Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regels voor toegang tot het Europees Visuminformatiesysteem (VIS)

Regels voor toegang tot het Europees Visuminformatiesysteem (VIS)

SAMENVATTING VAN:

Besluit 2008/633/JBZ: toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) door autoriteiten van EU-landen en door Europol

SAMENVATTING

WAT DOET DIT BESLUIT?

Het Visuminformatiesysteem (VIS) is een instrument dat de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visumbeleid van de EU ondersteunt. Hiermee kunnen Schengenstaten visagegevens uitwisselen. Het bestaat uit een centraal IT-systeem en een communicatie-infrastructuur dat het centrale systeem met nationale systemen verbindt.

Door dit besluit kan het VIS worden gebruikt om terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten te voorkomen, op te sporen en te onderzoeken.

Hierdoor krijgen aangewezen rechtshandhavingsautoriteiten (zoals autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van terrorisme en ernstige strafbare feiten, bijv. handel in verdovende middelen of mensenhandel) in landen van het Schengengebied en Europol toegang tot het VIS.

De nationale aangewezen autoriteiten moeten een procedure volgen om toegang te krijgen tot het VIS zodra aan alle toegangsvoorwaarden is voldaan.

Ook bevat het besluit regels om persoonsgegevens van visumhouders te beschermen.

KERNPUNTEN

VIS verbindt consulaten in niet-EU-landen en alle externe grensovergangen van Schengenlanden. Het systeem verwerkt gegevens en beslissingen over aanvragen voor visa voor een verblijf van korte duur of doorreisvisa in het Schengengebied. VIS voorkomt frauduleus misbruik van visumdocumenten door grenswachten bij te staan wanneer zij controleren of degene die het visum bij zich heeft wel de rechtmatige houder is.

Er wordt per specifiek geval en met een naar behoren gemotiveerd schriftelijk of elektronisch verzoek toegang tot het VIS verleend.

De aangewezen autoriteiten kunnen het VIS alleen raadplegen als dit echt nodig is of als er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat raadpleging wezenlijk bijdraagt tot het voorkomen, opsporen of onderzoeken van strafbare feiten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in geval van terrorisme of bij personen die direct of indirect in verband worden gebracht met terroristische of andere ernstige strafbare feiten.

Europol heeft alleen toegang tot het VIS binnen haar eigen bevoegdheid en als het nodig is voor de uitvoering van haar taken.

Soort raadplegingen in het VIS

Raadplegingen van het VIS zijn beperkt tot bepaalde gegevens, bijvoorbeeld:

familienaam, voornaam/namen, geslacht en datum, plaats en land van geboorte;

huidige nationaliteit en nationaliteit bij de geboorte van de visumaanvrager;

soort en nummer van het reisdocument;

doel van de reis, en aankomst- en vertrekdatum;

grens van eerste binnenkomst of doorreisroute;

vingerafdrukken;

soort visum en nummer van de visumsticker;

gegevens over de persoon die de uitnodiging voor het visum van de aanvrager heeft gedaan, enz.

Als de raadpleging van een van bovenstaande gegevens resultaat geeft, mogen autoriteiten vervolgens andere gegevens zoals foto's bekijken.

Bescherming van persoonsgegevens en gegevensbeveiliging

Bij de verwerking van persoonsgegevens in verband met dit besluit moet ieder EU-land een adequaat gegevensbeschermingsniveau waarborgen.

Alleen in dringende gevallen en om ernstige strafbare feiten te voorkomen en op te sporen, mogen persoonsgegevens aan niet-EU-landen of internationale organisaties worden overgedragen. Hiervoor moet wel toestemming worden verleend door de EU-landen die de gegevens hebben ingevoerd.

Ook moeten EU-landen de beveiliging van de gegevens uit het VIS tijdens hun overdacht aan aangewezen autoriteiten waarborgen.

VANAF WANNEER IS DIT BESLUIT VAN TOEPASSING?

In Besluit (EU) 2015/1956 van de Raad wordt 1 september 2013 genoemd als de datum waarop Besluit 2008/633/JBZ in werking moet treden.

ACHTERGROND

Het VIS werd opgericht door Besluit 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004. Op 7 maart 2005 heeft de Raad conclusies aangenomen waarin staat dat de toegang tot het VIS door autoriteiten van EU-landen moet worden gewaarborgd om terrorisme en andere strafbare feiten te bestrijden.

BESLUIT

Besluit 2008/633/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 129-136)

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening) (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 60-81)

Achtereenvolgende wijzigingen in en correcties van Verordening (EG) nr. 767/2008 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

Laatste bijwerking 23.11.2015

Top