Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS)

De ontwikkeling van transnationale projecten op regionaal en lokaal niveau was omslachtig en langdurig, omdat de regeringen van de betrokken lidstaten daarvoor vaak moesten onderhandelen over bilaterale verdragen. Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS’en) werden voor het eerst geïntroduceerd in 2007 om interregionale samenwerking te bevorderen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS).

SAMENVATTING

EGTS’en zijn rechtspersonen die zijn opgezet om grensoverschrijdende, transnationale of interregionale samenwerking in de Europese Unie (EU) te vergemakkelijken. Ze stellen regionale en lokale overheden (maar ook nationale autoriteiten in kleinere of gecentraliseerde landen) en andere overheidsondernemingen van verschillende lidstaten in staat om groeperingen met een rechtspersoonlijkheid op te zetten om gezamenlijke diensten te leveren. Lidstaten moeten akkoord gaan met de deelname van potentiële leden in hun respectieve landen.

Om de instelling en werking van EGTS’en te verduidelijken en te vereenvoudigen werd de oorspronkelijke wet, Verordening (EG) nr. 1082/2006, in 2013 gewijzigd door Verordening (EU) nr. 1302/2013.

Overeenkomst, grondgebied en doelstellingen

De doelstellingen en taken van de EGTS zijn vastgesteld in een bindende samenwerkingsovereenkomst die op initiatief van de leden werd opgesteld. Een EGTS kan programma’s uitvoeren die medegefinancierd worden door de EU of een ander project voor grensoverschrijdende samenwerking met of zonder EU-financiering. Algemeen geldt dat een EGTS leden heeft in ten minste twee lidstaten, maar er bestaan speciale regels wanneer naburige landen en landen en gebieden overzee (LGO) betrokken zijn. De overeenkomst specificeert de activiteiten en levensduur van een EGTS en de voorwaarden voor de ontbinding ervan. Het toepasselijk recht volgens de overeenkomst is dat van het land waar de betreffende EGTS haar statutaire zetel heeft.

Statuten

Deze bepalen details zoals:

  • de organen van de EGTS, hun bevoegdheden en hun werking;
  • de besluitvormingsprocedures en voertaal/voertalen;
  • de werkwijze en arbeidsvoorwaarden;
  • de regels betreffende de financiële bijdragen van de leden, boekhouding, audit en begroting.

De verwerving van rechtspersoonlijkheid

Binnen tien werkdagen na de registratie of publicatie van de overeenkomst en de statuten in het land waar de EGTS haar statutaire zetel heeft, brengt de EGTS het Comité van de Regio’s (CvdR) op de hoogte. Het CvdR houdt een register van EGTS’en bij. Het CvdR geeft de informatie door aan het Publicatiebureau van de EU dat in het Publicatieblad een bericht publiceert ter aankondiging van de oprichting van de EGTS.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1082/2006

1.8.2006

-

PB L 210 van 31.7.2006

Wijzigingsbesluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 1302/2013

21.12.2013Toepassing: 22.6.2014

-

PB L 347 van 20.12.2013

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling Europese territoriale samenwerking (PB L 347 van 20.12.2013).

Laatste wijziging: 16.06.2014

Top