EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

CE-markering van overeenstemming

Geharmoniseerde middelen voor de beoordeling van de overeenstemming met de richtlijnen inzake technische harmonisatie bevorderen het op de Europese markt brengen van industrieproducten en dragen bij tot de totstandbrenging van de interne markt. De overeenstemmingsbeoordeling is ingedeeld in modules die betrekking hebben op de ontwerpfase van producten en op de productiefase daarvan.

BESLUIT

Besluit 93/465/EEG van de Raad van 22 juli 1993 betreffende de modules voor de verschillende fasen van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering van overeenstemming die in de richtlijnen voor technische harmonisatie moeten worden gebruikt.

SAMENVATTING

Dit besluit stelt een reeks procedures vast voor de beoordeling van de overeenstemming van industrieproducten met de "essentiële eisen" van de richtlijnen voor technische harmonisatie. Het beoogt de waarborging van overheidsbelangen zoals de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers van de producten.

Overeenstemming

De CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de communautaire verplichtingen die de fabrikant van het product zijn opgelegd. Het geeft aan dat het product voldoet aan alle communautaire bepalingen met betrekking tot het aanbrengen van de markering.

De lidstaten mogen het in de handel brengen en het in gebruik nemen van producten met een CE-markering niet beperken, tenzij wordt aangetoond dat het product niet in overeenstemming is. De markering moet zijn aangebracht voordat een product in de Europese handel wordt gebracht en in gebruik wordt genomen.

Toepassingsgebied

Dit besluit stelt de regels vast voor het aanbrengen van de CE-markering wat het ontwerp, de vervaardiging, het in de handel brengen en het in gebruik nemen van het product betreft.

De CE-markering kan in de communautaire wetgeving worden opgenomen als markering van overeenstemming, als:

 • een richtlijn voldoet aan de beginselen van de nieuwe aanpak en de globale aanpak;
 • de methode van totale harmonisatie wordt toegepast;
 • de richtlijn procedures voor de beoordeling van de overeenstemming bevat die aan dit besluit voldoen.

Verklaring van overeenstemming

Richtlijnen kunnen het aanbrengen van de CE-markering op bepaalde producten uitsluiten. Deze producten kunnen vrij op de Europese markt circuleren, als zij bijvoorbeeld vergezeld gaan van een verklaring of een certificaat van overeenstemming.

De CE-markering moet worden aangebracht door de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde. De fabrikant draagt de eindverantwoordelijkheid voor de overeenstemming van het product.

De beoordeling van de overeenstemming heeft betrekking op de ontwerpfase en de productiefase van het product. Een aangemelde instantie kan tijdens deze twee fasen optreden op grond van de procedures voor de beoordeling van de overeenstemming. Wanneer een aangemelde instantie in de fase van de productiecontrole optreedt, wordt de markering gevolgd door het identificatienummer van de instantie.

Als een product onder het toepassingsgebied valt van een richtlijn die in een CE-markering voorziet, moet deze worden aangebracht:

 • op alle nieuwe producten, ongeacht of deze in de lidstaten of in derde landen worden vervaardigd;
 • op alle uit derde landen ingevoerde gebruikte of tweedehandsproducten.

Beoordelingsmodules

Het besluit voorziet in acht beoordelingsprocedures ("modules"), die van toepassing zijn op de ontwerp- en de productiefase:

 • de interne fabricagecontrole (module A);
 • het "CE"-typeonderzoek (module B);
 • de overeenstemming met het type (module C);
 • de productiekwaliteitsborging (module D);
 • de productkwaliteitsborging (module E);
 • de produktkeuring (module F);
 • de eenheidskeuring (module G);
 • de volledige kwaliteitsborging (module H).

Context

Besluit 93/465/EEG wordt ingetrokken door Besluit 768/2008/EG betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verhandelen van producten. De bepalingen betreffende de CE-markering zijn opgenomen in Verordening 765/2008.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 93/465/EEG [procedure COM/93/144-02]

22.7.1993

-

C 220 van 30.8.1993.

GERELATEERDE BESLUITEN

DE "NIEUWE AANPAK"

Resolutie van de Raad van 10 november 2003 over de mededeling van de Europese Commissie "Verbetering van de tenuitvoerlegging van de nieuwe-aanpakrichtlijnen" [Publicatieblad C 282 van 25.11.2003].

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 7 mei 2003 "Verbetering van de tenuitvoerlegging van de nieuwe-aanpakrichtlijnen" [COM(2003) 240 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen].

Om een nieuw elan te geven aan het systeem van technische harmonisatie worden in deze mededeling aanbevelingen gedaan voor de verbetering van de tenuitvoerlegging van de nieuwe-aanpakrichtlijnen.

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij [Publicatieblad L 204 van 21.7.1998].

Deze richtlijn beoogt de opheffing of de beperking van de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen die kunnen voortvloeien uit de goedkeuring van verschillende nationale technische regelgevingen.

Resolutie van de Raad van 21 december 1989 betreffende een globale aanpak op het gebied van de conformiteitsbeoordeling [Publicatieblad C 10 van 16.1.1990].

Resolutie van de Raad van 7 mei 1985 betreffende een nieuwe aanpak op het gebied van de technische harmonisatie en normalisatie [Publicatieblad C 136 van 4.6.1985].

PRODUCTVEILIGHEID

Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid [Publicatieblad L 11 van 15.1.2002].

De algemene veiligheid van in de handel gebrachte producten wordt gewaarborgd door de communautaire wetgeving die zorgt voor een hoog en uniform niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van de consumenten.

Verordening (EEG) nr. 339/93 van de Raad van 8 februari 1993 betreffende controles op de overeenstemming van uit derde landen ingevoerde producten met de op het gebied van de

productveiligheid toepasselijke voorschriften [Publicatieblad L 40 van 17.2.1993].

See also

Nadere informatie is te vinden op de site van DG Ondernemingen en industrie van de Europese Commissie.

Laatste wijziging: 27.11.2008

Top