EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bureau van de EU voor de grondrechten (FRA)

Bureau van de EU voor de grondrechten (FRA)

Verordening (EG) nr. 168/2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

SAMENVATTING

Het Bureau voor de grondrechten biedt EU-instellingen en regeringen ondersteuning inzake grondrechten bij de uitvoering van EU-wetgeving.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Door deze verordening wordt een speciaal orgaan, het Bureau, voor grondrechten op EU-niveau opgericht en worden de belangrijkste taken en doelstellingen, de werking en het intern bestuur daarvan vastgesteld.

KERNPUNTEN

In de verordening worden de activiteiten van het Bureau als volgt omschreven:

het Bureau kan EU-instellingen en EU-landen voorzien van deskundigheid over grondrechten, zodat deze ervoor kunnen zorgen dat iedere actie die zij ondernemen of wet die zij aannemen in overeenstemming is met deze rechten;

het Bureau kan op eigen initiatief of op verzoek van EU-instellingen en regeringen advies uitbrengen (bijvoorbeeld over kwesties of hun acties of wetsvoorstellen verenigbaar zijn met de grondrechten);

het Bureau verzamelt, analyseert en verspreidt betrouwbare en vergelijkbare informatie over bepaalde gevolgen van EU-actie met betrekking tot de grondrechten van de mens;

het voert wetenschappelijke onderzoeken en enquêtes in verband met grondrechten uit;

het Bureau geeft publicaties uit over bepaalde onderwerpen of over de tenuitvoerlegging van wetgeving inzake grondrechten door EU-instellingen en -regeringen;

het Bureau publiceert een jaarverslag over vraagstukken die binnen zijn opdracht vallen, waarin ook aandacht wordt geschonken aan voorbeelden van goede praktijken;

het Bureau ontwikkelt communicatiestrategieën en campagnes om het bewustzijn van de grondrechten bij het publiek te vergroten en bevordert de dialoog met het maatschappelijk middenveld;

het stelt mechanismen voor om deze rechten te handhaven.

Het Bureau houdt zich echter niet bezig met individuele klachten.

Vijfjaarlijkse actieplannen

De activiteiten van het Bureau zijn gebaseerd op een meerjarig kader van de EU-Raad dat bepaalde kwesties identificeert waaraan gedurende een periode van vijf jaar in lijn met de algemene prioriteiten van de EU zal worden gewerkt.

Deze moeten mede de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en daarmee samenhangende onverdraagzaamheid omvatten.

Samenwerking met andere organen

Het Bureau moet nauwe betrekkingen onderhouden met:

de regeringen en groepen uit de civiele samenleving van de EU-landen, zoals het Platform voor de grondrechten;

organen voor de bevordering van gelijke behandeling (bijv. het Europees Instituut voor gendergelijkheid of de VN-coördinatiecommissie voor nationale mensenrechteninstellingen);

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 23 februari 2007.

ACHTERGROND

Het Bureau vervangt zijn voorganger, het Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat in Wenen en neemt al diens taken over.

Kijk voor meer informatie op:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 168/2007

23.2.2007

-

PB L 53 van 22.2.2007, blz. 1-14

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit nr. 252/2013/EU van de Raad van 11 maart 2013 tot vaststelling van een meerjarenkader voor 2013-2017 voor het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (PB L 79 van 21.3.2013, blz. 1-3)

Laatste bijwerking 30.07.2015

Top