Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Integratiefonds (2007-13)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Integratiefonds (2007-13)

Met deze beschikking wordt voor de periode 2007-2013 een Europees Integratiefonds (EIF) opgericht van 825 miljoen euro als onderdeel van het algemeen programma “Solidariteit en beheer van de migratiestromen”.

BESLUIT

Besluit 2007/435/EG van de Raad van 25 juni 2007 tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen".

SAMENVATTING

Met deze beschikking worden de doelstellingen van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van landen die niet tot de Europese Unie (EU) behoren en de regels voor het beheer ervan vastgelegd. Daarnaast wordt vastgesteld welke financiële middelen beschikbaar zijn voor het fonds en volgens welke criteria deze worden verdeeld.

Subsidiabele acties

Het EIF financiert nationale en transnationale acties, alsook acties op EU-niveau die erop zijn gericht de integratie van onderdanen van niet-EU-landen in hun gastlanden te bevorderen, waarbij met name nieuwkomers een doelgroep vormen. De nationale acties worden uitgevoerd door de EU-landen in het kader van meerjarenprogramma's die voldoen aan de strategische richtsnoeren van de EU voor interventies van het fonds (gedeeld beheer). Het budget dat wordt toegewezen aan acties op EU-niveau wordt toegepast door de Commissie (direct beheer).

Het EIF ondersteunt nationale acties die zorgen voor:

  • bevordering van de uitwerking en toepassing van geschikte toelatingsprocedures die erop zijn gericht het integratieproces te ondersteunen;
  • ondersteuning van de ontwikkeling en uitvoering van het integratieproces, met name wanneer het gaat om onderdanen van niet-EU-landen die onlangs in het gastland zijn aangekomen;
  • versterking van de capaciteit van EU-landen om beleid voor de integratie van onderdanen van niet-EU landen te ontwikkelen, uit te voeren, op te volgen en te evalueren;
  • ondersteuning van de uitwisseling van informatie en goede praktijken binnen en tussen EU-landen door de ontwikkeling, uitvoering en beoordeling van beleid en maatregelen voor de integratie van onderdanen van niet-EU-landen.

Het EIF ondersteunt transnationale acties en acties op EU-niveau die:

  • pilootprojecten en samenwerkingsnetwerken oprichten op basis van transnationale samenwerkingsverbanden met als doel de uitwisseling van informatie en goede praktijken te bevorderen;
  • transnationale informatie- en bewustmakingscampagnes organiseren;
  • gericht zijn op de publicatie van vergelijkend onderzoek en gezamenlijke pilootprojecten;
  • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van statistische middelen, methoden en indicatoren gericht op het meten van de graad van ontwikkeling van integratiebeleid.

De Commissie stelt een programma op waarin de prioriteiten voor elk jaar worden vastgelegd en publiceert oproepen tot het indienen van voorstellen voor transnationale projecten.

Beleidslijnen van het fonds

In het kader van de door de Europese Unie vastgestelde prioriteiten en doelstellingen verstrekt het EIF subsidies ter ondersteuning van projecten zonder winstoogmerk die reeds worden medegefinancierd uit publieke of particuliere middelen. Voor acties met een nationale dimensie bedraagt de bijdrage van het fonds ten hoogste 50 % van de kosten van de actie. Bij uitzondering kan dit worden verhoogd tot 75 % voor projecten die betrekking hebben op specifieke prioriteiten die zijn vastgesteld in de strategische richtsnoeren. De EU-bijdrage is voor de lidstaten die onder het Cohesiefonds vallen verhoogd tot 75 %.

De Commissie stelt voor de periode 2007-2013 de strategische richtsnoeren vast waarin per doelstelling van het fonds de prioriteiten op EU-niveau worden bepaald.

De Commissie geeft haar goedkeuring voor de meerjarenprogramma’s van EU-landen die op basis van de strategische richtsnoeren van de Commissie zorgen voor een strategie voor en een omschrijving van de acties gericht op het behalen van hun doelstellingen, alsook bijkomende aanwijzingen inzake projectfinanciering. Ze neemt ook de jaarlijkse beslissingen inzake financiering waarbij goedkeuring wordt gegeven voor de jaarprogramma’s die de meerjarenprogramma’s uitvoeren.

Comité, herziening en intrekking

De Commissie wordt bijgestaan door het Comité "Solidariteit en beheer van de migratiestromen".

Uiterlijk 30 juni 2013 bezien het Parlement en de Raad deze beschikking opnieuw.

Achtergrond

Deze beschikking sluit aan op de aanbevelingen van het Haags programma en de mededeling van de Commissie van 1 september 2005 over een gemeenschappelijk integratieprogramma en pilootprojecten en voorbereidende acties op het gebied van integratie (INTI-programma). Het fonds kan voor de periode 2007-2013 beschikken over 825 miljoen euro en is opgericht als onderdeel van het algemene programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" dat is gebaseerd op de mededeling van 6 april 2005.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking 2007/435/EG

29.6.2007

-

PB L 168 van 28.6.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2008/457/EG van de Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking 2007/435/EG van de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemeen programma "Solidariteit en beheer van de migratiestromen" wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten [Publicatieblad L 167 van 27.6.2008]. Deze beschikking legt regels vast voor de uitvoering door EU-landen van acties in het kader van het EIF. Het bevat bepalingen over aangewezen instanties en de delegatie van taken aan deze instanties. De beschikking bepaalt ook dat de lidstaten een handleiding opmaken met de procedures en praktische regelingen voor de toepassing van het fonds door de aangewezen instanties. Daarnaast omschrijft de beschikking de informatie die Europese landen aan de Commissie moeten verstrekken over het gebruik van het fonds, met name bij het beschrijven van hun beheers- en controlesystemen en bij het rapporteren van onregelmatigheden. Voor het eerstgenoemde moet de informatie indien mogelijk ook langs elektronische weg worden verzonden. De Commissie zal hiervoor een computersysteem ontwikkelen. De beschikking stelt ten slotte regels vast over de informatie die moet worden verstrekt aan belanghebbenden, evenals over de publiciteit over het fonds naar het algemeen publiek.

Laatste wijziging: 10.08.2010

Top