EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zorgen dat handel in wilde flora en fauna geen bedreiging vormt voor hun voortbestaan

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) 338/97 — Het reguleren van handel om in het wild levende dier- en plantensoorten te beschermen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Voorschriften inzake de handel

 • Voor de invoer van specimens van bedreigde soorten in de EU is een vergunning van een autoriteit van het EU-land van bestemming of een kennisgeving van invoer nodig.
 • Voor uitvoer uit de EU is een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat nodig van een autoriteit van het EU-land waar het specimen zich bevindt.
 • Categorieën van soorten zijn uitgewerkt in bijlage A t/m D van deze verordening.
 • Handel in specimens opgenomen in bijlage A, waaronder jachtluipaarden, is verboden, en voor verkeer binnen de EU van levende dieren is voorafgaande toestemming nodig.
 • Verkeer van levende specimens van soorten opgenomen in bijlagen B en C, zoals de cobra of de mangoest, is onderhevig aan regels inzake certificering en passende huisvesting en zorg, en bijlage D heeft betrekking op doorvoer van andere levende dieren, hele huiden en plantaardige producten.
 • Er kunnen in bepaalde omstandigheden verdere beperkingen worden opgelegd en EU-landen kunnen zelf strengere regels hanteren.
 • Er gelden afwijkende regels voor specimens die in gevangenschap zijn geboren en opgegroeid, kunstmatig zijn voortgebracht, deel uitmaken van persoonlijke bezittingen of bestemd zijn voor wetenschappelijke instellingen.

Organisatie en communicatie

 • EU-landen moeten:

  • douanekantoren aanwijzen waar de controles worden uitgevoerd;
  • administratieve en wetenschappelijke instanties aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor de tenuitvoerlegging;
  • toezien op de naleving en overtredingen bestraffen;
  • verslagen opstellen en informatie uitwisselen over de tenuitvoerlegging en eventuele afwijzingen van vergunningen.
 • In februari 2014 heeft de Europese Commissie een mededeling uitgevaardigd om het debat over de EU-aanpak met betrekking tot handel in wilde dieren en planten op te starten. In februari 2016 volgde de lancering van een actieplan van de Commissie betreffende de handel in wilde dieren en planten.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 juni 1997 van toepassing.

ACHTERGROND

Voor meer informatie zie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1-69)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 2009/338/97 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1-69)

Zie geconsolideerde versie

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 792/2012 van de Commissie van 23 augustus 2012 tot vaststelling van voorschriften voor het ontwerp van de vergunningen, certificaten en andere documenten waarin Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer voorziet, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 865/2006 (PB L 242 van 7.9.2012, blz. 13-45)

Zie geconsolideerde versie

Besluit (EU) 2015/451 van de Raad van 6 maart 2015 betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) (PB L 75 van 19.3.2015, blz. 1-3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/736 van de Commissie van 7 mei 2015 tot instelling van een verbod op het binnenbrengen in de Unie van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten (PB L 117 van 8.5.2015, blz. 25-44)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de aanpak van de EU van de bestrijding van de handel in wilde dieren en planten (COM(2014) 64 final van 7.2.2014)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (COM(2016) 87 final van 26.2.2016)

Laatste bijwerking 27.07.2017

Top