EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2012/18/EU over de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Het doel van de richtlijn is de gevaren te beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, in het bijzonder chemische stoffen.

Deze richtlijn, met de naam Seveso III, strekte tot wijziging van de vorige richtlijn, Seveso II (Richtlijn 96/82/EG) die, gezien de lessen die waren geleerd van ongevallen als Bhopal, Toulouse en Enschede die zich sindsdien hadden voorgedaan, tot wijziging had gestrekt van de oorspronkelijke Seveso-richtlijn (Richtlijn 82/501/EEG), nadat het catastrofale ongeval in de Italiaanse plaats Seveso in 1976 tot wetgeving had geleid over het voorkomen en het beheersen van zulke ongevallen.

KERNPUNTEN

De wetgeving is gewijzigd om het publiek sterkere rechten te geven. De burger krijgt betere toegang tot informatie over de mogelijke risico’s verbonden aan nabijgelegen industriële installaties en over hoe te reageren bij een ongeval.

Deze informatie, met uitleg over hoe waarschuwingen zullen klinken en hoe het publiek zou moeten handelen, moet online beschikbaar zijn.

Wat is er veranderd?

De wet bestrijkt nu zo’n 12 000 industriële locaties, verspreid over de EU, waar chemische of petrochemische stoffen worden gebruikt of opgeslagen of waar metaalraffinage plaatsvindt.

Elk EU-land moet ervoor zorgen dat er maatregelen zijn getroffen om het hoofd te kunnen bieden aan ongevallen in gebieden rond industriële installaties waar grote hoeveelheden gevaarlijke producten aanwezig zijn.

Bedrijven die werken met zulke stoffen, boven bepaalde drempelwaarden, moeten:

  • de mensen die kunnen worden getroffen door een ongeval regelmatig inlichten;
  • veiligheidsrapporten voorleggen;
  • een veiligheidsbeheerssysteem opzetten;
  • een intern noodplan uitwerken.

Bovendien voorziet de nieuwe wet in:

  • strengere procedures voor openbare raadpleging over projecten, plannen en programma’s met betrekking tot installaties die onder de wetgeving vallen;
  • veranderingen in de wetgeving betreffende ruimtelijke ordening om ervoor te zorgen dat nieuwe installaties op een veilige afstand van bestaande installaties gelegen zijn;
  • de mogelijkheid van burgers om naar de rechter te stappen, indien zij van mening zijn dat ze niet goed geïnformeerd of betrokken werden;
  • strengere inspectienormen voor de diverse installaties om ervoor te zorgen dat de veiligheidsregels doeltreffend worden toegepast.

Waarom deze herziening?

De recentste wetgeving houdt rekening met bepaalde technische Europese en internationale veranderingen in de manier waarop chemische stoffen worden geclassificeerd.

Achtergrond

Gegeven de zeer hoge industrialisatiegraad in de EU heeft de Seveso-richtlijn ertoe bijgedragen dat is bereikt dat de frequentie van ernstige ongevallen gering is. De richtlijn wordt algemeen beschouwd als een benchmark voor het beleid ten aanzien van industriële ongevallen en heeft voor wetgeving in landen in de hele wereld als voorbeeld gediend.

Voor meer informatie zie:

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 13 augustus 2012 van toepassing. Alle EU-landen moeten de nieuwe regels vanaf 1 juni 2015 toepassen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (PB L 197 van 24.7.2012, blz. 1-37)

Zie de geconsolideerde versie.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verslag van de Commissie over de toepassing in de lidstaten van Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken in de periode 2012-2014 (COM(2017) 665 final van 16.11.2017)

Laatste bijwerking 04.06.2018

Top