EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode 2007-2013

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode 2007-2013

Regionale steunmaatregelen zijn bedoeld om investeringen, het scheppen van arbeidsplaatsen en het oprichten van nieuwe vestigingen in de Europese gebieden met de grootste achterstand te stimuleren. Om de economische ontwikkeling van deze gebieden in de periode 2007-2013 te stimuleren, bevatten deze richtsnoeren criteria om na te gaan of de regionale steunmaatregelen verenigbaar zijn met de interne markt overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder a) en c), van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG).

BESLUIT

Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen voor de periode 2007-2013 [Publicatieblad C 54 van 4.3.2006].

SAMENVATTING

Om de economische ontwikkeling van de Europese gebieden met de grootste achterstand te ondersteunen in de periode 2007-2013, beogen de regionale steunmaatregelen investeringen, het scheppen van arbeidsplaatsen en het oprichten van nieuwe vestigingen te stimuleren.

De regionale steunmaatregelen bestaan uit investeringssteun * toegekend aan grote en kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) en uit exploitatiesteun (onder beperkte voorwaarden). In de regel zou de steun moeten worden toegekend in het kader van een multisectorale steunregeling die integrerend deel uitmaakt van een regionale ontwikkelingsstrategie.

Juridische context

Deze richtsnoeren bevatten criteria die door de Commissie worden toegepast om te bepalen of de regionale steunmaatregelen verenigbaar zijn met de interne markt overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder a) en c), van het Verdrag tot oprichting van de EG.

De invloed van de voordelen van de staatssteun op de mededingingsverstoringen in de interne markt wordt vertaald in de verschillende plafonds voor toegestane steun welke afhankelijk zijn van de betrekkelijke ernst van de ontwikkelingsproblemen in de bewuste gebieden. Deze richtsnoeren omvatten tevens een steuninstrument voor het opstarten van kleine ondernemingen in de gebieden.

Toepassingsbegied

Van het toepassingsgebied van deze richtsnoeren zijn met name de volgende sectoren uitgesloten:

Afbakening van de gebieden

Het maximum van het totale aandeel van de bevolking van de steungebieden van de EU-25 is vastgesteld op 42 %. Geen enkele lidstaat kan echter meer dan 50 % van het in de periode 2000-2006 in aanmerking komende aandeel van de bevolking verliezen.

Artikel 87, lid 3, onder a)

In de richtsnoeren is bepaald dat aan de in artikel 87, lid 3, onder a) genoemde voorwaarden is voldaan, indien het gebied op NUTS II niveau een bruto binnenlands product (BBP) per hoofd van de bevolking heeft van minder dan 75 % van het communautaire gemiddelde.

Aan de in artikel 87, lid 3, onder a) van het EG-Verdrag genoemde voorwaarden is tevens voldaan in geval van:

 • regionale steunmaatregelen voor ultraperifere gebieden;
 • bepaalde gebieden waarvan het BBP per hoofd van de bevolking door het statistische effect van de uitbreiding van 2004 meer dan 75 % van het EU-25-gemiddelde bedraagt. Hun BBP per hoofd van de bevolking was minder dan 75 % van het EU-15-gemiddelde. Deze gebieden komen voor een tijdelijke overgangsregeling in aanmerking tot en met 31 december 2010. In 2010 zal de positie van deze gebieden opnieuw worden bekeken. Indien deze is verslechterd, zullen deze gebieden verder voor de toepassing van artikel 87, lid 3, onder a), in aanmerking blijven komen; in het tegenovergestelde geval zullen ze vanaf 1 januari 2011 op grond van artikel 87, lid 3, onder c), voor een steun van 20 % in aanmerking komen.

Artikel 87, lid 3, onder c)

Aangezien de regionale steun die onder afwijking van artikel 87, lid 3, onder c) van het EG-Verdrag valt, bestemd is voor gebieden die minder achterstand hebben dan die welke onder a) vallen, moeten de geografische omvang en de toegestane steunintensiteit strikt worden beperkt overeenkomstig de beginselen van geografische concentratie.

