005/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen inzake herbruikbaarheid, recycleerbaarheid en mogelijke nuttige toepassing, en tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 10-27)

Beschikking van de Commissie 2005/293/EG van 1 april 2005 tot vaststelling van nadere voorschriften betreffende de bewaking van de streefcijfers inzake hergebruik/terugwinning en hergebruik/recycling zoals vastgesteld bij Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (PB L 94 van 13.4.2005, blz. 30-33)

Beschikking van de Commissie 2001/753/EG van 17 oktober 2001 inzake een vragenlijst voor de verslagen van de lidstaten over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (PB L 282 van 26.10.2001, blz. 77-80)

Beschikking van de Commissie 2003/138/EG van 27 februari 2003 tot vaststelling van onderdeel- en materiaalcoderingsnormen voor voertuigen uit hoofde van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (PB L 53 van 28.2.2003, blz. 58-59)

Beschikking van de Commissie 2002/151/EG van 19 februari 2002 inzake minimumeisen voor het certificaat van vernietiging overeenkomstig artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende autowrakken (PB L 50 van 21.2.2002, blz. 94-95)

Laatste bijwerking 17.09.2015

Top