EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vruchtensappen en soortgelijke producten

Vruchtensappen en soortgelijke producten

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/112/EG inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Met de richtlijn worden specifieke regels uiteengezet met betrekking tot de samenstelling van vruchtensappen en de gereserveerde namen, de bereidingskenmerken en de etikettering daarvan.

KERNPUNTEN

Vruchtensappen

De producten die onder deze richtlijn vallen, zijn:

 • vruchtensap;
 • vruchtensap uit concentraat;
 • geconcentreerd vruchtensap;
 • gedehydrateerd vruchtensap/vruchtensappoeder;
 • watergeëxtraheerd vruchtensap; en
 • vruchtennectar.

De producten worden gedefinieerd op basis van hun samenstelling en bereidingsprocessen om te waarborgen dat de termen in de handel op correcte manier worden gebruikt en niet op een manier waardoor de consument kan worden misleid. In de richtlijn worden ook bijzondere (traditionele) benamingen gedefinieerd die in bepaalde landen en talen worden gebruikt.

Etikettering

 • Vruchtensappen worden geëtiketteerd overeenkomstig de algemene voorschriften van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende voedseletikettering (zie samenvatting). In deze richtlijn worden echter aanvullende, specifieke voorschriften vastgesteld om de consumentenvoorlichting te verbeteren. Met deze voorschriften wordt het verplicht om in de productnaam het volgende duidelijk te maken:
  • of een product een mengsel van verschillende vruchten is;
  • of een product geheel of gedeeltelijk uit een concentraat is verkregen.
 • Sinds de goedkeuring van wijzigingsrichtlijn 2012/12/EU is de toevoeging van suikers in vruchtensappen niet langer toegestaan. Voor andere producten moeten toegevoegde suikers nog steeds worden geëtiketteerd overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1169/2011. Aangezien de toevoeging van suikers voorheen was toegestaan, was het gebruikelijk dat sommige exploitanten van levensmiddelenbedrijven de afwezigheid van toegevoegde suikers in de vruchtensappen om commerciële redenen etiketteerden door middel van een voedingsclaim „zonder toegevoegde suikers”. Het gebruik van deze claim werd na afloop van een overgangsperiode van 18 maanden afgekeurd.
 • Om de industrie in staat te stellen consumenten zowel tijdens de overgangsperiode als nog eens 18 maanden na afloop daarvan naar behoren te informeren, konden exploitanten van levensmiddelenbedrijven gebruik maken van een vermelding op de etiketten om consumenten te informeren dat vanaf een bepaalde datum geen enkele vruchtensap toegevoegde suikers zou bevatten.
 • Voor uit twee of meer soorten vruchten bereide producten, behalve bij gebruik van citroen- en/of limoensap, moet de benaming zijn samengesteld uit een opsomming van de gebruikte vruchtensoorten in afnemende volgorde van het volume van het gebruikte vruchtensap of de gebruikte vruchtenmoes, zoals aangegeven in de lijst van ingrediënten.
 • Voor uit drie of meer vruchtensoorten bereide producten mag de aanduiding van de gebruikte vruchtensoorten evenwel worden vervangen door de vermelding „verscheidene vruchten”, een soortgelijke vermelding of de vermelding van het aantal gebruikte vruchtensoorten.
 • In het geval van geconcentreerd vruchtensap moet, als het product niet bestemd is voor levering aan de eindverbruiker, op de etikettering de aanwezige hoeveelheid toegevoegd(e) citroensap, limoensap of voedingszuren worden vermeld op de verpakking, op een aan de verpakking gehecht etiket of op een begeleidend document.
 • De richtlijn bevat een lijst van de grondstoffen die mogen worden gebruikt voor de bereiding van sap en nectar, evenals van de additieven die mogen worden toegestaan, met inachtneming van Verordening (EU) nr. 1169/2011 inzake voedseletikettering.
 • Het minimumgehalte aan vruchtensap en/of vruchtenmoes in vruchtennectar moet in overeenstemming zijn met de in de richtlijn aangegeven gehalten en moet op de etikettering van het product worden vermeld.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 12 januari 2002 van toepassing en moest vóór 11 juli 2003 in de landen van de Europese Unie (EU) in nationale wetgeving worden omgezet.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2001/112/EG van de Raad van 20 december 2001 inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten (PB L 10 van 12.1.2002, blz. 58-66)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2001/112/EG zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1040/2014 van de Commissie van 25 juli 2014 tot wijziging van Richtlijn 2001/112/EG van de Raad inzake voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten teneinde bijlage I aan te passen aan de technische vooruitgang (PB L 288 van 2.10.2014, blz. 1-2)

Laatste bijwerking 29.05.2020

Top