Gebieden die in aanmerking komen voor de steunmaatregelen op grond van artikel 87, lid 3, onder c) zijn:

 • gebieden waarvan het BBP per hoofd van de bevolking in 1998 minder bedroeg dan 75 % van het EU-15-gemiddelde, maar die voor de periode 2007-2013 niet meer aan deze voorwaarde voldoen ("economische ontwikkelingsgebieden");
 • gebieden waarvan de bevolkingsdichtheid in de gebieden op NUTS-II-niveau minder is dan 8 inwoners/km² of minder dan 12 inwoners/km² in de gebieden op NUTS-III-niveau;
 • gebieden met meer dan 100000 inwoners en waar het BBP per hoofd van de bevolking onder het EU-25-gemiddelde ligt of waar het werkloosheidspercentage meer dan 115 % van het nationale gemiddelde bedraagt;
 • eilanden met minder dan 5000 inwoners;
 • NUTS-III-gebieden die grenzen aan een uit hoofde van artikel 87, lid 3, onder a), voor steun in aanmerking komend gebied of die grenzen aan een derde land;
 • gebieden met een bevolking van minstens 50000 inwoners die zich in relatief zware achteruitgang bevinden of die belangrijke structurele veranderingen ondergaan;
 • gebieden met een bevolking van minstens 20000 inwoners met erg lokale, onder NUTS-III-niveau, regionale verschillen en die gebruik wensen te maken van regionale steun ten behoeve van het MKB.

REGIONALE INVESTERINGSSTEUN

Plafonds van de regionale investeringssteun – grote ondernemingen

Artikel 87, lid 3, onder a)

De maximale steunintensiteit (plafonds) voor grote ondernemingen in de gebieden die in aanmerking komen op grond van artikel 87, lid 3, onder a), mag niet meer bedragen dan:

 • 30 % voor de gebieden waarvan het BBP per hoofd van de bevolking minder dan 75 % van het EU-25-gemiddelde bedraagt;
 • 30 % voor ultraperifere gebieden. Deze gebieden komen in aanmerking voor een verdere verhoging van 20 % indien hun BBP per hoofd van de bevolking minder dan 75 % van het EU-25-gemiddelde bedraagt, en van 10 % in de overige gevallen;
 • 30 % voor statistisch-effectgebieden tot 1 januari 2011;
 • 40 % voor de gebieden waarvan het BBP per hoofd van de bevolking minder dan 60 % van het EU-25-gemiddelde bedraagt;
 • 50 % voor de gebieden waarvan het BBP per hoofd van de bevolking minder dan 45 % van het EU-25-gemiddelde bedraagt;

Artikel 87, lid 3, onder c)

De steunplafonds voor grote ondernemingen in de gebieden die in aanmerking komen op grond van artikel 87, lid 3, onder c), mogen niet meer bedragen dan:

 • 15 % in het algemeen;
 • 20 % of 30 % voor de statistisch-effectgebieden vanaf 1 januari 2011;
 • 10 % voor de gebieden met een BBP per hoofd van de bevolking van meer dan 100 % van het EU-25-gemiddelde en met een werkloosheidspercentage onder het EU-25-gemiddelde, gemeten op NUTS III niveau;

Plafonds van de regionale investeringssteun – MKB

De steunplafonds kunnen met 20 % worden verhoogd voor steun die is toegekend aan kleine ondernemingen en met 10 % voor steun toegekend aan middelgrote ondernemingen.

Grote investeringsprojecten

Voor “grote investeringsprojecten” waarvan de in aanmerking komende uitgaven meer dan 50 miljoen euro bedragen, is het steunplafond 50 % van het regionale plafond voor investeringen tussen 50 en 100 miljoen euro. Het steunplafond is 34 % van het regionale plafond voor investeringen van meer dan 100 miljoen euro.

Lidstaten moeten alle steun ten behoeve van investeringen waarvan de uitgaven hoger zijn dan 100 miljoen euro aanmelden indien de steun hoger is dan het maximaal toegestane steunbedrag. De aanmeldingsdrempels voor verschillende gebieden met de meest frequent voorkomende steunintensiteiten zijn hieronder samengevat:

 • 7,5 miljoen euro indien de steunintensiteit 10 % bedraagt;
 • 11,25 miljoen euro indien de steunintensiteit 15 % bedraagt;
 • 15,0 miljoen euro indien de steunintensiteit 20 % bedraagt;
 • 22,5 miljoen euro indien de steunintensiteit 30 % bedraagt;
 • 30,0 miljoen euro indien de steunintensiteit 40 % bedraagt;
 • 37,5 miljoen euro indien de steunintensiteit 50 % bedraagt.

