Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Communautair douanewetboek

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Communautair douanewetboek

In het communautair douanewetboek is het douanerecht van de EG, dat wil zeggen de voorschriften, regelingen en procedures die van toepassing zijn op het goederenverkeer tussen de EG en derde landen, in een tekst samengevoegd.

BESLUIT

Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het douanerecht van de EG is gecodificeerd in het communautair douanewetboek, dat een groot aantal wetteksten heeft vervangen en zo voor meer transparantie heeft gezorgd. In dit wetboek zijn het toepassingsgebied van de douanebepalingen en de basisdefinities vastgesteld.

Bepalingen van het douanewetboek

Het communautair douanewetboek is in werking getreden in 1992 (van toepassing vanaf 1 januari 1994) en bevat:

 • algemene bepalingen over de rechten en plichten van personen in het kader van de douanewetgeving (recht van vertegenwoordiging, inlichtingen * enz.);
 • de basisbepalingen inzake het goederenverkeer (in- en uitvoerrechten, douanewaarde *, het gemeenschappelijk douanetarief, de tariefindeling en de oorsprong van goederen);
 • bepalingen over de aankomst van goederen in het douanegebied van de EG (het aanbrengen van de goederen bij de douane, de douaneaangifte *, de verplichting om de goederen een douanebestemming te geven, en tijdelijke opslag);
 • bepalingen over het vervoer van niet-communautaire goederen onder een douanevervoerregeling;
 • bepalingen over douanebestemmingen, zoals het vrije verkeer, douanevervoer, douane-entrepot *, actieve * en passieve * veredeling, behandeling onder douanetoezicht *, tijdelijke invoer, en uitvoer;
 • de binnenkomst van goederen in een vrije zone of een vrij entrepot *, wederuitvoer, vernietiging van goederen en afstand van goederen aan de staat.

Wijzigingen van 1997 en 1999

In 1997 is het wetboek vereenvoudigd om ervoor te zorgen dat de lidstaten het beter kunnen toepassen. De wijzigingen hadden betrekking op de douaneschuld, het toezicht op de vrije zones en vereenvoudigde douaneaangifteformaliteiten.

Bij de wijzigingen van 1999, die betrekking hadden op het douanevervoer (es de en fr), werden de voorschriften betreffende de zuivering van de regeling douanevervoer en de verantwoordelijkheden van de houder van die regeling verduidelijkt en verbeterd. Zij hadden ook betrekking op de zekerheidstelling en de invordering van de schuld in het kader van de regeling communautair douanevervoer.

Wijzigingen van 2000

In 2000 zijn maatregelen ingevoerd om:

 • procedures op te zetten waarmee fraude kan worden voorkomen;
 • douanevoorschriften en -regelingen te rationaliseren en te vereenvoudigen;
 • de indiening van elektronische aangiften te vergemakkelijken;
 • het gebruik van de regelingen actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht, tijdelijke invoer en vrije zones te vergemakkelijken;
 • het begrip "goede trouw", wat importeurs betreft, te herdefiniëren in het kader van preferentiële overeenkomsten.

Douane en veiligheid

In 2005 werden wijzigingen aangebracht om de veiligheidsvoorschriften in het internationale goederenverkeer aan te scherpen. Zo werden de bedrijven verplicht de douane informatie te verstrekken voordat zij goederen in de EU invoeren of uit de EU uitvoeren. Importeurs en exporteurs kunnen zich in dit verband bij een enkel loket aanmelden.

Het handelsverkeer wordt vereenvoudigd met de invoering van het concept van "vergunninghoudend bedrijf". De lidstaten kunnen de status van vergunninghoudend bedrijf toekennen aan ieder bedrijf dat voldoet aan gemeenschappelijke criteria. Deze hebben betrekking op controlesystemen, financiële solvabiliteit en de staat van dienst van het bedrijf op het gebied van de nakoming van de regels.

De lidstaten moeten risicoanalysetechnieken gaan toepassen. Met het oog op de controles is er een mechanisme opgezet om uniforme EG-criteria vast te stellen voor de selectie van risico's. Dit mechanisme berust op geautomatiseerde systemen.

