EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Intracommunautaire handel in en invoer van runderembryo's

Intracommunautaire handel in en invoer van runderembryo's

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 89/556/EEG — veterinairrechtelijke voorschriften voor de intracommunautaire handel in en invoer uit niet-EU-landen van runderembryo's

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn zijn de veterinairrechtelijke voorschriften vastgelegd voor de intracommunautaire handel in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit niet-EU-landen.
 • De richtlijn beoogt hiermee het risico op verspreiding van dierziekten te verminderen.

KERNPUNTEN

 • Embryo's bestemd voor intracommunautaire handel moeten voldoen aan voorwaarden ten aanzien van bevruchting, verzameling, productie, behandeling, opslag en certificering. Zij moeten tijdens het transport vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat waaruit blijkt dat ze aan deze richtlijn voldoen.
 • De richtlijn beoogt een systeem op te zetten voor erkenning van de embryo- en embryoproductieteams in zowel EU- als niet-EU-landen. Elk erkend embryoteam wordt door de bevoegde instantie van het desbetreffende land geregistreerd en krijgt een veterinair registratienummer.
 • De lijst van embryo- en embryoproductieteams wordt regelmatig door elk EU-land bijgewerkt en vervolgens verspreid naar de andere EU-landen en openbaargemaakt.
 • De invoer van embryo's vanuit niet-EU-landen is beperkt tot embryo's:
  • uit landen die voorkomen op een volgens de procedure van artikel 18 opgestelde lijst, waarbij rekening wordt gehouden met bepaalde criteria zoals
   • de gezondheid van de veestapel;
   • informatie over besmettelijke ziekten;
   • het voorkomen en bestrijden van dierziekten;
   • de structuur van veterinaire diensten;
   • de geboden garanties;
  • verzameld of geproduceerd door embryoteams en embryoproductieteams die door de bevoegde autoriteiten zijn erkend en op de lijst zijn geplaatst.
 • De richtlijn voorziet in maatregelen inzake bescherming en controle, zowel in het land waar de embryo's worden verzameld als in het land van bestemming.

Intrekking

Richtlijn 89/556/EEG wordt per 21 april 2021 ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) 2016/429.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 29 september 1989. EU-landen moesten de richtlijn per 1 januari 1991 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 89/556/EEG van de Raad van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (PB L 302, 19.10.1989, blz. 1-11)

De achtereenvolgende wijzigingen van Richtlijn 89/556/EEG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Beschikking van de Commissie 2006/168/EG van 4 januari 2006 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van runderembryo's in de Gemeenschap en tot intrekking van Beschikking 2005/217/EG (PB L 57, 28.2.2006, blz. 19–34)

Zie de geconsolideerde versie van Beschikking 2006/168/EG.

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid („diergezondheidswetgeving”) (PB L 84, 31.3.2016, blz. 1-208)

Laatste bijwerking 04.05.2020

Top