EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Intrastat: statistieken van het goederenverkeer tussen EU-landen

Intrastat: statistieken van het goederenverkeer tussen EU-landen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • Deze verordening heeft tot doel om met systemen en procedures de werking van het Intrastat-systeem te vereenvoudigen dat oorspronkelijk werd ingevoerd in 1993 voor het verzamelen van informatie over goederenverkeer in de Europese Unie (EU).
 • De verordening moet ervoor zorgen dat EU-landen vergelijkbare en betrouwbare gegevens verzamelen voor Eurostat, de statistische dienst van de EU. Dergelijke statistieken zijn essentieel voor de ontwikkeling van het beleid betreffende de eengemaakte markt van de EU en voor marktanalyse.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

 • De verordening betreft het verkeer van goederen. „Goederenverkeer” betekent iedere beweging van koopwaar van het ene EU-land naar het andere, en „koopwaar” betekent alle roerende goederen, met inbegrip van elektrische stroom.
 • Bedrijven in de EU die zijn geregistreerd voor btw-doeleinden en waarvan het jaarlijkse bedrag van het goederenverkeer een bepaalde drempel overschrijdt, moeten informatie verstrekken over hun transacties met andere EU-landen. Die gegevens betreffen zowel aankomsten (acquisities, aankopen en invoer) als verzendingen (verwijderingen, verkopen en uitvoer). Andere bedrijven zijn vrijgesteld van die vereiste.
 • De landen van de EU bepalen ieder jaar opnieuw de waarde van de drempel en stellen een aparte waarde vast voor verzendingen en aankomsten (waardoor een minimumaantal gegevens moet worden verzameld voor iedere handelsstroom).

Registratie

De nationale dienst voor de statistiek van ieder EU-land beheert een register van intra-EU-operatoren (d.w.z. bedrijven) bestaande uit verzenders en ontvangers.

Gegevens verzameld voor Intrastat

Bedrijven die verklaringen moeten indienen voor Intrastat moeten de volgende informatie verstrekken:

 • hun identificatienummer;
 • de referentieperiode;
 • de stroom (aankomst/verzending);
 • de betreffende goederen (via de achtcijfercode van de gecombineerde nomenclatuur van de EU);
 • het EU-partnerland;
 • de waarde van de goederen in de nationale munt;
 • de hoeveelheid goederen in nettomassa (massa zonder de verpakking) en volgens bijkomende maatstaven (liter, m2, aantal stuks, etc.), indien van toepassing;
 • de aard van de transactie.

Geheimhouding

Een partij die informatie verstrekt kan verzoeken om statistische geheimhouding van haar gegevens. In dat geval moeten de nationale autoriteiten beslissen of de statistische resultaten die het mogelijk maken de genoemde verstrekker te identificeren, moeten worden verspreid of moeten worden gewijzigd, zodat de verspreiding ervan geen afbreuk doet aan de statistische geheimhouding.

Overdracht van gegevens aan Eurostat

 • EU-landen dragen de maandelijkse resultaten van hun statistieken van het goederenverkeer tussen EU-landen over aan Eurostat.
 • Ze zijn verantwoordelijk voor het verzekeren van de kwaliteit van de overgedragen gegevens in overeenstemming met de geldende normen. De statistieken moeten voldoen aan een aantal criteria:
  • toepasselijkheid;
  • nauwkeurigheid;
  • tijdige beschikbaarheid;
  • stiptheid;
  • toegankelijkheid en duidelijkheid;
  • vergelijkbaarheid;
  • samenhang.
 • De Europese Commissie kan, met de hulp van het Comité voor het Europees statistisch systeem, dat uit vertegenwoordigers van de EU-landen bestaat, een aantal technische wijzigingen doorvoeren met betrekking tot deze verordening.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2005 van toepassing.

ACHTERGROND

 • Intrastat werd opgericht op 1 januari 1993, de dag waarop de eengemaakte EU-markt van kracht werd. Het vervangt de douaneaangiften als bron van gegevens over het goederenverkeer.
 • Voor meer informatie, zie de website van Eurostat.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad(PB L 102, 7.4.2004, blz. 1-8)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 638/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 07.11.2016

Top