Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Buitengrenzenfonds (2007-2013)

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Buitengrenzenfonds (2007-2013)

Deze beschikking strekt tot instelling van het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma “Solidariteit en beheer van de migratiestromen”. Het fonds beschikt over een begroting van 1 820 miljoen euro.

BESLUIT

Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 tot instelling van het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma “Solidariteit en beheer van de migratiestromen”.

SAMENVATTING

Bij deze beschikking worden de doelstellingen van het Buitengrenzenfonds (“het Fonds”) en de regels voor het beheer ervan vastgesteld alsook de beschikbare financiële middelen en de criteria voor de verdeling ervan.

Doelstellingen van het Fonds

Met dit Fonds worden 4 doelstellingen nagestreefd:

 • de ontwikkeling van een doeltreffende administratieve organisatie, waarbij met name aandacht moet worden besteed aan systemen voor de uitwisseling van informatie, de verzameling van statistische gegevens en de coördinatie tussen de grenswachters alsook aan controles, bewakingsopdrachten en registratiemechanismen aan de buitengrenzen;
 • een doeltreffend beheer van de personenstromen aan de buitengrenzen, in het bijzonder door een doeltreffende raadpleging van de Europese informatiesystemen (SIS en VIS) en een betere samenwerking op het gebied van valse of vervalste reisdocumenten;
 • de uniforme toepassing van de wetgeving van de Europese Unie (EU), bijvoorbeeld door de bevordering van het gebruik van het gemeenschappelijke handboek voor grenswachters en van moderne technologie voor de bewaking van de buitengrenzen;
 • de verbetering van de door de consulaten georganiseerde activiteiten, bijvoorbeeld door een ruimer gebruik te maken van het netwerk van immigratieverbindingsofficieren en door de opening van gemeenschappelijke consulaten.

Subsidiabele acties

Het Fonds stelt middelen ter beschikking voor de financiering van nationale acties en acties met een transnationale of communautaire dimensie (“communautaire acties”). De lidstaten zullen de nationale acties ten uitvoer leggen in het kader van een meerjarig programmeringssysteem overeenkomstig de gemeenschappelijke strategische richtsnoeren met betrekking tot bijstandverlening uit het Fonds (gedeeld beheer). De voor de communautaire acties toegekende begroting wordt door de Commissie uitgevoerd (rechtstreeks beheer).

Middelen uit het Fonds kunnen worden toegekend voor nationale acties die verband houden met:

 • de infrastructuur voor de bewaking van de buitengrenzen en de infrastructuur van grensdoorlaatposten;
 • bewakingssystemen;
 • vervoermiddelen;
 • investeringen die verband houden met moderne technologie;
 • de uitwisseling en de opleiding van personeel;
 • apparatuur en systemen voor de uitwisseling van informatie;
 • studies en proefprojecten betreffende de toepassing van optimale werkwijzen.

Voorts verleent het Fonds steun aan de staten ter compensatie van bepaalde kosten die voortvloeien uit de afgifte van documenten waarmee de doorreis over het grondgebied van de lidstaten wordt vergemakkelijkt.

Middelen uit het Fonds kunnen tevens worden toegekend voor acties met een transnationale of communautaire dimensie die erop zijn gericht:

 • het beheer van de buitengrenzen uit te breiden tot douanecontroles, veterinaire en fytosanitaire controles;
 • het bieden van ondersteuning aan de lidstaten in geval van crisissituaties;
 • de communautaire wetgeving betreffende de buitengrenzen op uniforme wijze toe te passen;
 • statistische hulpmiddelen te ontwikkelen;
 • informatie uit te wisselen en goede werkwijzen te ontwikkelen;
 • proefprojecten op te zetten en studies te verrichten over nieuwe vormen van samenwerking, in het bijzonder met het oog op de invoering van gemeenschappelijke consulaten.

Beginselen voor de werking van het Fonds

In het kader van de door de EU vastgestelde prioriteiten en doelstellingen worden financiële bijdragen uit het Fonds verstrekt in de vorm van subsidies voor de financiering van projecten zonder winstoogmerk die reeds worden medegefinancierd uit publieke of particuliere middelen.

Voor acties met een nationale dimensie bedraagt de bijdrage van het Fonds aan ondersteunde projecten ten hoogste 50 % van de totale kosten van de actie. Dit maximum kan uitzonderlijk worden verhoogd tot 75 % voor projecten die betrekking hebben op specifieke prioriteiten die zijn vastgesteld in de strategische richtsnoeren. Het percentage van de bijdrage van de Gemeenschap wordt in de lidstaten die onder het Cohesiefonds vallen, verhoogd tot 75 %.

De jaarlijks beschikbare middelen van het Fonds worden over de lidstaten verdeeld afhankelijk van het soort grenzen (30 % van de middelen van het Fonds wordt toegekend voor de landbuitengrenzen, 35 % voor de zeebuitengrenzen, 20 % voor de luchthavens, 15 % voor de consulaire diensten) en op basis van de door het Europees Agentschap voor het Beheer van de Operationele Samenwerking aan de Buitengrenzen van de lidstaten (Frontex) vastgestelde wegingsfactoren. Daartoe verstrekt Frontex jaarlijks een risicoanalyseverslag waarin een beschrijving wordt gegeven van de moeilijkheden die de lidstaten bij de controle en bewaking van de buitengrenzen hebben ondervonden.

De Commissie stelt de strategische richtsnoeren voor de periode 2007-2013 vast en geeft daarin de communautaire prioriteiten per doelstelling aan.

De Commissie keurt de meerjarenprogramma's van de lidstaten goed waarin op basis van de strategische richtsnoeren een strategie en maatregelen worden vastgesteld voor het verwezenlijken van de doelstellingen alsook aanvullende indicaties met betrekking tot de financiering van de projecten. Zij stelt ook jaarlijks de financieringsbesluiten vast waarbij de jaarprogramma's voor de uitvoering van het meerjarenprogramma worden goedgekeurd.

Comité en herziening

De Commissie wordt bijgestaan door het Comité “Solidariteit en beheer van de migratiestromen”. Deze beschikking wordt uiterlijk op 30 juni 2013 door het Parlement en de Raad herzien.

Context

Deze beschikking past in het kader van de tenuitvoerlegging van een gemeenschappelijk Europees beleid voor het beheer van de buitengrenzen, dat is ingesteld bij het actieplan van 14 mei 2002, dat zelf is gebaseerd op een mededeling van de Commissie van 7 mei 2002. Dit Fonds kan beschikken over 1 820 miljoen euro in de periode 2007-2013 en is opgericht als onderdeel van het algemene programma “Solidariteit en beheer van de migratiestromen”, dat is ingesteld krachtens de mededeling van 6 april 2005.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking nr. 574/2007/EG

6.6.2007

-

L 144 van 6.6.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2008/456/EG van de Commissie van 5 maart 2008 tot vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Buitengrenzenfonds voor de periode 2007-2013 als onderdeel van het algemene programma Solidariteit en beheer van de migratiestromen wat betreft de beheers- en controlesystemen van de lidstaten, de regels voor administratief en financieel beheer en de subsidiabiliteit van de uitgaven voor door het Fonds medegefinancierde projecten [Publicatieblad L 167 van 27.6.2008].

Beschikking 2007/599/EG van de Commissie van 27 augustus 2007 tot uitvoering van Beschikking nr. 574/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de goedkeuring van strategische richtsnoeren voor de periode 2007-2013 betreft [Publicatieblad L 233 van 5.9.2007].

Laatste wijziging: 06.01.2010

Top