EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

Verordening (EU) nr. 439/2010 richt een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken op om de samenwerking tussen de lidstaten op dit gebied te versterken en hen te helpen het hoofd te bieden aan crisissituaties.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 439/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken.

SAMENVATTING

Het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) is een bureau van de Europese Unie (EU) dat sinds 2011 actief is. Het bureau heeft de volgende functies:

 • de samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van asielzaken stimuleren;
 • steun verlenen aan lidstaten waarvan de asielstelsels en opvangvoorzieningen onder bijzondere druk staan;
 • de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) verbeteren.

IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland treden binnenkort als geassocieerde landen toe tot het EASO, zodra de overeenkomsten waarover de EU met elk van hen onderhandelt, zijn geratificeerd.

De samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van asielzaken stimuleren

De rol van het EASO op dit gebied omvat:

 • het aanmoedigen van de uitwisseling en bundeling van goede praktijken tussen de lidstaten;
 • het organiseren van activiteiten in verband met de verzameling, analyse en beschikbaarheid van informatie over de landen van oorsprong van personen die internationale bescherming aanvragen;
 • het zo nodig vergemakkelijken van de verhuizing van personen die internationale bescherming genieten in de Unie;
 • het inrichten en ontwikkelen van opleidingen voor leden van alle nationale overheidsdiensten, hoven, rechtbanken en nationale diensten die belast zijn met asielzaken in de lidstaten;
 • het verzamelen van nuttige informatie om de risico’s van massale toestroom van asielzoekers en de mogelijkheid van de betrokken lidstaten om te reageren in kaart te brengen, teneinde systemen voor tijdige waarschuwing te activeren en maatregelen voor noodsituaties voor te bereiden die nodig zijn om het hoofd te bieden aan deze druk.

Steun voor lidstatendie onder specifieke druk staan

Het EASO coördineert de noodhulp aan lidstaten waarvan de opvangfaciliteiten en de asielstelsels onder uitzonderlijk hoge druk staan door tijdelijke ondersteuning en bijstand te verlenen.

Deze hulp bestaat in hoofdzaak, op verzoek van de lidstaten, uit het inzetten van asielondersteuningsteams die hun deskundigheid met betrekking tot tolkdiensten en informatie over het land van herkomst en over de behandeling en het beheer van asielzaken ter beschikking stellen.

Wanneer het EASO beslist om een of meer asielondersteuningsteams in te zetten, stelt het in samenwerking met de verzoekende lidstaat een operationeel plan op om het volgende te bepalen:

 • de modus operandi en de doelstellingen van de inzet;
 • de vermoedelijke duur;
 • het geografische gebied waar de teams zullen worden ingezet;
 • de samenstelling van teams en de taken van hun leden.

De deskundigen van het ondersteuningsteam worden door de lidstaten ter beschikking gesteld en maken deel uit van de asielinterventiepool van het EASO.

De uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS)

Het EASO draagt bij aan de uitvoering van het CEAS binnen en buiten de Europese Unie.

Op het gebied van de interne dimensie van het CEAS bestaat de bijdrage van het EASO voornamelijk uit:

 • het verzamelen van informatie over de behandeling van aanvragen voor internationale bescherming in de lidstaten en nationale wetgevingen over asielzaken;
 • het schrijven van een jaarverslag over de situatie op het gebied van asiel in Europa en het zo nodig voorbereiden van technische documenten over de uitvoering van EU-asielinstrumenten.

Op het gebied van de interne dimensie van het CEAS is het EASO voornamelijk verantwoordelijk voor:

 • de coördinatie van de uitwisseling van informatie en acties van de lidstaten met betrekking tot de verhuizing van vluchtelingen afkomstig uit derde landen;
 • de samenwerking met derde landen om capaciteitsopbouw in hun eigen asielstelsels en opvangfaciliteiten te bevorderen en te ondersteunen en om programma’s voor regionale bescherming op te zetten.

Structuur en bestuur van het EASO

De raad van bestuur is het orgaan voor planning en opvolging van het EASO. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten en geassocieerde landen, de Europese Commissie en een vertegenwoordiger van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen (UNHCR).

De uitvoerend directeur wordt door de raad van bestuur benoemd en is belast met het dagelijks bestuur van het bureau. Hij is de wettelijke vertegenwoordiger.

Het adviesforum is een ruimte voor continue bilaterale dialoog, uitwisseling van informatie en bundeling van kennis tussen het EASO en het maatschappelijk middenveld. In het forum zetelen deskundigen met expertise in verschillende aspecten van asiel.

Het bureau verwerft voornamelijk ontvangsten via een bijdrage die in de algemene EU-begroting is opgenomen en bijdragen van geassocieerde landen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 439/2010

18.6.2010

-

PB L 132 van 29.5.2010

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit 2010/762/EU van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 25 februari 2010 tot vaststelling van de zetel van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (PB L 324 van 9.12.2010).

Het besluit bepaalt dat de zetel van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken wordt gevestigd in Valetta, Malta.

Besluit 2014/185/EU van de Raad van 11 februari 2014 inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Regeling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Zwitserse Bondsstaat aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (PB L 102 van 5.4.2014).

Besluit 2014/186/EU van de Raad van 11 februari 2014 inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Regeling tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Vorstendom Liechtenstein aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (PB L 102 van 5.4.2014).

Besluit 2014/194/EU van de Raad van 11 februari 2014 inzake de ondertekening, namens de Unie, van de Regeling tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van de Republiek IJsland aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (PB L 106 van 9.4.2014).

Besluit 2014/204/EU van de Raad van 11 februari 2014 inzake de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Regeling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de nadere bijzonderheden van de deelname van het Koninkrijk Noorwegen aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (PB L 109 van 12.4.2014).

Laatste wijziging: 22.07.2014

Top