EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Het Europees migratienetwerk

Het Europees migratienetwerk

SAMENVATTING VAN:

Europees migratienetwerk — Besluit 2008/381/EG van de Raad

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

Het zet het Europees migratienetwerk (EMN) op, dat EU-instellingen, EU-landen en het algemene publiek actuele, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie verstrekt met betrekking tot migratie en asiel.

KERNPUNTEN

Om haar doel te behalen verzamelt en analyseert het EMN, samen met andere relevante EU-instellingen, gegevens afkomstig van een groot aantal bronnen. Het netwerk stelt daarna verslagen en studies op met betrekking tot de situatie op het gebied van migratie en asiel in de EU en haar landen, die worden gedeeld op het systeem voor de uitwisseling van informatie.

De Europese Commissie (EC) coördineert het werk van het EMN in samenwerking met nationale contactpunten (EMN NCP's), die in elk EU-land worden aangesteld en verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van een nationaal netwerk. Elk EMN NCP van het EMN bestaat uit ten minste drie specialisten op het vlak van asiel en migratie die de disciplines beleidsvorming, recht, onderzoek en statistieken behandelen.

Andere verantwoordelijkheden van een EMN NCP omvatten:

het bijwonen van bijeenkomsten van het EMN om gegevens en visies uit te wisselen en input te leveren voor de ontwikkeling van een werkprogramma;

het voorbereiden van nationale verslagen en verstrekken van informatie voor het systeem voor de uitwisseling van informatie;

het glossarium en de thesaurus van het EMN helpen ontwikkelen en;

het ontwikkelen van het vermogen om te antwoorden op ad-hocverzoeken.

Het bestuur van het EMN (voorgezeten door de EC en samengesteld uit vertegenwoordigers uit elk EU-land en een waarnemer van het Europees Parlement) garandeert dat het werk van het EMN strookt met de politieke prioriteiten van de EU.

Het EMN wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het Fonds voor asiel en migratie stelt de financiële middelen ter beschikking van het EMN voor haar activiteiten en verdere ontwikkeling.

ACHTERGROND

De voorbereidingsfase van het EMN werd gestart in 2003 om tegemoet te komen aan de noodzaak om informatie over alle aspecten van migratie uit te wisselen en bij te dragen aan een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. Het Haags programma versterkte de nood aan een gemeenschappelijke analyse van migratie verder, wat een impuls gaf aan het voorstel van de Europese Commissie voor dit besluit van de Raad en de formele oprichting van het EMN.

BESLUIT

Beschikking 2008/381/EG van de Raad van 14 mei 2008 betreffende het opzetten van een Europees migratienetwerk

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2008/381/EG

21.5.2008

PB L 131 van 21.5.2008, blz. 7-12

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 516/2014

1.1.2014

PB L 150 van 20.5.2014, blz. 168-194

Laatste bijwerking 22.10.2015

Top