EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) – wetgeving derde pijler

Het besluit is het tweede onderdeel van de SIS II-wetgeving. Het besluit regelt de technische architectuur van het systeem, de werking ervan, de verwerking van aan signaleringen gerelateerde gegevens, de voorwaarden voor toegang tot gegevens en de gegevensbescherming. Het besluit bevat ook voorschriften inzake de signalering van personen en voorwerpen.

BESLUIT

Besluit 2007/533/JBZ van de Raad van 12 juni 2007 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).

SAMENVATTING

Het besluit bevat bepalingen die vergelijkbaar zijn met die van de verordening betreffende de technische architectuur en de werking van SIS II. Er wordt met name bepaald dat SIS II is samengesteld uit een centraal systeem met een technisch ondersteunende functie, dat de SIS II-databank bevat, alsook uit een uniforme nationale interface, een nationaal systeem in elke lidstaat en een communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de nationale systemen.

De verordening heeft betrekking op de signaleringen van onderdanen van derde landen ten aanzien van wie een maatregel houdende een verbod op binnenkomst of verblijf is genomen, terwijl het besluit ook voorziet in signaleringen met het oog op de vervolging van ernstige strafbare feiten en de voorkoming van gevaar voor de openbare veiligheid. Signaleringen kunnen ook betrekking hebben op personen die worden gezocht met het oog op overlevering of uitlevering, op vermiste personen, en op personen die in het kader van een gerechtelijke procedure zijn opgeroepen.

De te nemen maatregelen bij een treffer

  • betreffende gezochte personen: de autoriteit moet de persoon aanhouden en overleveren conform de procedures voor het Europees aanhoudingsbevel of moet de persoon voorlopig aanhouden (bij een uitlevering);
  • betreffende vermiste personen: de autoriteit maakt bekend wanneer de persoon is gevonden. Indien deze persoon bescherming aanvaardt, kan hij in bescherming worden genomen;
  • betreffende personen die zijn opgeroepen: de autoriteit moet rekening houden met de door de Sirene-bureaus verstrekte specifieke gegevens;
  • in het kader van de vervolging van ernstige strafbare feiten en ter voorkoming van gevaar voor de openbare veiligheid: de autoriteit moet een onopvallende of gerichte controle verrichten. Gerichte controles zijn controles die worden gevraagd door de staat die de signalering heeft ingevoerd terwijl onopvallende controles controles zijn die worden verricht zonder dat de gecontroleerde personen daarvan weten hebben.

Signaleringen kunnen ook betrekking hebben op voorwerpen. In het besluit wordt bepaald dat voorwerpen in SIS worden gesignaliseerd met het oog op een latere inbeslagneming of gebruik als bewijsmateriaal. Het gaat om motorvoertuigen, vaartuigen, luchtvaartuigen, vuurwapens, officiële documenten, identiteitspapieren, voertuigregistratiebewijzen en voertuigkentekenplaten, bankbiljetten, waardepapieren en betaalmiddelen. Bij een treffer moet de autoriteit contact opnemen met de signalerende autoriteit teneinde de nodige maatregelen overeen te komen.

De in het besluit opgenomen regels inzake toegang tot en verwerking van SIS II-gegevens en inzake gegevensbescherming, zijn nagenoeg identiek aan de in de verordening vastgestelde regels. Dat geldt ook voor de regels inzake overdracht van gegevens van SIS 1+ naar SIS II en inzake de algemene evaluatie van de uitvoering van het besluit. Toch zijn er verschillen. Zo verschillen de regels inzake toegang tot op naam gestelde SIS II-gegevens naargelang het gaat om gegevens die onder de verordening dan wel onder het besluit vallen.

Context

In dit besluit wordt de werking van SIS II vastgesteld. Het besluit vormt, samen met Verordening (EG) nr. 1987/2006 betreffende de “eerste pijler” -aspecten van het systeem, de wettelijke basis voor SIS II. Deze tekst wordt aangevuld door Verordening (EG) nr. 2424/2001, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1988/2006, en door Besluit 2001/886/JBZ, zoals gewijzigd bij Besluit 2006/1007/JBZ, die de Commissie belasten met de ontwikkeling van SIS II.

De teksten betreffende het Schengeninformatiesysteem van de eerste generatie worden ingetrokken. Deze intrekking gaat echter pas in wanneer Verordening (EG) nr. 1987/2006 en dit besluit van toepassing worden verklaard. Daartoe zal de Raad een besluit inzake vantoepassingwording aannemen zodra SIS II met succes de nodige testen heeft doorstaan.

Referenties

Besluitl

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2007/533/JBZ

2.7.2007

-

L 205 van 7.8.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2008/334/JBZ van de Commissie van 4 maart 2008 tot vaststelling van het Sirene-handboek en andere uitvoeringsmaatregelen voor het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) [Publicatieblad L 123 van 8.5.2008]. Het Sirene-handboek (Supplementary Information Request at the National Entries) bevat regels voor de bilaterale en multilaterale uitwisseling van aanvullende informatie die niet in SIS II is opgenomen, maar wel verband houdt met SIS II-signaleringen. Het handboek, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd, is een reeks instructies die zowel de algemene als de specifieke procedures voor de uitwisseling van informatie omschrijven met betrekking tot de volgende categorieën signaleringen:

  • een signalering met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering of uitlevering;
  • een signalering met het oog op weigering van toegang of verblijf;
  • een signalering van vermiste personen;
  • een signalering met het oog op een gerechtelijke procedure;
  • een signalering met het oog op onopvallende of gerichte controles;
  • een signalering met het oog op inbeslagneming of gebruik als bewijsmateriaal.

Het handboek heeft tot doel de communicatie tussen de lidstaten te waarborgen bij de opneming van een signalering, bij het ondernemen van actie naar aanleiding van een signalering en bij de afhandeling van meerdere signaleringen alsook met betrekking tot de kwaliteit van de SIS II-gegevens en de toegangsrechten.

Besluit 2008/173/EG van de Raad van 18 februari 2008 inzake de tests betreffende het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) [Publicatieblad L 57 van 1.3.2008]. Dit besluit voorziet in de rechtsgrondslag voor de manier waarop bepaalde SIS II-tests moeten worden uitgevoerd. In de bijlage wordt het verloop, de draagwijdte en de organisatie van deze tests beschreven. De tests omvatten drie fasen, die door de Commissie worden gecoördineerd en door de lidstaten alleen of in samenwerking met de Commissie worden uitgevoerd. De Commissie beslist of de tests al dan niet succesvol zijn afgerond. De testresultaten worden vervolgens door de voorbereidende instanties van de Raad gevalideerd.

Laatste wijziging: 31.10.2008

Top