Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

De rechtsbronnen van de Europese Unie

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

De rechtsbronnen van de Europese Unie

 

SAMENVATTING VAN:

Geconsolideerde versie van het Verdrag van Lissabon

Artikel 207 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 216 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

WAT IS HET DOEL VAN ARTIKELEN 207, 216 EN 288 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (VWEU)?

 • Artikel 207 VWEU omschrijft de rechtsgrondslag voor het handelsbeleid van de EU en stelt de procedures vast die moeten worden gevolgd wanneer besluiten over verschillende aspecten van handel worden genomen.
 • Artikel 216 VWEU bevat de voorwaarden waaronder de EU overeenkomsten kan aangaan met niet-EU-landen en internationale organisaties.
 • Artikel 288 VWEU definieert de verschillende soorten rechtshandelingen die de EU kan goedkeuren.

KERNPUNTEN

Er zijn drie bronnen van EU-recht: primair, afgeleid en subsidiair recht.

Het primaire recht

 • De belangrijkste bronnen van het primaire recht zijn de verdragen tot instelling van de EU: het Verdrag betreffende de EU en het Verdrag betreffende de werking van de EU. Deze verdragen voorzien in de verdeling van bevoegdheden tussen de EU en de EU-landen en beschrijven de bevoegdheden van de Europese instellingen. Ze bepalen derhalve het rechtskader waarin de EU-instellingen moeten opereren om beleid uit te voeren.
 • Het primaire recht omvat ook:
  • de wijzigingsverdragen van de EU;
  • de aan de oprichtings- en wijzigingsverdragen aangehechte protocollen;
  • de verdragen inzake de toetreding van nieuwe landen tot de EU.

Het afgeleide recht

 • Het afgeleide recht bestaat uit rechtsinstrumenten gebaseerd op verdragen.
 • Het afgeleide recht omvat de unilaterale handelingen en conventionele handelingen.
  • De unilaterale handelingen kunnen in twee categorieën worden ingedeeld:
  • Overeenkomsten en conventionele handelingen omvatten:
   • de internationale overeenkomsten die worden ondertekend tussen de EU enerzijds, en een derde land of een derde organisatie anderzijds;
   • overeenkomsten tussen EU-landen; en
   • de interinstitutionele akkoorden, d.w.z. akkoorden tussen de instellingen van de EU.

Bronnen van subsidiair recht

Bronnen van subsidiair recht bevatten rechtselementen die niet specifiek worden genoemd in de verdragen. Deze categorie omvat:

 • jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU (HJEU);
 • internationaal recht — vaak een bron van inspiratie voor het HJEU bij de ontwikkeling van jurisprudentie. Het HJEU haalt geschreven recht, gewoonten en gebruiken aan;
 • algemene rechtsbeginselen — ongeschreven rechtsbronnen die worden ontwikkeld door de jurisprudentie van het HJEU. Hierdoor wordt het HJEU in staat gesteld om voorschriften ten uitvoer te leggen op verschillende gebieden die niet in de verdragen zijn opgenomen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTEN

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de Europese Unie — Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Protocollen — Bijlagen bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Verklaringen gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen, ondertekend op 13 december 2007 — Concordantietabellen (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 1-388)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Vijfde deel — Extern optreden van de Unie — Titel II — De gemeenschappelijke handelspolitiek — Artikel 207 (oud artikel 133 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 140-141)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Vijfde deel — Extern optreden van de Unie — Titel V — Internationale overeenkomsten — Artikel 216 (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 144)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Zesde deel — Institutionele en financiële bepalingen — Titel I — Institutionele bepalingen — Hoofdstuk 2 — Rechtshandelingen van de Unie, vaststellingsprocedures en overige bepalingen — Eerste afdeling — Rechtshandelingen van de Unie — Artikel 288 (oud artikel 249 VEG) (PB C 202 van 7.6.2016, blz. 171-172)

Laatste bijwerking 13.12.2017

Top