Voorstel van 2005

In november 2005 heeft de Commissie een voorstel aangenomen om het communautair douanewetboek te moderniseren. Dit voorstel past in het kader van de tenuitvoerlegging van de Lissabon-strategie. Het voorziet in de vereenvoudiging van de wetgeving en de administratieve procedures voor de in- en uitvoer. Op die manier worden de douaneformaliteiten vergemakkelijkt, wat de kosten vermindert. Daarnaast stelt de Commissie voor om:

 • de structuren te rationaliseren en meer samenhang te brengen in de gebruikte terminologie;
 • het systeem van zekerheidstelling te rationaliseren;
 • ruimer gebruik te maken van grensoverschrijdende vergunningen (vergunning voor een douaneregeling die door één lidstaat is afgegeven en voor de gehele EG geldt).

CONTEXT

De aanscherping van de veiligheidsvoorschriften bouwt voort op twee mededelingen van de Commissie van 2003, namelijk die over "een eenvoudige en papierloze omgeving (es de en fr) voor douane en bedrijven" en die over "de rol van de douane in het geïntegreerde beheer van de buitengrenzen (es de en fr)".

Belangrijkste begrippen

 • Bindende oorsprongsinlichting (BOI) - bindende tariefinlichting (BTI): schriftelijke verklaring van de douane. De BOI betreft de preferentiële of niet-preferentiële oorsprong van goederen die worden in- of uitgevoerd. De BTI betreft de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur of een daarvan afgeleide nomenclatuur, zoals de TARIC
 • Douanewaarde: waarde van de goederen. Aan de hand hiervan wordt het verschuldigde bedrag aan douanerechten vastgesteld.
 • Douaneaangifte: handeling waarmee een persoon te kennen geeft dat hij goederen onder een douaneregeling wil plaatsen.
 • Douane-entrepot: douaneregeling voor de opslag van goederen.
 • Veredeling: bij actieve veredeling kunnen goederen in de EG worden ingevoerd om er een be- of verwerking te ondergaan, waarna ze opnieuw worden uitgevoerd. Bij passieve veredeling kunnen EG-goederen uit de EG worden uitgevoerd om een be- of verwerking te ondergaan, waarna ze opnieuw worden ingevoerd met gehele of gedeeltelijke vrijstelling van rechten.
 • Behandeling onder douanetoezicht: onder deze regeling kunnen goederen voor be- of verwerking in de EG worden ingevoerd met schorsing van de invoerrechten en vervolgens tegen een gunstiger tarief in het vrije verkeer worden gebracht.
 • Vrije zone en vrij entrepot: de vrije zone en het vrije entrepot maken deel uit van het douanegebied van de EG, maar de invoerrechten voor niet-EG-goederen worden er geschorst. EG-goederen kunnen dan weer profiteren van maatregelen die in principe samenhangen met de uitvoer.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EEG) nr. 2913/1992

22.10.1992

-

L 302 van 19.10.1992

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 82/1997

1.1.1997

-

L 17 van 21.1.1997

Verordening (EG) nr. 955/1999

10.5.1999

-

L 119 van 7.5.1999

Verordening (EG) nr. 2700/2000

19.12.2000

-

L 311 van 12.12.2000

Verordening (EG) nr. 648/2005

11.5.2005

-

L 117 van 4.5.2005

Verordening (EG) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

L 363 van 20.12.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

Voorstel voor een Verordening (EG) van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2005 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (gemoderniseerd douanewetboek [COM(2005) 608 def.- Niet in het Publicatieblad verschenen] [COD/2005/0246].

Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2005 betreffende een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven [COM(2005) 609 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen] [COD/2005/0247].

Deze twee voorstellen vormen een "pakket" dat tot doel heeft een eenvoudige en papierloze omgeving voor de douane en het bedrijfsleven tot stand te brengen evenals een communautaire elektronische douaneomgeving. Met de voorgestelde maatregelen wordt beoogd:

 • de elektronische douanesystemen onderling compatibel te maken;
 • elektronische risicoanalyses in te voeren;
 • het gebruik van de elektronische aangifte te veralgemenen.

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek [Publicatieblad L 253 van 11.10.1993]. Deze verordening bundelt de uitvoeringsbepalingen van het communautair douanewetboek tot een enkel document.

See also

Nadere informatie is beschikbaar op de website van het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie (EN)(FR) van de Europese Commissie.

Laatste wijziging: 05.11.2007

Top