Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Verpakking en verpakkingsafval

Verpakking en verpakkingsafval

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

Richtlijn (EU) 2018/852 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

In Richtlijn 94/62/EG worden de regels van de EU met betrekking tot het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval vastgesteld.

Richtlijn (EU) 2018/852 strekt tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG en bevat bijgewerkte maatregelen die gericht zijn op:

 • de preventie van verpakkingsafval, en
 • de bevordering van het hergebruik, de recycling en terugwinning van verpakkingsafval, in plaats van de definitieve verwijdering ervan, waardoor wordt bijgedragen tot de overgang naar een circulaire economie*.

Richtlijn 94/62/EG moet bijdragen tot:

 • de verbetering van de kwaliteit van het milieu;
 • de bescherming van de gezondheid van de mens;
 • de bescherming van grondstoffen;
 • de waarborging van de werking van de interne markt en beperkingen van de mededinging in de EU.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De richtlijn, zoals gewijzigd, geldt voor alle in de EU in de handel gebrachte verpakkingen en alle verpakkingsafval, gebruikt of ontstaan op industrieel, commercieel, kantoor-, winkel-, diensten-, huishoudelijk of enig ander niveau, ongeacht het gebruikte materiaal.

Maatregelen

De EU-landen moeten maatregelen nemen, zoals nationale programma’s, stimulansen via regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en andere economische instrumenten, om het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen en om de effecten van verpakkingen op het milieu zoveel mogelijk te beperken.

De EU-landen moeten de toename van het aandeel herbruikbare verpakkingen* dat in de handel wordt gebracht en systemen om verpakkingen te hergebruiken aanmoedigen, zonder de voedselveiligheid in gevaar te brengen. Die maatregelen kunnen onder meer het volgende omvatten:

 • statiegeldregelingen
 • doelstellingen
 • economische prikkels
 • een minimumpercentage herbruikbare verpakking dat in de handel wordt gebracht voor elk type verpakking, enz.

De EU-landen moeten ook de nodige maatregelen nemen om bepaalde recyclingdoelstellingen, die variëren afhankelijk van een verpakkingsmateriaal, te halen en hiertoe de nieuwe berekeningsregels toepassen.

Doelstellingen

Uiterlijk 31 december 2025 moet ten minste 65 gewichtsprocent van alle verpakkingen worden gerecycleerd. De recyclingdoelstellingen voor elk materiaal zijn:

 • 50 gewichtsprocent van het kunststof
 • 25 gewichtsprocent van het hout
 • 70 gewichtsprocent van de ferrometalen
 • 50 gewichtsprocent van het aluminium
 • 70 gewichtsprocent van het glas en
 • 75 gewichtsprocent van het papier en karton.

Uiterlijk 31 december 2030 moet ten minste 70 gewichtsprocent van alle verpakkingen worden gerecycleerd. Dit omvat:

 • 55 gewichtsprocent van het kunststof
 • 30 gewichtsprocent van het hout
 • 80 gewichtsprocent van de ferrometalen
 • 60 gewichtsprocent van het aluminium
 • 75 gewichtsprocent van het glas en
 • 85 gewichtsprocent van het papier en karton.

Essentiële eisen

De EU-landen moeten ervoor zorgen dat de in de handel gebrachte verpakkingen voldoen aan de essentiële eisen in bijlage II bij de richtlijn:

 • beperking van het gewicht en het volume van de verpakking tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor de consument te handhaven;
 • beperking tot een minimum van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en materialen als bestanddeel van verpakkingsmateriaal of van de verpakkingscomponenten;
 • ontwerp van een herbruikbare verpakking of van een verpakking die kan worden teruggewonnen.

Biologisch afbreekbare verpakking: onder invloed van zuurstof afbreekbare* kunststofverpakking mag niet als biologisch afbreekbaar worden beschouwd.

De Europese Commissie onderzoekt momenteel hoe de essentiële eisen kunnen worden verscherpt teneinde het ontwerp van verpakkingen voor hergebruik te verbeteren en recycling van hoge kwaliteit te bevorderen, en om de handhaving van de essentiële eisen te versterken.

Systemen voor nuttige toepassing van verpakkingen

De EU-landen moeten zorgen voor systemen die voorzien in de terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval, en het hergebruik of de nuttige toepassing, met inbegrip van recycling, van de ingezamelde verpakkingen en/of het ingezamelde verpakkingsafval.

Producentenverantwoordelijkheid

Tegen 2025 moeten de EU-landen ervoor zorgen dat voor alle verpakkingen regelingen voor producentenverantwoordelijkheid* zijn opgesteld. Regelingen voor producentenverantwoordelijkheid voorzien in de terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval en regelen dat deze naar de meest geschikte afvalbeheeralternatieven worden geleid, en voorzien in het hergebruik of de recycling van de ingezamelde verpakkingen en het ingezamelde verpakkingsafval. Deze regelingen moeten voldoen aan een aantal minimumeisen van de kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG). De regelingen moeten helpen bij het stimuleren om verpakkingen zodanig te ontwerpen, te vervaardigen en in de handel te brengen dat hergebruik en nuttige toepassing mogelijk is, en dat het milieueffect zoveel mogelijk wordt beperkt.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Richtlijn 94/62/EG is sinds 31 december 1994 van toepassing en moest vóór 30 juni 1996 in de EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving.

Richtlijn (EU) 2018/852 is van toepassing sinds 4 juli 2018 en moet vóór 5 juli 2020 in de EU-landen in nationaal recht worden omgezet.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Circulaire economie: in een circulaire economie worden grondstoffengebruik, afval, emissies en lekkage van energie zoveel mogelijk beperkt. Dit kan worden verwezenlijkt door duurzaam ontwerp, onderhoud, reparatie, hergebruik en recycling. De circulaire economie staat in contrast met een lineaire economie, waarin grondstoffen worden gewonnen, gebruikt en vervolgens weggegooid.
Herbruikbare verpakking: verpakking die is bestemd, is ontworpen en in de handel is gebracht om binnen haar levensduur verscheidene omlopen te maken door opnieuw te worden gevuld of gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor zij is ontworpen.
Onder invloed van zuurstof afbreekbaar: een onder invloed van zuurstof afbreekbare verpakking is een kunststofverpakking met toevoegingsmiddelen waardoor deze in microscopisch kleine deeltjes uiteenvalt. Hierdoor kunnen microplastics in het milieu terechtkomen.
Regeling voor producentenverantwoordelijkheid: een door een producent opgezet systeem om te waarborgen dat hij enige verantwoordelijkheid draagt voor het verminderen van de milieueffecten van de vervaardiging, het in de handel brengen en de verwijdering van zijn producten.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10-23)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 94/62/EG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Richtlijn (EU) 2018/852 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 150 van 14.6.2018, blz. 141-154)

GERELATEERD DOCUMENT

Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3-30)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 06.11.2018

Top