REGIONALE EXPLOITATIESTEUN

Ondanks het feit dat exploitatiesteun * in beginsel verboden is, kan deze steun tijdelijk en bij wijze van uitzondering worden toegekend in gebieden die in aanmerking komen voor steun op basis van artikel 87, lid 3, onder a). Deze steun dient te worden gerechtvaardigd door de aard en de evenredige verhouding ervan tot de te verhelpen achterstand en de bijdrage die deze aan de regionale ontwikkeling van het betrokken gebied levert.

Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen

Om het opstarten van bedrijven en de prille ontwikkeling van kleine ondernemingen in de gebieden die in aanmerking komen voor regionale steunmaatregelen te stimuleren, mag volgens deze richtsnoeren steun worden toegekend tot aan:

 • 2 miljoen euro per kleine onderneming in gebieden die in aanmerking komen voor steun op basis van artikel 87, lid 3, onder a). Het steunplafond bedraagt 35 % van de in aanmerking komen kosten gedurende de eerste drie jaren volgend op de oprichting van de onderneming, en 25 % in de twee volgende jaren;
 • 1 miljoen euro per kleine onderneming in gebieden die in aanmerking komen voor steun op basis van artikel 87, lid 3, onder c). Het steunplafond bedraagt 25 % van de in aanmerking komen kosten gedurende de eerste drie jaren volgend op de oprichting van de onderneming, en 15 % in de twee volgende jaren;

De jaarlijks aan steun toegekende bedragen, mogen niet hoger dan 33 % zijn van de reeds genoemde totale steunbedragen per onderneming.

Slotbepalingen

Deze richtsnoeren gelden vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013.

Belangrijkste begrippen

 • Investeringssteun: steun die wordt toegekend voor een investering in materiële en immateriële activa ten behoeve van de oprichting van een nieuwe vestiging, de uitbreiding van een bestaande vestiging, de diversificatie van de productie van een bestaande vestiging naar nieuwe, bijkomende producten, of een fundamentele wijziging in het volledige productieproces van een bestaande vestiging (“Initiële-investeringsproject”);
 • Exploitatiesteun: regionale steun bedoeld om de lopende kosten van een onderneming te verlagen, bijvoorbeeld in de vorm van fiscale vrijstellingen of vermindering van de sociale lasten die geen verband houden met de in aanmerking komende investeringskosten.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 24 oktober 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun [Publicatieblad L 302 van 1.11.2006].

Verordening (EG) nr. 1627/2006 van de Commissie van 24 oktober 2006 tot wijziging van de Verordening (EG) nr. 794/2004 betreffende de standaardformulieren voor de aanmelding van staatssteun [Publicatieblad L 302 van 1.11.2006]. Deze verordening wijzigt de Verordening (EG) nr. 794/2004 die Verordening (EG) nr. 659/1999 op de uitvoeringsbepalingen van artikel 93 (het huidige artikel 88) van het EG-Verdrag in werking stelt. De standaardformulieren voor de aanmelding voor staatssteun worden hierin gewijzigd als gevolg van het invoeren van de richtsnoeren betreffende de regionale staatssteun voor de periode 2007-2013.

Regionale-steunkaarten (1.1.2007 – 31.12.2013)

 • Slovenië, Slowakije, Hongarije, Polen: Publicatieblad C 256 van 24.10.2006
 • Malta: Publicatieblad C 275 van 11.11.2006
 • Republiek Tsjechië, Luxemburg: Publicatieblad C 280 van 18.11.2006
 • Griekenland, Estland, Litouwen: Publicatieblad C 286 van 23.11.2006
 • Letland: Publicatieblad C 287 van 24.11.2006
 • Ierland: Publicatieblad C 292 van 1.12.2006
 • Duitsland: Publicatieblad C 295 van 5.12.2006
 • Finland, Zweden, Oostenrijk: Publicatieblad C 34 van 16.2.2007
 • Spanje: Publicatieblad C 35 van 17.2.2007
 • Verenigd Koninkrijk: Publicatieblad C 55 van 10.3.2007
 • Portugal, Cyprus: Publicatieblad C 68 van 24.3.2007
 • België, Bulgarije, Roemenië: Publicatieblad C 73 van 30.3.2007
 • Frankrijk: Publicatieblad C 94 van 28.4.2007
 • Denemarken: Publicatieblad C 141 van 26.6.2007
 • Nederland: Publicatieblad C 176 van 28.7.2007

Op de regionale-steunkaarten worden niet alleen de gebieden die in aanmerking komen voor regionale investeringssteun vastgesteld, maar ook de maximale steunintensiteit (plafonds) voor iedere lidstaat voor de periode 2007-2013.

Laatste wijziging: 28.08.2007

Top