EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten

This summary has been archived and will not be updated. See 'Nieuwe voedingsmiddelen — Voorschriften vanaf 2018' for an updated information about the subject.

Nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 258/97 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • Deze verordening heeft ten doel nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedingsingrediënten op EU-niveau goed te keuren.
 • De verordening vereist het uitvoeren van tests door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid om aan te tonen dat deze producten geen gevaar vormen voor de gezondheid of het milieu.

KERNPUNTEN

Deze verordening heeft betrekking op nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten waarvan het gebruik in levensmiddelen nog niet gangbaar is.

Nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten

Deze verordening is van toepassing op de volgende categorieën voedingsmiddelen en voedselingrediënten:

 • voedingsmiddelen en voedselingrediënten met een nieuwe of gewijzigde primaire molecuulstrucuur;
 • voedingsmiddelen en voedselingrediënten die bestaan uit micro-organismen, schimmels of algen;
 • voedingsmiddelen en voedselingrediënten die bestaan uit planten of daaruit zijn geïsoleerd en voedselingrediënten die uit dieren zijn geïsoleerd;
 • voedingsmiddelen en voedselingrediënten waarvan de voedingswaarde, het metabolisme of het gehalte aan ongewenste stoffen tijdens het productieproces op significante wijze is gewijzigd.

De verordening is niet van toepassing op levensmiddelenadditieven, aroma’s voor gebruik in levensmiddelen, extractiemiddelen en voedingsenzymen. Genetisch gemodificeerde organismen vallen niet meer onder deze verordening, maar onder Verordening (EG) nr. 1823/2003.

Bovendien mogen voedingsmiddelen en voedselingrediënten die binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen:

 • geen gevaar voor de consument opleveren;
 • de consument niet misleiden;
 • niet nadelig zijn voor de consument.

Evaluatieprocedure

De onder deze verordening vallende voedingsmiddelen en voedselingrediënten moeten een EU-evaluatie ondergaan alvorens zij in de handel mogen worden gebracht.

Deze evaluatie verloopt als volgt. De bevoegde instantie van het EU-land waarbij een vergunning wordt aangevraagd, maakt een eerste beoordeling en gaat na of er eventueel een aanvullende beoordeling moet komen. Wanneer de Europese Commissie of de EU-landen geen bezwaren maken en er geen aanvullende beoordeling nodig is, deelt het EU-land de aanvrager mee dat hij/zij het product in de handel mag brengen. In het tegengestelde geval moet een vergunningsbesluit worden vastgesteld. Dat besluit wordt goedgekeurd in overeenstemming met de maatregelen die de Commissie in het kader van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voorstelt.

In het besluit wordt de draagwijdte van de vergunning vermeld en worden (voor zover dat nodig is) gespecificeerd: de gebruiksvoorwaarden, de benaming, de specificaties en de etiketteringsvoorschriften voor het desbetreffende voedingsmiddel of voedselingrediënt.

Besluiten of regels in verband met een nieuw voedingsmiddel of een nieuw voedselingrediënt waarvan mag worden verwacht dat zij van invloed zullen zijn op de volksgezondheid, moeten voor advies worden voorgelegd aan de EFSA.

Etikettering

De verordening bevat specifieke voorschriften voor de etikettering van de nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten, die een aanvulling vormen op de Europese algemene voorschriften voor de etikettering van levensmiddelen.

Onverminderd de algemene voorschriften van de EU-wetgeving over de etikettering van levensmiddelen dient het etiket van nieuwe voedingsmiddelen en voedselingrediënten de volgende informatie te vermelden:

 • alle kenmerken van het voedingsmiddel, zoals de samenstelling, de voedingswaarde, het nutritieve effect en het beoogde gebruik;
 • de aanwezigheid van stoffen die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van bepaalde personen;
 • de aanwezigheid van stoffen die aanleiding geven tot ethische bezwaren.

Schorsingsprocedure

Een EU-land mag de handel in en het gebruik van een nieuw voedingsmiddel of nieuw voedselingrediënt op zijn grondgebied, tijdelijk, schorsen of beperken, wanneer hij van oordeel is dat het gebruik ervan gevaar voor de menselijke gezondheid of voor het milieu oplevert. De betrokken lidstaat meldt dit aan de Commissie, die maatregelen treft volgens de procedure voor vergunningen voor het in de handel brengen.

Intrekking

Verordening (EG) nr. 258/97 van 1 januari 2018 wordt ingetrokken voor Verordening (EU) 2015/2283.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 14 mei 1997.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website „Novel food” (Nieuwe voeding) van de Europese Commissie

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PB L 43, 14.2.1997, blz. 1-6).

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 258/97 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (PB L 327, 11.12.2015, blz. 1-22)

Laatste bijwerking 18.04.2016

Top