EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bouwproducten

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Bouwproducten

De richtlijn «Bouwproducten» is erop gericht het vrije verkeer van al deze producten binnen de Unie te waarborgen. Dit wordt tot stand gebracht door de invoering van een gemeenschappelijke technische taal, opgemaakt op basis van de geharmoniseerde normen en de Europese technische goedkeuringen. In deze taal kunnen de producenten de prestaties bekend maken van de producten die zij op de markt brengen.

BESLUIT

Richtlijn 89/106/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten [Zie wijzigingbesluiten].

SAMENVATTING

Toepassingsgebied

Richtlijn 89/106/EEG is van toepassing op bouwproducten, dat wil zeggen producten die bestemd zijn om blijvend deel uit te maken van bouwwerken.

Fundamentele eisen van de bouwwerken

Bouwproducten worden in de handel gebracht met informatie over hun prestaties met betrekking tot een bepaald aantal kenmerken die van invloed zijn op de fundamentele eisen van bouwwerken. Dat betekent dat zij het mogelijk moeten maken bouwwerken op te trekken die, gedurende een in economisch opzicht redelijke levensduur, voldoen aan de fundamentele eisen inzake mechanische sterkte en stabiliteit, brandveiligheid, hygiëne, gezondheid en milieu, gebruiksveiligheid, geluidshinder, energiebesparing en warmtebehoud. Deze fundamentele eisen worden omschreven in bijlage I van de richtlijn.

De fundamentele eisen worden in de eerste plaats uitgewerkt in verklarende documenten die worden opgesteld door de technische comités en die als uitgangspunt dienen voor de opstelling van technische specificaties. Die laatste kunnen gebaseerd zijn op:

  • Europese geharmoniseerde normen opgesteld door de Europese normalisatie-instellingen (CEN en CENELEC), als antwoord op de door de Commissie verleende mandaten na overleg met het Permanent Comité voor de bouw;
  • Europese technische goedkeuringen die een positieve technische beoordeling inhouden van de bruikbaarheid van een product voor het beoogde doel. Deze goedkeuringen zijn van toepassing voor producten waarvoor geen geharmoniseerde norm, geen erkende nationale norm en geen mandaat voor een Europese norm bestaat. De Commissie is van mening, na overleg met de lidstaten binnen het Permanent Comité voor de bouw, dat een norm (nog) niet kan worden vastgesteld. Om deze taak te vergemakkelijken kan de "European Organisation of Technical Approvals" (EOTA) (Europese Organisatie voor technische goedkeuringen) (EN), waarin de nationale goedkeuringsinstanties zijn verenigd, op basis van een mandaat van de Commissie en na raadpleging van het Permanent Comité voor de bouw, richtsnoeren voor de afgifte van de Europese technische goedkeuringen opstellen voor een product of een productfamilie.

Wanneer er geen Europese norm of Europese technische goedkeuring bestaat, mogen producten worden beoordeeld en in de handel worden gebracht overeenkomstig de bestaande nationale voorschriften, in overeenstemming met de fundamentele eisen.

EG-merkteken

Uitsluitend op bouwproducten die voldoen aan de in nationale normen omgezette Europese geharmoniseerde normen, aan een Europese technische goedkeuring, of, bij gebrek daaraan, aan nationale technische specificaties, goedgekeurd door het Permanent Comité voor de bouw, mag het EG-merkteken worden aangebracht.

Conformiteitsverklaring

Het is aan de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde om, zelf of via een erkende certificatie-instelling en overeenkomstig de in de richtlijn vermelde conformiteitsverklaringsprocedures, te verklaren dat zijn producten in overeenstemming zijn met de eisen van een technische specificatie. Genoemde procedures moeten door een beschikking van de Commissie worden gespecificeerd, na een positief advies van het Permanent Comité voor de bouw en naargelang van de specifieke kenmerken van een bepaald product of bepaalde productgroep.

Vrijwaringsclausule

Producten waarvan is verklaard dat zij in overeenstemming zijn met de richtlijn, maar die een bedreiging voor de veiligheid en volksgezondheid vormen, mogen door de lidstaten tijdelijk uit de handel worden genomen. Wanneer de bedreiging voortvloeit uit de technische specificaties, hun toepassing of leemten daarin, besluit de Commissie, na raadpleging van het Permanent Comité voor de bouw, of de Europese, dan wel nationale technische specificatie nog langer als conform kan worden beschouwd.

Bijlagen

De bijlagen van de richtlijn omvatten gedetailleerde informatie over:

  • de fundamentele eisen van bouwwerken;
  • de Europese technische goedkeuring;
  • de conformiteitsverklaring met technische specificaties: conformiteitscontrolemethoden, systemen van verklaring van overeenstemming, bevoegde instanties, CE-merkteken, CE-certificaat en CE-conformiteitsverklaring;
  • de certificatie-instanties, de inspectie-instanties en de testlaboratoria.

Belangrijkste begrippen

  • Technische specificaties: de technische normen en richtsnoeren.
  • Geharmoniseerde normen: de door CEN of CENELEC, of door deze twee organisaties op basis van een door de Commissie verleend mandaat goedgekeurde technische specificaties.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 89/106/EEG

27.12.1988

27.6.1991

L 40 van 11.2.1989

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 93/68/EEG

2.8.1993

2.8.1993

L 220 van 30.8.1993

Verordening (EG) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

L 284 van 31.10.2003

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten [COM(2008) 311 def. – Niet verschenen in het Publicatieblad]. Dit voorstel is erop gericht richtlijn 89/106/EEG van de Raad te vervangen door een verordening met vereenvoudigde voorschriften over bouwproducten.

Het gaat er met name om de specifieke betekenis van de CE-markering te vereenvoudigen en striktere criteria te bepalen voor het aanwijzen van technische beoordelingsinstanties, om de geloofwaardigheid van het systeem te versterken.

Het voorstel heeft ook als doel de zware administratieve last te verlichten voor ondernemingen, en micro-ondernemingen in het bijzonder, bij het verkrijgen van de CE-markering.

Het voorstel omschrijft de verplichtingen van de marktdeelnemers, met name inzake het opstellen van de technische documentatie.

Het voorstel is er ook op gericht betrouwbare en nauwkeurige informatie te garanderen over de prestaties van bouwproducten, door een betere geloofwaardigheid, door nieuwe, striktere normen voor de aangemelde instanties en door scherper toezicht op de markt.

Het hoofddoel bestaat erin bij te dragen tot een harmonisering van de interne markt en zo ook tot een duurzaam industrieel beleid.

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake voor de bouw bestemde producten. [Publicatieblad C 290 van 4.12.2007].

See also

Voor meer informatie kunt u terecht op het informatiesysteem NANDO van de Europese Commissie.

Laatste wijziging: 19.03.2009

Top