EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europese betalingsbevelprocedure

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • Met de verordening wordt een Europese betalingsbevelprocedure ingevoerd voor schuldvorderingen die niet worden betwist door de verweerder. Daardoor wordt de beslechting van een geschil waarbij meer dan een EU-land is betrokken eenvoudiger, sneller en goedkoper.
 • Door deze verordening wordt het vrije verkeer van erkende Europese betalingsbevelen mogelijk en kunnen ze in alle EU-landen ten uitvoer worden gebracht.
 • De verordening is van toepassing op alle EU-landen behalve Denemarken.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Het Europees betalingsbevel is van toepassing in alle burgerlijke zaken en handelszaken waarbij ten minste een van de partijen in een ander EU-land woont dan het land waar het verzoek om een Europees betalingsbevel wordt ingediend.

De procedure is niet van toepassing op:

 • fiscale zaken, douanezaken en bestuursrechtelijke zaken;
 • de aansprakelijkheid van de staat wegens handelingen of omissies bij de uitoefening van het staatsgezag;
 • de goederenrechtelijke gevolgen van o.a. huwelijken;
 • faillissement, procedures ter ontbinding van insolvente vennootschappen of andere rechtspersonen, en gerechtelijke akkoorden;
 • sociale zekerheid;
 • vorderingen uit niet-contractuele verbintenissen, tenzij ze voorwerp zijn van een overeenkomst tussen de partijen of er een schuldbekentenis is, of indien ze betrekking hebben op vaststaande schulden uit hoofde van gemeenschappelijke eigendom van goederen.

Aanvraagprocedure

 • In de verordening is een standaardformulier opgenomen voor het indienen van een verzoek om een Europees betalingsbevel bij een rechtbank.
 • Er dient een specifiek bedrag te worden gevorderd dat opeisbaar is op het tijdstip waarop het verzoek om een Europees betalingsbevel wordt ingediend.
 • De rechterlijke bevoegdheid wordt bepaald volgens de regels uiteengezet in Verordening (EG) nr. 1215/2012.
 • De rechtbank waarbij een verzoek om een Europees betalingsbevel is ingediend, onderzoekt zo spoedig mogelijk of de voorwaarden zijn vervuld (het grensoverschrijdende karakter van de zaak in burgerlijke zaken en handelszaken, de bevoegdheid van de rechtbank…) en of de vordering gegrond lijkt.
 • De rechtbank stelt de eiser in kennis van de redenen voor afwijzing van de vordering. Er is geen recht om in beroep te gaan tegen een dergelijke afwijzing, maar de eiser kan een nieuw verzoek voor een Europees betalingsbevel indienen of gebruikmaken van een andere procedure waarin het recht van een EU-land voorziet.

Uitvaardiging van een Europees betalingsbevel

 • Indien de voorwaarden vervuld zijn, vaardigt het gerecht zo spoedig mogelijk en normaliter binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek een Europees betalingsbevel uit.
 • Een Europees betalingsbevel wordt uitsluitend uitgevaardigd op basis van de door de eiser verstrekte informatie zonder verificatie door de rechtbank.
 • Tenzij een verweerschrift wordt ingediend bij de rechtbank die het Europees betalingsbevel heeft uitgevaardigd, wordt het betalingsbevel automatisch in de andere EU-landen erkend en ten uitvoer gelegd zonder mogelijkheid van verzet tegen de erkenning.
 • De tenuitvoerleggingsprocedures worden beheerst door het nationaal recht van het EU-land waar de tenuitvoerlegging van het Europees betalingsbevel wordt verzocht.

Een Europees betalingsbevel aan een verweerder betekenen of ter kennis brengen

Een Europees betalingsbevel wordt aan de verweerder betekend of ter kennis gebracht overeenkomstig het nationale recht van de staat waar de betekening of kennisgeving moet worden verricht. In de verordening worden de verschillende methoden uiteengezet om het Europees betalingsbevel te betekenen of ter kennis te brengen, met of zonder ontvangstbewijs door de verweerder.

Verweer aantekenen tegen een Europees betalingsbevel

 • De verweerder kan bij het gerecht dat het betalingsbevel heeft uitgevaardigd een verweerschrift indienen, dat moet worden verzonden binnen 30 dagen nadat het bevel aan de verweerder is betekend of ter kennis gebracht.
 • Indien een verweerschrift wordt ingediend, worden de gewone civiele procedures voortgezet voor de bevoegde rechtbanken van het EU-land waar het Europees betalingsbevel werd uitgevaardigd, tenzij de eiser heeft verzocht de procedure in dat geval te staken.

De verweerder mag na het verstrijken van de termijn van dertig dagen om een verweerschrift in te dienen de bevoegde rechtbank om heroverweging van het Europees betalingsbevel verzoeken, indien:

 • het betalingsbevel werd betekend of ter kennis gebracht zonder een door de verweerder ondertekende ontvangstbevestiging en de verweerder niet voldoende tijd heeft gehad om zijn verdediging voor te bereiden;
 • de verweerder de vordering niet heeft kunnen betwisten wegens overmacht of buitengewone omstandigheden;
 • het Europees betalingsbevel kennelijk ten onrechte is toegekend.

Indien de rechtbank het verzoek van de verweerder weigert, blijft het Europees betalingsbevel van kracht. Indien de rechtbank besluit dat heroverweging gegrond is, wordt het Europees betalingsbevel nietig verklaard.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van kracht sinds 12 december 2008.

ACHTERGROND

Betalingsbevelprocedure

Formulieren voor een Europees betalingsbevel (Europees e-justitieportaal)

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PB L 399 van 30.12.2006, blz. 1-32)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1896/2006 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toepassing van Verordening (EG) 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (COM(2015) 495 final van 13.10.2015)

Laatste bijwerking 25.01.2016

Top