Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Het storten van afval

Het storten van afval

Er zijn veel verschillende manieren om afval te verwijderen. Begraven in de grond, ook wel bekend als storten, is ecologisch gezien de minst duurzame manier en moet tot het absolute minimum worden beperkt.

BESLUIT

Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen.

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De bedoeling van deze richtlijn is om de negatieve gevolgen van het storten van afval voor oppervlaktewater, grondwater, bodem, lucht of de volksgezondheid te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit gebeurt door de invoering van strenge technische voorschriften.

KERNPUNTEN

 • Stortplaatsen worden in drie categorieën verdeeld: stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen, stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen en stortplaatsen voor inerte afvalstoffen (afval dat niet ontbindt of verbrandt zoals grind, zand en stenen).
 • EU-regeringen moeten nationale strategieën invoeren om de hoeveelheid biologisch afbreekbaar afval voor de stort geleidelijk te verminderen.
 • Stortplaatsen mogen gebruikte banden of vloeibaar, brandbaar, ontplofbaar of corrosief afval of afval uit ziekenhuizen en medische en diergeneeskundige praktijken niet accepteren.
 • Alleen behandeld afval mag worden gestort.
 • Stedelijk afval mag worden overgebracht naar stortplaatsen voor ongevaarlijke afvalstoffen.
 • Nationale autoriteiten moeten ervoor zorgen dat de prijs die exploitanten voor het afvoeren van afval vragen, alle kosten vanaf de opening tot en met de definitieve sluiting van de stortplaats dekt.
 • Exploitanten van stortplaatsen moeten een vergunning aanvragen en de volgende informatie verschaffen:
  • de identiteit van de aanvrager en, in sommige gevallen, van de exploitant;
  • de beschrijving van de soorten en de totale hoeveelheid te storten afvalstoffen;
  • de capaciteit en beschrijving van de stortplaats met inbegrip van de exploitatie-, toezicht- en controleplannen;
  • methodes ter preventie en vermindering van verontreiniging, en
  • gegevens over de procedures voor sluiting en nazorg.

Op 16 april 2014 werd EU-wetgeving ter versterking van de kwaliteit van de milieueffectbeoordelingsprocedure in Richtlijn 2011/92/EU aangenomen. Dit was noodzakelijk voor de samenhang en synergie met andere gebieden van Europese wetgeving en beleid.

In Besluit 2003/33/EG staan de criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over het storten van afval.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 1999/31/EG

16.7.1999

16.7.2001

PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1-19

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1-53

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

PB L 311 van 21.11.2008, blz. 1-54

Richtlijn 2011/97/EU

13.12.2011

15.3.2013

PB L 328 van 10.12.2011, blz. 49-52

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 1999/31/EG werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 124 van 25.4.2014, blz. 1-18).

Beschikking 2003/33/EGvan de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van criteria en procedures voor het aanvaarden van afvalstoffen op stortplaatsen overeenkomstig artikel 16 en bijlage II van Richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 11 van 16.1.2003, blz. 27-49).

Laatste bijwerking 22.05.2015

Top