EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Het Europees Sociaal Fonds (2007-2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Europees Sociaal Fonds' for an updated information about the subject.

Het Europees Sociaal Fonds (2007-2013)

Voor het vaststellen van de taken en de werkingssfeer van het Europees Sociaal Fonds voor de periode 2007-2013 bevat deze verordening specifieke bepalingen voor de soorten activiteiten die voor financiering uit het ESF in aanmerking komen. Het ESF steunt de prioriteiten van de Gemeenschap met betrekking tot de noodzaak de sociale samenhang te vergroten, de productiviteit en het concurrentievermogen te versterken en economische groei en duurzame ontwikkeling te bevorderen. In dit verband draagt het ESF bij aan de versterking van de economische en sociale samenhang door verbetering van de werkgelegenheids- en arbeidskansen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1784/1999 [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Krachtens de algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds is voorzien dat het ESF in de periode 2007-2013 acties steunt in het kader van de doelstellingen "convergentie" (voor de minder ontwikkelde regio's) en "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" (waarbij wordt gestreefd naar het anticiperen op en bevorderen van economische wijzigingen om de problemen te kunnen aanpakken).

Taken

Het ESF ondersteunt de beleidsmaatregelen van de lidstaten om de strategie van Lissabon te heroriënteren op groei en werkgelegenheid. Deze maatregelen sluiten nauw aan bij de globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB), de Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS) en de werkgelegenheidsrichtsnoeren. Meer in het bijzonder beoogt het ESF bij te dragen aan:

 • totstandbrenging van volledige werkgelegenheid;
 • verbetering van de kwaliteit en productiviteit op het werk;
 • bevordering van sociale integratie (met name toegang van kansarmen tot werk);
 • terugdringing van nationale, regionale en lokale verschillen in werkgelegenheid.

Toepassingsgebied en prioriteiten

In het kader van de doelstellingen "convergentie" en "regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" steunt het ESF acties in de lidstaten met betrekking tot de volgende prioriteiten:

 • verbetering van het aanpassingsvermogen van werknemers, bedrijven en ondernemers, om het anticiperen op en het positieve management van economische veranderingen te verbeteren;
 • vergemakkelijking van de toegang tot het arbeidsproces en duurzame integratie op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden en inactieven;
 • voorkoming van werkloosheid, met name langdurige en jeugdwerkloosheid;
 • aanmoediging van actief ouder worden en verlenging van het actieve leven;
 • vergroting van de arbeidsparticipatie;
 • versterking van de sociale integratie van kansarmen met het oog op hun duurzame integratie in het arbeidsproces;
 • bestrijding van alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt;
 • versterking en uitbreiding van het menselijk kapitaal;
 • bevordering van partnerschappen.

Prioriteiten

In het kader van de doelstelling "convergentie" steunt het ESF eveneens de volgende prioriteiten:

 • meer investeringen in menselijk kapitaal, onder meer door hervorming van het onderwijs- en opleidingsstelsel en een sterkere deelname aan onderwijs en opleiding gedurende het hele leven en aan de ontwikkeling van het menselijk potentieel op het gebied van onderzoek en innovatie;
 • versterking van de capaciteit en doeltreffendheid van de instellingen teneinde bij te dragen tot een goed bestuur.

Concentratie van de steun

De lidstaten zien erop toe dat de door het ESF gesteunde maatregelen stroken met de op grond van de Europese werkgelegenheidsstrategie genomen maatregelen en daartoe bijdragen. De lidstaten concentreren de steun op de uitvoering van de toepasselijke aanbevelingen inzake werkgelegenheid.

Subsidiabiliteit

De subsidiabiliteitsregels worden op nationaal niveau vastgesteld. De volgende uitgaven komen echter niet in aanmerking voor een bijdrage uit het ESF:

 • terugvorderbare BTW;
 • debetrente;
 • aankoop van meubelen, uitrusting, voertuigen, infrastructuur, onroerend goed en grond.

Goed bestuur en partnerschap

Het ESF stimuleert goed bestuur en partnerschap. De ESF-steun wordt op het meest geschikte territoriale niveau gepland en uitgevoerd, met inachtneming van het nationale, het regionale en het plaatselijke niveau, overeenkomstig de voor elke lidstaat specifieke institutionele regelingen. De lidstaten zien toe op de betrokkenheid van de sociale partners en op adequate raadpleging en participatie van andere belanghebbenden, op het passende territoriale niveau, bij de voorbereiding, uitvoering en monitoring van de ESF-steun.

Context

De andere bepalingen met betrekking tot het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 zijn opgenomen in de volgende vier verordeningen betreffende:

De financiële basis van het cohesiebeleid voor de periode 2007-2013 wordt gevormd door het interinstitutioneel akkoord en het financieel kader voor 2007-2013.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1081/2006

1.8.2006

-

L 210 van 31.7.2006

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 396/2009

22.5.2009

-

L 126 van 21.5.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2006/593/EG van de Commissie van 4 augustus 2006 tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid voor de periode 2007-2013 [Publicatieblad L 243 van 6.9.2006].Gewijzigd bij :

Beschikking 2010/476/EG [Publicatieblad L 232 van 2.9.2010].

Beschikking 2006/702/EG van de Raad van 6 oktober 2006 betreffende communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie [Publicatieblad L 291 van 21.10.2006]. Het ontwerp van de communautaire strategische richtsnoeren inzake cohesie, groei en werkgelegenheid is op 6 oktober 2006 door de Raad goedgekeurd. Deze strategische richtsnoeren vormen het indicatief kader voor het cohesiebeleid en de steun uit de Fondsen in de periode 2007-2013.

Mededeling van de Commissie van 5 juli 2005, Cohesiebeleid ter ondersteuning van groei en werkgelegenheid: Communautaire strategische richtsnoeren 2007-2013 [COM(2005) 299 - Niet in het Publicatieblad verschenen].

Laatste wijziging: 17.09.2010

Top