EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cohesiefonds (2007-2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Cohesiefonds (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Cohesiefonds (2007-2013)

Bij deze verordening wordt een Cohesiefonds opgericht dat bijdraagt aan de financiering van steunmaatregelen op het gebied van milieu en de transeuropese vervoernetten in de tien nieuwe lidstaten en in Spanje, Griekenland en Portugal. Het Fonds wordt opgericht in het kader van de doelstelling "convergentie" van het herziene cohesiebeleid voor de periode 2007-2013.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de Raad van 11 juli 2006 tot oprichting van het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1164/94 [Publicatieblad L 210 van 31.7.2006].

SAMENVATTING

In de algemene bepalingen voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds voor de periode 2007-2013 is vastgesteld dat uit het Cohesiefonds acties worden gefinancierd in het kader van de doelstelling "convergentie". Deze doelstelling beoogt de convergentie van de lidstaten en van de achtergebleven regio's te bespoedigen door een verbetering van de voorwaarden voor groei en werkgelegenheid.

De maximumbijdrage uit het Cohesiefonds aan medegefinancierde openbare uitgaven in de lidstaten is vastgesteld op 85 %.

Taakomschrijving

Het Cohesiefonds heeft ten doel de economische en sociale cohesie van de Europese Unie (EU) te versterken ten einde duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Steunsectoren

De steunsectoren van het Cohesiefonds zijn:

  • het milieu (met inachtneming van de prioriteiten van het communautaire milieubeleid zoals die zijn vastgesteld in het beleidsplan en actieprogramma inzake milieu. In deze context kan ook bijstand uit het Fonds worden verleend op gebieden die verband houden met duurzame ontwikkeling en met vervoer dat buiten de transeuropese netwerken plaatsvindt)
  • de transeuropese vervoernetwerken, met name de prioritaire projecten van Europees belang.

Voorwaarden

De financiële bijstand uit het Fonds is aan de volgende voorwaarden gebonden:

  • indien de Raad heeft besloten dat een begunstigde lidstaat een buitensporig overheidstekort heeft en;
  • heeft vastgesteld dat de betrokken lidstaat geen gevolg heeft gegeven aan een aanbeveling van de Raad kan hij besluiten de vastleggingen uit het Fonds voor de betrokken lidstaat geheel of gedeeltelijk te schorsen.

Subsidiabiliteit van de uitgaven

Hoewel de subsidiabiliteit van de uitgaven op nationaal niveau wordt vastgesteld, wordt in de verordening bepaald dat de volgende uitgaven niet in aanmerking komen voor steun uit het Cohesiefonds:

  • terugvorderbare belasting over de toegevoegde waarde (BTW);
  • debetrente;
  • aankoop van grond voor een bedrag van meer dan 10 % van de totale subsidiabele uitgaven;
  • huisvesting;
  • ontmanteling van kerncentrales.

Context

De andere bepalingen met betrekking tot het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 zijn opgenomen in de verordeningen:

Het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 is gebaseerd op het interinstitutioneel akkoord en het financieel kader voor 2007-2013.

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2006. Verordening (EG) nr. 1164/94 wordt met ingang van dezelfde datum ingetrokken. Onderhavige verordening moet uiterlijk 31 december 2013 aan een nieuw onderzoek worden onderworpen.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Datum van omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1084/2006

1.8.2006

-

L 210 van 31.7.2006

GERELATEERDE BESLUITEN

IN AANMERKING KOMENDE REGIO'S

Beschikking 2007/188/EG van de Commissie van 26 maart 2007 tot wijziging van Beschikking 2006/596/EG tot vaststelling van de lijst van de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2007-2013, wat Bulgarije en Roemenië betreft [Publicatieblad L 87 van 28.3.2007].

Beschikking 2006/596/EG van de Commissie van 4 augustus 2006 tot vaststelling van de lijst van de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2007-2013 [Publicatieblad L 243 van 6.9.2006].

Beschikking 2006/595/EG van de Commissie van 4 augustus 2006 tot vaststelling van de lijst van de regio's die uit hoofde van de convergentiedoelstelling in aanmerking komen voor financiering uit de Structuurfondsen voor de periode 2007-2013 [Publicatieblad L 243 van 6.9.2006].

INDICATIEVE VERDELING OVER DE LIDSTATEN

Beschikking 2006/594/EG van de Commissie van 4 augustus 2006 tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de convergentiedoelstelling voor de periode 2007 2013 [Publicatieblad L 243 van 6.9.2006].

COMMUNAUTAIRE STRATEGISCHE RICHTSNOEREN

Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie [Publicatieblad L 291 van 21.10.2006]. De ontwerp- communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie, groei en werkgelegenheid werden door de Raad op 6 oktober 2006 goedgekeurd. Deze strategische richtsnoeren vormen het indicatief kader voor het cohesiebeleid en de steun uit de Fondsen in de periode 2007-2013.

Mededeling van de Commissie van 5 juli 2005 - Cohesiebeleid ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid - Communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013 [COM(2005) 299 - Niet in het Publicatieblad verschenen].

JAARLIJKSE VOORTGANGSRAPPORTEN

Jaarverslag over het Cohesiefonds (2006) [COM(2007) 678 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Jaarverslag over het Cohesiefonds (2005) [COM(2006) 635 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Jaarverslag over het Cohesiefonds (2004) [COM(2005) 544 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Jaarverslag over het Cohesiefonds (2003) [COM(2004) 766 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Jaarverslag over het Cohesiefonds (2002) [COM(2003) 697 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 09.01.2008

Top