Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verpakking en verpakkingsafval

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Verpakking en verpakkingsafval

De Europese Unie beoogt een harmonisatie van de nationale maatregelen betreffende het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval teneinde een hoog niveau van milieubescherming te bereiken en de werking van de interne markt te waarborgen.

BESLUIT

Richtlijn 94/62/EG van 20 december 1994 van het Europese Parlement en van de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Bij deze richtlijn worden maatregelen vastgesteld om de productie van verpakkingsafval te beperken en recycling, hergebruik en andere vormen van nuttige toepassing van dergelijk afval te bevorderen. De definitieve verwijdering ervan moet als laatste oplossing worden gezien.

Toepassingsgebied

Deze richtlijn geldt voor alle in de Europese Unie in de handel gebrachte verpakkingen en alle verpakkingsafval, gebruikt of afgedankt op industrieel, commercieel, kantoor-, winkel-, diensten-, huishoudelijk of enig ander niveau, ongeacht het gebruikte materiaal.

Maatregelen

De lidstaten moeten maatregelen treffen om te voorkomen dat verpakkingsafval ontstaat en om hun hergebruiksystemen voor verpakkingen verder te ontwikkelen door het milieueffect ervan te verminderen.

De lidstaten dienden systemen op te zetten voor terugname, inzameling en terugwinning teneinde de volgende streefwaarden te bereiken:

 • uiterlijk op 30 juni 2001 wordt ten minste 50 en ten hoogste 65 gewichtsprocent van het verpakkingsafval teruggewonnen of verbrand in afvalverbrandingsinstallaties met terugwinning van energie;
 • uiterlijk op 31 december 2008 wordt ten minste 60 gewichtsprocent van het verpakkingsafval teruggewonnen of verbrand in afvalverbrandingsinstallaties met terugwinning van energie;
 • uiterlijk op 30 juni 2001 wordt ten minste 25 en ten hoogste 45 gewichtsprocent van het totale aandeel van verpakkingsmaterialen in verpakkingsafval gerecycleerd (met een minimum van 15 gewichtsprocent voor elk verpakkingsmateriaal);
 • uiterlijk op 31 december 2008 wordt ten minste 55 en ten hoogste 80 gewichtsprocent van het verpakkingsafval gerecycleerd;
 • uiterlijk op 31 december 2008 worden de volgende minimumdoelstellingen voor recycling van in verpakkingsafval aanwezige materialen bereikt:
  • o 60 gewichtsprocent voor glas, papier en karton;
  • o 50 gewichtsprocent voor metalen;
  • o 22,5 gewichtsprocent voor kunststoffen;
  • o 15 gewichtsprocent voor hout.

Verbranding van afvalstoffen in installaties met terugwinning van energie draagt overeenkomstig de richtlijn bij tot de verwezenlijking van deze doelstellingen.

Om reden van respectievelijk het grote aantal kleine eilanden, de aanwezigheid van plattelands- en berggebieden en het huidige lage consumptieniveau van verpakkingen waren Griekenland, Ierland en Portugal slechts vanaf 2011 verplicht deze doelstellingen te bereiken.

Merktekens en identificatiesysteem

Teneinde de identificatie en classificatie te vergemakkelijken, wordt de aard van het gebruikte verpakkingsmateriaal of de gebruikte verpakkingsmaterialen op de verpakking aangegeven. De merktekens moeten op de verpakking zelf of op het etiket worden aangebracht en duidelijk zichtbaar en goed leesbaar zijn.

Essentiële eisen

Verpakkingen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Daarom moedigt de Commissie de vaststelling van Europese normen aan.

De lidstaten dienen na te gaan of de op de markt gebrachte verpakkingen voldoen aan de essentiële eisen die zijn vastgesteld in bijlage II:

 • beperking van het gewicht en het volume van de verpakking tot de minimale hoeveelheid die nodig is om het vereiste niveau van veiligheid, hygiëne en aanvaardbaarheid voor de consument te handhaven;
 • beperking tot een minimum van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en materialen als bestanddeel van verpakkingsmateriaal of van de verpakkingscomponenten;
 • ontwerp van een herbruikbare verpakking of van een verpakking die kan worden teruggewonnen.

Informatiesystemen

De lidstaten dienen informatiesystemen (databanken) te ontwikkelen voor verpakkingen en verpakkingsafval zodat op de tenuitvoerlegging van de doelstellingen van deze richtlijn kan worden toegezien. De gegevens waarover zij beschikken moeten aan de Commissie worden overgemaakt aan de hand van de in bijlage III vastgestelde tabellen.

