EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Machineveiligheid

Machineveiligheid

Richtlijn 2006/42/EG: machines (tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG)

BESLUIT

Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn stelt vast dat machines die aan de Europese gezondheids- en veiligheidseisen voldoen, vrij door de hele EU kunnen worden verplaatst. Dit houdt in dat werknemers en het publiek goed zijn beschermd wanneer ze machines gebruiken of ermee in aanraking komen.

De richtlijn legt zowel bindende als vrijblijvende normen vast.

Dit heeft uitsluitend betrekking op producten die voor het eerst in de EU in de handel worden gebracht.

De markt in de EU is hierdoor innovatiever, efficiënter en concurrerender.

KERNPUNTEN

Deze richtlijn is van toepassing op machines, verwisselbare uitrustingsstukken, veiligheidscomponenten, hijs- en hefgereedschap, kettingen, kabels en banden, verwijderbare mechanische overbrengingssystemen en niet voltooide machines.

De richtlijn is niet van toepassing op andere machines, zoals machines die gebruikt worden op kermissen of in laboratoria, of machines die worden aangewend voor nucleaire, militaire of politiële doeleinden.

Fabrikanten moeten:

een risicobeoordeling uitvoeren om vast te stellen welke essentiële gezondheids- en veiligheidseisen op hun machines van toepassing zijn

bij het ontwerp en de bouw van de machine rekening houden met de risicobeoordeling

de grenzen van het gebruik van de machines bepalen

de mogelijke gevaren opsporen

de risico’s op ernstige verwondingen of schade inschatten en maatregelen treffen om hun machines veiliger te maken

er zich van vergewissen dat hun machines aan de in bijlage I opgesomde essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voldoen

een technisch document verstrekken dat bevestigt dat de machines voldoen aan de eisen die worden opgesomd in de richtlijn

erop toezien dat er conformiteitsbeoordelingsprocedures hebben plaatsgevonden en dat alle vereiste informatie beschikbaar wordt gesteld, inclusief een montage- en gebruikshandleiding

controleren dat de EG-verklaring van overeenstemming is opgesteld en dat de CE-markering van overeenstemming is aangebracht op de machine zodat deze overal in de EU kan worden gebruikt.

WANNEER TRAD DEZE RICHTLIJN IN WERKING?

Op 29 december 2009.

ACHTERGROND

Machines - website van de Commissie

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2006/42/EG

29.6.2006

29.6.2008

PB L 157 van 9.6.2006, blz. 24-86

Rectificatie

-

-

PB L 76 van 16.3.2007, blz. 35

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 596/2009

7.8.2009

-

PB L 188 van 18.7.2009, blz. 14-92

Richtlijn 2009/127/EG

15.12.2009

15.6.2011

PB L 310 van 25.11.2009, blz. 29-33

Verordening (EU) nr. 167/2013

22.3.2013

-

PB L 60 van 2.3.2013, blz. 1-51

Richtlijn 2014/33/EU

18.4.2014

19.4.2016

PB L 96 van 29.3.2014, blz. 251-308

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (Bekendmaking van titels en referentienummers van geharmoniseerde normen in het kader van de harmonisatiewetgeving van de Unie) (PB C 54 van 13.2.2015, blz. 1-79)

Laatste bijwerking 23.09.2015

Top