Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 91/477/EEG — de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • In de vuurwapenrichtlijn staan bepaalde minimumvoorwaarden voor de circulatie van civiele vuurwapens* in de EU.

KERNPUNTEN

De richtlijn voorziet in vier categorieën vuurwapens al naargelang de mate van gevaar daarvan, vastgesteld in bijlage I van de richtlijn.

Toepassingsgebied

De richtlijn is niet van toepassing op commerciële transacties in wapens en munitie voor oorlogsdoeleinden, noch op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens en munitie* door:

 • de strijdkrachten, de politie of de overheidsdiensten,
 • verzamelaars en instellingen met een cultureel of historisch oogmerk op wapengebied, die als zodanig erkend zijn in het EU-land waarin zij gevestigd zijn.

De richtlijn heeft geen invloed op de toepassing van de nationale bepalingen inzake het dragen van wapens of de reglementering van de jacht of het sportschieten.

Vuurwapenpas

Er wordt een vuurwapenpas afgegeven door de autoriteiten van het EU-land aan iedereen die wettig een vuurwapen in bezit krijgt of gebruikt. Deze pas moet altijd in bezit zijn van de persoon die het daarop vermelde vuurwapen of vuurwapens gebruikt.

Identificatie en tracering

 • Ieder vuurwapen en iedere kleinste verpakkingseenheid van munitie moet bij productie worden gemarkeerd.
 • EU-landen wordt verzocht een geautomatiseerd systeem van gegevensbestanden bij te houden om deze vuurwapens te registreren. Enkel geautoriseerde autoriteiten hebben toegang tot het register.
 • EU-landen kunnen een systeem instellen om de activiteiten van wapenmakelaars* te reguleren. Wapenhandelaren* moeten een register voor vuurwapens bijhouden van de wapens die zij gedurende hun periode van activiteit ontvangen of waarover zij beschikking hebben.

Verkoop, verwerving en voorhanden hebben

 • EU-landen zijn verantwoordelijk voor de controle op de verkoop, de verwerving en het voorhanden hebben van deze wapens; alle ingestelde regels dienen echter binnen het toepassingsgebied van deze richtlijn te vallen.
 • De regelingen voor de verwerving en het voorhanden hebben van munitie moeten hetzelfde zijn als voor het voorhanden hebben van de vuurwapens waarvoor ze zijn bedoeld.

De verwerving en het voorhanden hebben van vuurwapens is toegestaan wanneer iemand:

 • een geldige reden heeft voor de verwerving of het voorhanden hebben (bv. omdat iemand een rechtmatige verzamelaar is of betrokken is bij een schietvereniging);
 • ten minste 18 jaar oud is, al geldt er een uitzondering op deze regel met betrekking tot vuurwapens voor de jacht en het sportschieten (geweren kunnen bijvoorbeeld door mensen onder de 18 worden gebruikt voor de jacht en het sportschieten, mits onder begeleiding van een ouder/volwassene met een wapenvergunning of in een erkend opleidingscentrum);
 • geen gevaar voor zichzelf of het publiek vormt.

Vergunningen

Iemand die aan de vereisten voor de verwerving of het voorhanden hebben van een vuurwapen voldoet, kan een meerjarige vergunning krijgen. In dergelijke gevallen moeten bepaalde formaliteiten in acht worden genomen:

 • alle bewegingen van het vuurwapen moet aan de bevoegde autoriteit worden gemeld,
 • er moeten regelmatige controles worden uitgevoerd om na te gaan of iemand nog steeds aan de vereisten voldoet, en
 • de maximale termijnen die door nationale wetgeving worden gespecificeerd, moeten worden gerespecteerd.

Om het verkeer van vuurwapens binnen de EU te controleren, staan er procedures in de richtlijn voor:

 • de definitieve overbrengingen van vuurwapens van het ene EU-land naar het andere;
 • de tijdelijke overbrengingen van wapens (reizen) door twee of meer EU-landen.
 • Deze formaliteiten zijn van toepassing op alle vuurwapens, met inbegrip van wapens voor oorlogsdoeleinden.

Rol van de EU-landen

 • In 2009 werd een contactgroep opgericht om informatie makkelijker tussen EU-landen te kunnen delen.
 • De richtlijn heeft geen invloed op het recht van EU-landen om maatregelen te treffen om illegale wapenhandel te voorkomen.

Herziening en voorstellen

De Europese Commissie heeft in november 2015 een verslag gepresenteerd inzake de toepassing van deze richtlijn als onderdeel van een pakket maatregelen inzake vuurwapens. In dit pakket zat een voorstel om de vuurwapenrichtlijn te herzien.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 17 oktober 1991 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 januari 1993 omzetten in hun nationale wetgeving.

KERNBEGRIPPEN

* Vuurwapen: een draagbaar wapen met een loop dat door middel van explosieve voortstuwing een lading, kogel of projectiel kan uitstoten, daarvoor is ontworpen of ervoor kan worden omgebouwd.

* Munitie: het gehele stuk of zijn componenten, met inbegrip van patroonhouder, slaghoedje, voortstuwingskruit, kogels en projectielen, die worden gebruikt in een vuurwapen.

* Wapenmakelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon wiens beroepswerkzaamheden geheel of ten dele bestaan uit het kopen, verkopen en organiseren van de overbrenging van wapens.

* Wapenhandelaar: iedere natuurlijke of rechtspersoon wiens beroepswerkzaamheden geheel of ten dele bestaan uit de vervaardiging, handel, uitwisseling, verhuur, reparatie of transformatie van vuurwapens, onderdelen en munitie.

BESLUIT

Richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PB L 256 van 13.9.1991, blz. 51-58)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 91/477/EEG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Europese Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Evaluatie van Richtlijn 91/477/EG van de Raad van 18 juni 1991, als gewijzigd bij Richtlijn 2008/51/EG van 21 mei 2008, inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (COM(2015) 751 final van 18.11.2015)

Laatste bijwerking 17.03.2016

Top