EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen

This summary has been archived and will not be updated. See 'Netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen' for an updated information about the subject.

Netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 377/2004 tot oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Met de verordening wordt beoogd tot officiële samenwerking te komen door de oprichting van netwerken van immigratieverbindingsfunctionarissen (ILO’s)*.

KERNPUNTEN

Veel EU-landen zetten ILO’s in bij hun consulaire autoriteiten in niet-EU-landen. De ILO’s hebben onder meer tot taak rechtstreeks contact te onderhouden met de autoriteiten in het ontvangende land om ervoor te zorgen dat gemakkelijker informatie kan worden uitgewisseld over:

 • stromen illegale migranten* afkomstig uit of op doorreis in het ontvangende land;
 • de door deze migrantenstromen gevolgde routes;
 • het bestaan van criminele organisaties die betrokken zijn bij de smokkel van migranten, en hun werkwijzen;
 • mogelijke factoren die van invloed kunnen zijn op nieuwe ontwikkelingen en trends met betrekking tot deze illegale-migrantenstromen;
 • de methoden die gebruikt worden voor het vervalsen van identiteitspapieren en reisdocumenten;
 • mogelijkheden om de autoriteiten in niet-EU-landen bij te staan bij de preventie van deze illegale-migratiestromen;
 • manieren om de terugkeer van illegale migranten naar hun land van herkomst zoveel mogelijk te vergemakkelijken.

De EU-landen moeten elkaar, de Raad en de Europese Commissie in kennis stellen van de detachering van immigratieverbindingsfunctionarissen.

ILO’s die in hetzelfde land zijn gedetacheerd, vormen plaatselijke netwerken waarin zij in het bijzonder de volgende taken hebben:

 • gegevens en praktijkervaring uitwisselen, met name via regelmatige bijeenkomsten;
 • coördineren van standpunten die worden ingenomen in contacten met commerciële vervoerders;
 • deelnemen aan gezamenlijke gespecialiseerde opleidingen en organiseren van opleidingssessies voor consulaire functionarissen van EU-landen die in het ontvangende land zijn gedetacheerd;
 • bewerkstelligen van een gemeenschappelijke aanpak voor het verzamelen van informatie;
 • onderhouden van contact met soortgelijke netwerken in het ontvangende land en in naburige landen.

Bijeenkomsten worden gehouden op initiatief van het EU-land dat het voorzitterschap van de Raad bekleedt of op initiatief van andere EU-landen. Aan de bijeenkomsten wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de Commissie en de Europese grens- en kustwacht, tenzij operationele omstandigheden vereisen dat bijeenkomsten zonder hen worden gehouden.

De EU-landen kunnen bilateraal of multilateraal overeenkomen dat ILO’s die door een EU-land zijn gedetacheerd, ook de belangen van één of meer andere EU-landen behartigen. Ze kunnen tevens besluiten bepaalde taken onderling te verdelen.

Aan het eind van ieder halfjaar stelt de lidstaat die het voorzitterschap van de Raad bekleedt een verslag op voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de activiteiten van de ILO’s in de landen en regio’s die voor de EU van bijzonder belang zijn wat immigratie betreft. Dit verslag wordt opgesteld overeenkomstig een model dat is opgenomen in Beschikking 2005/687/EG van de Commissie. Op basis van dit verslag stelt de Commissie vervolgens een jaarlijkse samenvatting op van de ontwikkeling van de ILO-netwerken.

Evaluatie en voorgestelde herschikking van de verordening

In de mededeling van de Commissie van 2017 over de uitvoering van de Europese migratieagenda werd bevestigd dat de verordening moet worden herzien. Dit volgde op een evaluatie door externe adviseurs die in augustus 2017 hun eindverslag uitbrachten. De conclusie van de evaluatie luidde:

 • ILO’s blijven in de externe context zeer belangrijk wat betreft de aanpak van de EU ten aanzien van de gevolgen van illegale migratie; maar
 • de verordening heeft een beperkt en voornamelijk indirect effect op het versterken van netwerken tussen de ILO’s van EU-landen die op dezelfde locatie zijn gedetacheerd en het verbeteren van de coördinatie van het standpunt van de EU met betrekking tot ontvangende landen.

Uit de evaluatie bleek ook dat de toegevoegde waarde op EU-niveau van in niet-EU-landen gedetacheerde ILO’s niet ten volle is gerealiseerd.

Daarom heeft de Commissie in mei 2018 een voorstel voor een herschikking van de verordening ingediend.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 5 januari 2004 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

KERNBEGRIPPEN

Immigratieverbindingsfunctionaris (ILO): een vertegenwoordiger van een EU-land die door een relevante bevoegde autoriteit in een ander land is gedetacheerd en contacten met de autoriteiten van het ontvangende land legt en onderhoudt om bij te dragen aan migratiemaatregelen, waaronder de preventie van illegale immigratie.
Illegale migranten: het verkeer van personen naar een nieuwe verblijfplaats dat of de doorreis die niet overeenstemt met de wettelijke normen van de verzendende, doorreis- of ontvangende landen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (PB L 64 van 2.3.2004, blz. 1-4)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 377/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking) (COM(2018) 303 final van 16 mei 2018)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de uitvoering van de Europese migratieagenda (COM(2017) 558 final van 27 september 2017)

Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad (PB L 251 van 16.9.2016, blz. 1-76)

Beschikking 2005/687/EG van de Commissie van 29 september 2005 betreffende het standaardformaat voor verslagen over de activiteiten van de netwerken van immigratieverbindingsfunctionarissen en over de situatie in het ontvangende land ter zake van illegale immigratie (PB L 264 van 8.10.2005, blz. 8-15)

Laatste bijwerking 16.01.2019

Top