Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evaluatie en beheersing van omgevingslawaai

Evaluatie en beheersing van omgevingslawaai

In het kader van de strijd tegen geluidshinder stelt de Europese Unie een gemeenschappelijke aanpak vast met het oog op het vermijden, voorkomen of hoe dan ook verminderen van de schadelijke effecten van blootstelling aan omgevingslawaai. Deze aanpak is gebaseerd op de cartografische bepaling overeenkomstig gemeenschappelijke methoden van de blootstelling aan omgevingslawaai, op de voorlichting van het publiek en op de tenuitvoerlegging van actieplannen op lokaal niveau. Deze richtlijn moet eveneens de grondslagen leggen voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke maatregelen om het lawaai van de belangrijkste bronnen te verminderen.

BESLUIT

Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

De richtlijn heeft tot doel te strijden tegen omgevingslawaai waaraan mensen in bebouwde gebieden, in openbare parken en andere stille gebieden in agglomeraties, in stille gebieden op het platteland, nabij scholen, ziekenhuizen en andere voor lawaai gevoelige gebouwen en gebieden worden blootgesteld. Zij is niet van toepassing op lawaai dat door de eraan blootgestelde persoon zelf wordt veroorzaakt, lawaai van huishoudelijke activiteiten, door buren veroorzaakt lawaai, lawaai op de arbeidsplaats, lawaai binnen vervoermiddelen en lawaai door militaire activiteiten in militaire terreinen.

Lawaai-indicatoren en hun toepassing

Lden is een indicator voor het totale niveau van lawaai overdag, 's avonds en 's nachts die gebruikt wordt om de hinder ten gevolge van de blootstelling aan lawaai te kwantificeren. Lnight is een indicator voor het geluidsniveau 's nachts die gebruikt wordt ter kwantificatie van slaapstoornissen door lawaai. De lawaai-indicatoren Lden en Lnight worden gebruikt om strategische geluidsbelastingskaarten op te stellen.

Voor akoestische planning, geluidszonering, en de in de in bijlage I bij de richtlijn genoemde specifieke gevallen kunnen ook andere indicatoren worden gebruikt.

De waarden van Lden en Lnight worden vastgesteld met behulp van de in bijlage II bij de richtlijn omschreven evaluatiemethoden. De gemeenschappelijke evaluatiemethoden voor de bepaling van Lden en Lnight worden door de Commissie uitgewerkt. In tussentijd mogen de lidstaten hun eigen methoden gebruiken voor de bepaling van de gemeenschappelijke indicatoren, voor zover tenminste deze methoden in overeenstemming zijn met bijlage II.

In het kader van toekomstige herzieningen worden in bijlage III dosis/effectrelaties opgenomen welke zullen worden gebruikt om de effecten van lawaai op de gezondheid te evalueren.

Uiterlijk op 18 juli 2005 delen de lidstaten de Commissie alle informatie mede betreffende de relevante geldende of geplande grenswaarden, uitgedrukt in waarden voor Lden en Lnight, en zo nodig in waarden voor Lday en Levening, voor het weg-, spoorweg- en luchtvervoer en voor de industrie.

De opstelling van strategische geluidsbelastingskaarten

Een strategische geluidsbelastingskaart is bedoeld voor de algemene evaluatie van de geluidsbelastingssituatie in een bepaald gebied ten gevolge van verschillende lawaaibronnen of voor de algemene prognoses voor dat gebied.

Uiterlijk op 18 juli 2005 maken de lidstaten de informatie bekend betreffende de autoriteiten en organisaties die worden belast met de opstelling en, in voorkomend geval, de goedkeuring van de strategische geluidsbelastingskaarten.

Uiterlijk op 30 juni 2005, en vervolgens om de vijf jaar, informeren de lidstaten de Commissie over alle op hun grondgebied gelegen belangrijke wegen, waarop jaarlijks meer dan 6 miljoen voertuigen passeren, belangrijke spoorwegen, waarop jaarlijks meer dan 60 000 treinen passeren, en belangrijke luchthavens, alsook over hun agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners. Uiterlijk op 30 juni 2007 moeten er strategische geluidsbelastingskaarten over de toestand in het voorafgaande kalenderjaar in de omgeving van die infrastructuurfaciliteiten en in die agglomeraties zijn opgesteld en, in voorkomend geval, goedgekeurd.

