Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees justitieel netwerk: samenwerking om misdaad te bestrijden

Europees justitieel netwerk: samenwerking om misdaad te bestrijden

In dit besluit staan de bepalingen voor de voortzetting van het Europees justitieel netwerkin strafzaken en de intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/428/JBZ waarin het netwerk werd opgericht.

BESLUIT

Besluit 2008/976/JBZ van de Raad van 16 december 2008 betreffende het Europees justitieel netwerk.

SAMENVATTING

In dit besluit staan de bepalingen voor de voortzetting van het Europees justitieel netwerkin strafzaken en de intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/428/JBZ waarin het netwerk werd opgericht.

WAT DOET DIT BESLUIT?

Met dit besluit worden de taken van het Europees justitieel netwerk (EJN) uitgebreid, een telecommunicatiemiddel (veilig communicatiekanaal) opgezet en de verhouding tussen het netwerk en Eurojust (*) verduidelijkt.

KERNPUNTEN

Samenstelling van het EJN

Het EJN bestaat uit één of meer contactpunten voor elk land van de Europese Unie (EU). Uit de delegatie van ieder land wordt een nationale correspondent en een technisch correspondent die met het nieuwe telecommunicatiekanaal werkt, aangewezen.

Contactpunten werken op justitieel gebied samen in strafzaken en moeten taalvaardigheden hebben om beter met hun tegenhangers te kunnen communiceren. Alle reeds benoemde verbindingsmagistraten moeten aan het EJN worden gekoppeld. Ook wordt de Europese Commissie (EC) vertegenwoordigd, en het EJN wordt beheerd door een secretariaat.

Taken

Het EJN moet de communicatie tussen contactpunten vergemakkelijken, ontmoetingen organiseren en achtergrondinformatie verstrekken.

De contactpunten bevorderen de justitiële samenwerking tussen EU-landen, met name in acties ter bestrijding van ernstige criminaliteit, en maken adequate communicatie en informatie-uitwisseling met andere contactpunten en juridische autoriteiten in andere EU-landen mogelijk.

Daarnaast stimuleren en helpen contactpunten, waar van toepassing, bij de organisatie van opleidingen samen met het Europees netwerk voor justitiële opleiding.

Volledige EJN-bijeenkomsten waarvoor ten minste drie contactpunten per land worden uitgenodigd, vinden minstens driemaal per jaar plaats en bieden een discussieforum voor juridische samenwerkingsproblemen, met name met betrekking tot EU-wetgeving. Discussies dienen als basis voor mogelijke wetgeving en verbetering van internationale samenwerking. Nationale en technische correspondenten komen minstens jaarlijks op ad-hocbasis bij elkaar.

Secretariaat

Het secretariaat biedt de contactpunten op een website geactualiseerde informatie over nationale gerechtelijke stelsels en procedures en relevante wetsteksten. Daarnaast stelt het een beveiligd telecommunicatiekanaal op voor gegevens en verzoeken om justitiële samenwerking.

Het secretariaat wordt gefinancierd uit de begroting van Eurojust, een aanvullende organisatie met bevoorrechte betrekkingen met het EJN op basis van overleg en informatie-uitwisseling.

Verantwoording

Om de twee jaar brengt het EJN verslag uit aan het Europees Parlement, de Raad en de EC over zijn activiteiten, en om de vier jaar voert de Raad een operationele beoordeling uit van het EJN op basis van een gemeenschappelijk verslag van het EJN en de EC.

ACHTERGROND

Het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken wordt geleidelijk toegepast, met toenemend rechtstreeks contact tussen justitiële autoriteiten. Door deze veranderingen en de uitbreiding van de EU in 2004 en 2007 wordt het EJN steeds belangrijker.

Kijk voor meer informatie op de website van het Europees juridisch netwerk.

VANAF WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 24 december 2008.

KERNBEGRIPPEN

(*) Eurojust is de Europese eenheid voor de versterking van de justitiële samenwerking van de EU.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Besluit 2008/976/JBZ

24.12.2008

-

PB L 348 van 24.12.2008, blz. 130-134

GERELATEERDE BESLUITEN

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de oprichting van een netwerk voor samenwerking op wetgevingsgebied van de ministers van Justitie van de Europese Unie (PB C 326 van 14.06.2014, blz. 1-2).

Laatste wijziging: 12.06.2015

Top