Vrijstellingen

Bij Richtlijn 2005/20/EG wordt de 10 nieuwe lidstaten (Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije) extra uitstel gegeven om de doelstellingen van deze verpakkingsrichtlijn te halen. De bedoelde afwijkingen lopen tot 2015. Aan Roemenië en Bulgarije werden eveneens specifieke afwijkingen toegestaan zoals vastgesteld in hun respectieve toetredingsverdragen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 94/62/EG

31.12.1994

30.6.1996

PB L 365 van 31.12.1994

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2004/12/EG

18.2.2004

18.8.2005

PB L 47 van 18.2.2004

Richtlijn 2005/20/EG

5.4.2005

9.9.2006

PB L 70 van 16.3.2005

Verordening (EG) nr. 219/2009

20.4.2009

-

PB L 87 van 31.3.2009

Richtlijn 2013/2/EU

28.2.2013

30.9.2013

PB L 37 van 8.2.2013

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 94/62/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Harmonisatie

Beschikking 2005/270/EG van de Commissie van 22 maart 2005 tot vaststelling van de tabellen voor het databanksysteem overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval [Publicatieblad L 86 van 5.4.2005]

Deze tabellen hebben ten doel de kenmerken en de aanbiedingsvorm van gegevens op verpakking en verpakkingsafval te harmoniseren en de gegevens tussen de lidstaten onderling op elkaar af te stemmen. De gegevens moeten het mogelijk maken controle uit te oefenen op de verwezenlijking van de doelstellingen van Richtlijn 94/62/EG. Het verstrekken van de gegevens is uitsluitend verplicht voor de volgende verpakkingsmaterialen: glas, plastic, papier, karton, hout en metaal.

Beschikking 2001/524/EG betreffende de publicatie van de referentiegegevens van de normen EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 en EN 13432:2000 in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen in het kader van de uitvoering van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval [Publicatieblad L 190 van 12.7.2001].

Afwijkingen

Beschikking 2001/171/EG van de Commissie van 19 februari 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor een afwijking voor glazen verpakkingen van de bij Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval vastgestelde grenswaarden voor de concentratie van zware metalen [Publicatieblad L 62 van 2.3.2001].

Verlengd bij:Beschikking 2006/340/EG van de Commissie [Publicatieblad L 125 van 12.5.2006].

Beschikking 2009/292/EG van de Commissie van 24 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor een afwijking ten aanzien van de bij Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval vastgestelde concentraties van zware metalen in kunststof kratten en kunststof paletten [Publicatieblad L 79 van 25.3.2009].

Identificatiesystemen

Beschikking 97/129/EG van de Commissie van 28 januari 1997 tot vaststelling van het identificatiesysteem voor verpakkingsmaterialen overeenkomstig Richtlijn 94/62/EG van het Europese Parlement en de Raad betreffende verpakking en verpakkingsafval [Publicatieblad L 50 van 20.2.1997].

Bij deze beschikking worden de nummerings- en afkortingsmethoden vastgesteld die de basis vormen voor het identificatiesysteem waarmee de aard van de gebruikte verpakkingsmaterialen wordt aangegeven, en wordt gepreciseerd welke materialen aan dit identificatiesysteem zijn onderworpen.

Toepassing van de wetgeving

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving inzake afval richtlijn 2006/12/EG betreffende afvalstoffen, richtlijn 91/689/EEG inzake gevaarlijk afval, richtlijn 75/439/EEG inzake afgewerkte olie, richtlijn 86/278/EEG betreffende het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw, richtlijn 94/62/EG inzake verpakking en verpakkingsafval, richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen en richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor de periode 2004-2006 [ COM(2009) 633 definitief – Niet in het Publicatieblad bekendgemaakt].

De richtlijn is door alle lidstaten behoorlijk omgezet en het algemene tenuitvoerleggingsniveau is bevredigend. In 2009 liepen er geen inbreukzaken.

De richtlijn heeft positieve milieueffecten teweeggebracht als gevolg van de stabiele percentages voor recycling en terugwinning van verpakkingsafval. In de verslagperiode 2004-2006 is de hoeveelheid gegenereerd verpakkingsafval gestegen (dit was gedeeltelijk toe te schrijven aan de EU-uitbreiding in 2004), terwijl de recycling- en terugwinningspercentages stabiel zijn gebleven. De praktische tenuitvoerlegging en handhaving van de essentiële eisen zijn echter door een aantal stakeholders ter discussie gesteld en hebben aanleiding gegeven tot een nauwkeuriger onderzoek van de situatie door de Commissie.

Wat de effecten op de interne markt van de richtlijn betreft, zijn de afgelopen jaren tussen de Commissie en de lidstaten juridische discussies gehouden over de verenigbaarheid met de regels van de interne markt van nationale maatregelen die zijn genomen om het milieueffect van drankverpakkingen en de hoeveelheid afval die daardoor wordt gegenereerd te verminderen. Om verdere problemen voor de interne markt te voorkomen en het aantal juridische discussies met lidstaten te verminderen, heeft de Commissie een mededeling betreffende drankverpakkingen, statiegeldsystemen en het vrije verkeer van goederen vastgesteld waarin de tot dusver gevonden en ontwikkelde oplossingen worden samengevat.

Laatste wijziging: 11.02.2014

Top