Uiterlijk op 31 december 2008 doen de lidstaten de Commissie mededeling van alle agglomeraties met meer dan 100 000 inwoners en van alle grote wegen en spoorwegen op hun grondgebied. Uiterlijk op 30 juni 2012, en vervolgens om de vijf jaar, moeten voor die agglomeraties, wegen en spoorwegen geluidsbelastingskaarten over de toestand in het voorafgaande kalenderjaar zijn opgesteld en, in voorkomend geval, goedgekeurd.

De geluidsbelastingskaarten worden om de vijf jaar opnieuw bekeken en zo nodig herzien.

De actieplannen

De actieplannen zijn plannen bedoeld voor de beheersing van de lawaai-uitstoot en lawaai-effecten, waar nodig met inbegrip van lawaaivermindering. Zij moeten voldoen aan bepaalde minimumeisen die in bijlage V bij de richtlijn zijn uiteengezet.

De in de actieplannen opgenomen acties worden opgezet door de bevoegde instanties, maar moeten in het bijzonder gericht zijn op prioritaire problemen die kunnen worden bepaald op grond van overschrijding van een relevante grenswaarde of andere door de lidstaten gekozen criteria, en zij moeten in de eerste plaats van toepassing zijn op de belangrijkste zones zoals vastgesteld door middel van de strategische geluidsbelastingskaarten.

Uiterlijk op 18 juli 2005 informeren de lidstaten het publiek over de autoriteiten en instanties die belast worden met de uitwerking, en zo nodig de goedkeuring, van de actieplannen.

Uiterlijk op 18 juli 2008 moeten de lidstaten actieplannen hebben opgesteld voor al hun belangrijke wegen, waarop jaarlijks meer dan 6 miljoen voertuigen passeren, belangrijke spoorwegen, waarop jaarlijks meer dan 60 000 treinen passeren, belangrijke luchthavens en agglomeraties met meer dan 250 000 inwoners. Uiterlijk op 18 juli 2013 moeten de lidstaten actieplannen hebben opgesteld voor het geheel van hun grote agglomeraties en luchthavens en van hun wegen- en spoorwegennet.

De actieplannen worden herzien telkens als er zich een belangrijke gebeurtenis voordoet die de situatie op het gebied van de geluidshinder wijzigt, en in ieder geval om de vijf jaar.

Informatie voor de burger

De lidstaten dragen er zorg voor dat het publiek wordt geraadpleegd over voorstellen voor actieplannen en dat de resultaten van die inspraak in aanmerking worden genomen alvorens de actieplannen worden goedgekeurd.

De lidstaten dragen er zorg voor dat de door hen opgestelde strategische geluidsbelastingskaarten en de door hen uitgewerkte actieplannen aan het publiek beschikbaar worden gesteld in overeenstemming met bijlage IV en V bij deze richtlijn en de bepalingen van de richtlijn inzake de vrije toegang tot milieu-informatie.

Verslagen over de toepassing van de richtlijn

Op 10 maart 2004 heeft de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag ingediend over de bestaande Gemeenschapsmaatregelen op het gebied van de bronnen van omgevingslawaai (zie hieronder "Verwante besluiten").

De lidstaten verzamelen de geluidsbelastingskaarten en de actieplannen. Zij dragen er zorg voor dat de in de strategische geluidsbelastingskaarten vervatte gegevens en de samenvattingen van de actieplannen aan de Commissie worden toegezonden. Om de vijf jaar publiceert de Commissie een samenvattend verslag over de in de strategische geluidsbelastingskaarten en de actieplannen vervatte informatie. Het eerste verslag wordt uiterlijk op 18 juli 2009 ingediend.

De Commissie brengt uiterlijk 18 juli 2009 bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de uitvoering van deze richtlijn. In dit verslag beoordeelt zij in het bijzonder of er behoefte bestaat aan verdere communautaire maatregelen met betrekking tot omgevingslawaai, eventueel met voorstellen voor uitvoeringsstrategieën. Het verslag omvat met name een evaluatie van de kwaliteit van het akoestische milieu in de Gemeenschap. Het verslag wordt om de vijf jaar geactualiseerd.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Richtlijn 2002/49/EG

18.7.2002

18.7.2004

L 189 van 18.7.2002

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

L 311 van 21.11.2008

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 2002/49/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 1 juni 2011 over de tenuitvoerlegging van de richtlijn omgevingslawaai overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2002/49/EG verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de raad over de tenuitvoerlegging van de richtlijn omgevingslawaai overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 2002/49/EG [COM (2011) 321 definitief – Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake bestaande communautaire maatregelen op het gebied van omgevingslawaai, overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai [COM(2004) 160 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 26.10.2011

Top